Stöd till åtgärdsarbete mot övergödning

Övergödning är ett utbrett problem i våra sjöar, vattendrag och havsområden. Genom regeringens särskilda satsning för att minska övergödningen finns medel att söka för lokala åtgärder.

Satsningen mot övergödning genomförs som ett projekt i samarbete mellan Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Jordbruksverket, Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna och Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Länsstyrelsernas vattenmyndigheter har ett uppdrag att arbeta för ett ökat lokalt åtgärdsarbete mot övergödning.

Projektet innebär bland annat att:

  • Ett antal utvalda avrinningsområden eller delavrinningsområden utses och får medel som gör det möjligt att anställa särskilda åtgärdssamordnare.
  • En nationell stödfunktion utvecklas där lokala, regionala och nationella aktörer kan utbyta erfarenheter och lära av varandra. En databas över planerade och genomförda åtgärder ska vara en plattform för utökat lärande.

Beslut om medel meddelas i höst

Kommuner, ideella organisationer och länsstyrelser kunde ansöka om medel för ett förstärkt lokalt åtgärdsarbete under ett till tre år. Men ambitionen skulle vara att arbetet skulle fortsätta även på lång sikt.

Det går inte längre att ansöka om medel. Beslut gällande dessa bidrag kommer att meddelas senare i höst.

De områden som beviljas medel blir pilotområden i projektet och förväntas också delta aktivt i projektets arbete, genom att dela erfarenheter i stödfunktionen.

Kontakt