Så bildas naturreservat

Naturreservat är den vanligaste formen av områdesskydd. Här får du som är markägare eller annan intressent information om hur naturreservat bildas.

Det är vanligtvis Länsstyrelsen som föreslår ett nytt naturreservat, men även du som är markägare kan föreslå att områden som du äger borde bli naturreservat. När din mark omvandlas till naturreservat har du oftast rätt till ekonomisk ersättning. Ofta kan du även välja att sälja marken.

Så bildas naturreservat

 1. Oftast är det Länsstyrelsen som föreslår att ett område ska bli naturreservat efter att ha gjort inventeringar. Ibland är det en kommun, en organisation eller du som privat markägare som kommer med förslaget.
 2. När markägaren och Länsstyrelsen fått kontakt informerar Länsstyrelsen om natur- och kulturvärdena i området. Markägaren och länsstyrelsen samråder om hur värdena kan bevaras. Du som är markägare får också information om hur det går till att genomföra ett områdesskydd, vilka alternativ det finns och vilka fördelar och nackdelar det kan innebära för dig.
 3. Markägaren och Länsstyrelsen kommer överens om gränser till det tänkta naturreservatet.
 4. Om det behövs märks området preliminärt ut i terrängen av Länsstyrelsen, i samråd med dig.
 5. Området värderas.
 6. Förhandlingar startar mellan dig och länsstyrelsen (via en extern konsult) om köp av mark eller intrångsersättning.
 7. När förhandlingarna är avslutade skriver staten ett avtal med dig.
 8. Förslag till beslut skickas ut på remiss till samtliga mark- och sakägare så att alla ges en möjlighet att komma med synpunkter. Även andra myndigheter och berörda organisationer får möjlighet att lämna synpunkter.
 9. Länsstyrelsen fattar beslut. Beslutet vinner laga kraft om det inte överklagas.
 10. Området markeras ut i fält.

En kommun kan också bilda naturreservat. Vid kommunal reservatsbildning gäller samma principer.

I Norrbottens län har följande naturtyper och områden ett stort värde

Inventering är grunden för alla naturreservatsbeslut. I Norrbotten inventerar vi både på land och i havet. Vill du veta mer om hur det går till eller vad som är aktuellt just nu kan du klicka dig in på rubrikerna nedan.

Föreslå ett nytt naturreservat

Du har möjlighet att själv föreslå områden med värdefull natur som du äger och som du tycker bör skyddas som naturreservat. Du föreslår områden genom att göra en intresseanmälan om frivilligt formellt skydd av skog. Information om hur du går tillväga och intresseanmälan hittar du på Naturvårdsverkets webbplats.

Bevara höga naturvärden och få ersättning, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Kännetecken på höga naturvärden i norrbottniska skogar:

 • Områden som aldrig har kalavverkats.
 • Stor variation i trädslag, ålder och storlek på träden.
 • Döda träd som står eller ligger, även halvdöda träd.
 • Spår av äldre bränder i marken eller på stubbar och träd.
 • Skogar som domineras av lövträd.
 • Äldre skog med frodig vegetation med inslag av örter eller
  ormbunkar.
 • Träd med gamla kulturspår, exempelvis bläckor, inskrifter,
  spår av samisk barktäkt, yxhuggna stockar.
 • Inslag av lövträd som asp, sälg och björk i barrskogen.
 • Skog som nyss har brunnit.
 • Träd med bohål eller rovfågelbon.
 • Luckor och gläntor i skogen som släpper ned ljus.
 • Många gamla eller storvuxna träd.

Som skogsägare kan du föreslå skogsområden för formellt skydd. Ta reda på vilka höga naturvärden du äger och föreslå en skyddsform hos Naturvårdsverket.

Våtmarker

Våtmarkerna i länet har inventerats för att identifiera de mest värdefulla som ännu inte har något långsiktigt skydd. Naturvårdsverket har tillsammans med Länsstyrelserna tagit fram en nationell myrskyddsplan. De utvalda våtmarkerna utgörs i huvudsak av större orörda och representativa myrkomplex.

Ett 60-tal områden från Norrbottens län ingår i den nationella planen. En stor del av dessa har redan ett långsiktigt skydd i form av Natura 2000, naturreservat eller nationalpark. Exempel på redan skyddade områden är Sjaunja-ape och Muddus som tillsammans utgör landets största myrområde.

Hos Naturvårdsverket redovisas resultatet av inventeringen, vilka områden det gäller med en beskrivning och karta för varje område. Sök på "myrskyddsplan" i publikationer

Statliga skogar

Många skyddsvärda områdena på statens marker upptäcktes genom en inventering 2002–2004 som Naturvårdsverket gjorde på uppdrag av regeringen. Därefter har två överenskommelser träffats med Sveaskog samt en med Fastighetsverket om skogsskyddet.

Hos Naturvårdsverket redovisas resultatet av inventeringen, vilka områden det gäller med en beskrivning och karta för varje område. Sök på "statliga skogar" i publikationer.

Publikationer på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Sveaskog

Länsstyrelsen har tillsammans med Naturvårdsverket och Sveaskog kommit överens om att bilda cirka 170 naturreservat på Sveaskogs mark i Norrbotten. De skogar som ingår i naturreservaten hittades när Länsstyrelsen inventerade statlig skog under 2003-2005. En stor del av dessa reservat är nu bildade tack vare ett projekt som genomfördes mellan 2009-2012.

Områdena har mycket höga naturvärden och är ett viktigt bidrag till att skydda våra levande skogar och värna de många ovanliga arter av växter och djur som finns i vårt län.

40 nya naturreservat

Under våren 2016 kom Sveaskog och Naturvårdsverket överens om att 40 områden i Norrbotten nu kan skyddas som naturreservat. Det innebär också att några av de största och från naturvårdssynpunkt mest värdefulla gammelskogsområdena i landet nu ges ett långsiktigt skydd. Överenskommelsen omfattar till övervägande del orörda gammelskogar i fjällnära läge, men även stora våtmarks- och lågfjällsområden ingår i de planerade reservaten. De höga naturvärdena kombineras i många fall med höga värden för friluftsliv, naturupplevelser och turism.

De aktuella områdena har sitt ursprung i inventeringen under åren 2003-2005 som nämns i texten ovan. Ett stort antal av dessa områden identifierades på Sveaskogs markinnehav. Skogarna har sedan dess hanterats genom avtal och överenskommelser mellan staten och Sveaskog. Dagens överenskommelse är den sista i raden och innebär att alla frågor mellan staten och Sveaskog kring inventeringen är lösta.

Länsstyrelsen inleder nu arbetet med att formellt bilda naturreservaten, en process som bland annat innebär samråd med berörda kommuner. Bedömningen är att det tar ett par år innan alla beslut är på plats. Precis som de flesta reservat i länet kommer de nya områdena, med sina vidsträckta urskogar och våtmarker, att vara fullt tillgängliga enligt allemansrätten. Även jakt och fiske kommer att kunna bedrivas på samma sätt som tidigare.

Fastighetsverket

Enligt ett regeringsbeslut kommer ett visst antal områden med skyddsvärd skog på Statens Fastighetsverks marker i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland att föras över till Naturvårdsverket för att bli långsiktigt skyddade i form av naturreservat. Områdena har höga naturvärden och är även viktiga för bland annat rennäring och friluftsliv.

För Norrbottens del innebär beslutet att 66 nya områden i fjällkommunerna blir naturreservat. Av den totala arealen på 90 000 hektar ligger två tredjedelar ovanför gränsen för fjällnära skog. Det handlar framför allt om gammelskogar som ofta ligger som remsor längs befintliga fjällreservat. 

Det är viktigt att få information om livsmiljöer och arter i Bottenviken. Kunskaper om havsmiljön behövs för att vi ska veta hur vi kan använda den på ett hållbart sätt.  

Inventeringsmetoder

För att kunna undersöka och dokumentera vad som finns i havet måste man använda speciella metoder och ta hjälp av teknisk utrustning. Grundare områden inventeras främst genom att snorkla på ytan. För att kunna titta på de djupare områdena används dykutrustning där dykaren bär med sig tuber fyllda med luft att andas.

Ibland används en filmkamera som sänks ner från en båt och filmar bottnarna (så kallad drop-video). Då sitter inventeraren i båten och kan på en skärm följa det kameran filmar under ytan. Det är en mycket användbar metod för att få en översiktlig bild av artförekomst och livsmiljöer på grunda och medeldjupa områden. Att filma med undervattenskamera är oftast den snabbaste och mest kostnadseffektiva metoden för att undersöka bottnen och vegetationen. Att identifiera enskilda arter är svårt genom filmning, därför kompletteras ofta filmning med dykning och/eller snorkling.

Aktuella inventeringar

Under sommaren 2016 inleddes ett arbete med att inventera grunda, kustnära havsvikar. Arbetet ingår i ett flerårigt projekt som pågår 2016-2018 med syftet att ta fram kunskapsunderlag för både planering och skydd av den marina miljön i länet. Grunda, växtrika havsvikar är särskilt viktiga livsmiljöer för många djur. Bland annat fiskar och fåglar kan använda vikarna för fortplantning och för att söka föda.

Under 2017-2020 deltar Länsstyrelsen i Norrbottens län även i ett Interreg Nord finansierat EU-projektet tillsammans Finland. Där kartlägger man norra Bottenvikens havsmiljö för att få bättre kunskaper, planeringsunderlag och samarbete för förvaltning av Bottenviken.   

SEAmBOTH-projektets webbplats Länk till annan webbplats.


Dessa områden berörs av pågående reservatsbildning i Norrbottens län:

GIS-skikt över pågående reservatsbildning, länsstyrelsernas Geodatakatalog Länk till annan webbplats.

Saknar du programvaran GIS? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig att finna information om områdesskydd.

E-post till Områdesskydd

Hur vet jag om min mark är värdefull?

Det kan vara svårt att veta om din mark har höga naturvärden. Genom att kontakta oss kan du få hjälp att avgöra om ditt område har värden som vi tillsammans vill skydda och hur det i sådana fall går till. Det är oftast skogsområden som i dagsläget är aktuella att skydda som naturreservat.

Vad kan ett naturreservat innebära för mig?

Om ett naturreservat bildas på din mark har du oftast rätt till ekonomisk ersättning. Det beror på de inskränkningar i pågående markanvändning som reservatet innebär. Du kan välja att behålla marken i din ägo och få en så kallad intrångsersättning. Ofta kan du också välja att sälja marken.

Du har möjlighet att vara med och påverka till exempel hur stort område som ska skyddas, hur marken ska skötas och hur stigar och parkering ska se ut.

Jakt- och fiskerätter kan påverkas av ett naturreservat. 

Kontakt

Naturskyddsenheten, områdesskydd

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss