Regional ledsamordning

Under 2024 arbetar Länsstyrelsen Norrbotten för att samordna länets vandringsleder och dess aktörer. Målet är att få fram en struktur för regional samverkan för länets vandringsleder.

Samhällsomvandlingen och industrins gröna omställning innebär att vi behöver få fler människor som väljer att bosätta sig och stanna kvar i länet. Därför krävs det att vi kan erbjuda attraktiva livsmiljöer där människor vill bosätta sig. Människors kontakt med naturen bidrar också till ökad naturförståelse.

Fler norrbottningar, en samhällsstruktur där vi blir allt fler äldre samt hög förekomst av livsstilssjukdomar och psykisk ohälsa bland länets befolkning innebär också att länet har stora utmaningar vad gäller folkhälsan. Forskningen visar att vistelse i naturen bidrar till ökad fysisk aktivitet samt bättre fysisk och psykisk hälsa.

Utveckling av leder bidrar till bättre tillgänglighet till naturen både för lokalbefolkning och besökare. En tillgänglig natur bidrar till att skapa attraktiva livsmiljöer, det bidrar till bättre folkhälsa och till att väcka allmänhetens intresse för natur och miljö.

Bidrar till hållbar utveckling

Många besökare lockas till länet av vår storslagna och orörda natur, vilket bidrar till regional tillväxt och erbjuder nya arbetstillfällen. Friluftsliv och naturturism är inte minst viktig för utveckling och överlevnad av Norrbottens landsbygd.

Natur- och friluftsaktiviteter kopplat till leder är en källa till sysselsättning inom besöksnäringen och annan relaterad verksamhet. Detta bidrar i sin tur till regional tillväxt och landsbygdsutveckling. Detta lägger en grund för en långsiktigt hållbar utveckling i Norrbotten och bidrar bland annat till ökad uppfyllelse av de globala hållbarhetsmålen, miljömålen, målen för friluftslivspolitiken, mål för en god och jämlik hälsa och en rad regionala utvecklingsmål.

Ett sammanhållet lednätverk i länet av god kvalitet bidrar till både ökad trygghet och till att fler leder kan marknadsföras som attraktiva besöksmål. För detta krävs en bred samverkan mellan olika aktörer runt om i länet.

Samverkanspartners

I detta arbete är nationella ramverket för vandringsleder en viktig utgångspunkt. Samverkan med Kreativa byar och deras projekt Organisering av vandringsleder är viktigt och centralt under projekttiden. Samverkande organisationer är även Region Norrbotten och Swedish Lapland Visitors Board.

Kontakt

Lo Fischer

Projektledare, Regional ledsamordning

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss