Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fladdermöss i Norr- och Västerbotten

En vattenfladdermus jagar längs en å. Artens kända norra utbredningsgräns i Sverige ligger för närvarande i Boden och Kalix kommuner.

En vattenfladdermus jagar längs en å. Artens kända norra utbredningsgräns i Sverige ligger för närvarande i Boden och Kalix kommuner.

I Västerbotten har hittills elva olika arter av fladdermöss konstaterats och i Norrbotten sex, men kunskapsläget är bristfälligt. Klimatförändringarna förbättrar förutsättningarna för de värmeälskande djuren, men en rad andra faktorer har lett till minskade bestånd. Som lantbrukare kan man göra mycket för att gynna fladdermössen. Har du frågor om eller problem med de fridlysta djuren, kontakta din länsstyrelse.

I princip varje människa vet vad en fladdermus är, men de flesta människorna vet inte särskilt mycket mer. Fladdermöss är däggdjur som kan flyga. De lägger inga ägg, som ofta förmodas,
utan de föder levande ungar som får di av mamman. Idag är cirka 1400 arter av fladdermöss kända i världen, varav de flesta förekommer i tropikerna. Ju längre bort man kommer från de varma trakterna desto färre blir arterna som klarar sig. I Europa känner man för närvarande till ett 50-tal arter av fladdermöss. I Sverige har det hittills konstaterats 19 arter, i Västerbotten elva och i Norrbotten sex. Fladdermöss kan bli över 30 år gamla.

Årscykeln

I Västerbottens kustland vaknar fladdermössen ur sin vinterdvala i slutet av april. Honorna anländer till koloniplatserna omkring midsommar och lämnar dessa igen i mitten av augusti. I månadsskiftet september/oktober blir det sedan dags att gömma sig för vintern igen. Hur de motsvarande tidpunkterna är i mer fjällnära eller mer nordliga delar av norra Sverige vet vi ännu inte.

På våren och försommaren besöker fladdermössen insektsrika ställen för att äta upp sig igen efter vintern. Samtidigt är nätterna då ganska ljusa här i norr, vilket ställer till problem för fladdermössen, som helst vill röra sig i mörker.

För att föda sina ungar samlas honorna på sommaren i så kallade yngelkolonier, som finns på skyddade och varma ställen. I Norr- och Västerbotten finns dessa vanligtvis i byggnader, ofta på vinden eller i en vägg. Oftast föder varje hona bara en unge. Hanarna lever ensamma och hjälper inte till med ungarna. När ungarna har blivit flygga lämnas kolonierna och fladdermössen drar sedan runt i landskapet för att besöka platser där det finns gott om mat, för att kolla upp möjliga
övervintringsplatser och för att träffa andra fladdermöss. På hösten infaller sedan parningstiden, då hannarna kan försvara revir och sjunga för att locka till sig honor, ungefär så som fåglar gör.

Fladdermössen i Sverige äter främst insekter, gärna myggor, men till viss del även spindlar. Två arter, vatten- och dammfladdermusen, kan också fånga små kräftdjur eller en och annan liten
fisk när de jagar vid vattenytan. Eftersom det inte finns mat på vintern går fladdermössen i dvala då. Det innebär att kroppstemperaturen sänks och att pulsen dras ner till några få hjärtslag per
minut.

Att flytta eller inte flytta

Vissa arter övervintrar i norra Sverige, medan andra flyttar söderut. Trollpipistrellen, som är relativt välstuderad i Västerbottens kustland, migrerar på hösten över Kvarken från Finland till Sverige, för att sedan fortsätta sin resa söderut längs med svenska kusten. Arten kan flytta över 2000 km och övervintra i mellersta och södra Europa. De flesta arterna flyttar inte alls lika långt, och vissa
stannar i samma område året om. Det är något oklart var fladdermössen i norra Sverige övervintrar, men sovande fladdermöss har hittats i grottor, murar och klapperstensfält. Sannolikt övervintrar många fladdermöss i hus, i sommarstugor som hålls frostfria, i sprickor i berg och bland stenblock i rasbranter.

En unge av Nordfladdermus som är den vanligaste arten i våra två län. Foto: Michael Schneider

En unge av Nordfladdermus som är den vanligaste arten i våra två län. Foto: Michael Schneider

Hotade och fridlysta

Många fladdermöss är idag hotade på grund av människans framfart. Inte minst intensifieringen av jord- och skogsbruket har försämrat livsmöjligheterna för fladdermöss avsevärt. Vindkraften
är ett relativt nytt men allvarligt hot mot en rad arter. Artificiell belysning, som finns överallt och i allt större utsträckning i människans värld, är ett stort problem för många arter. Därför är fladdermössen samt deras fortplantnings-, vilo- och övervintringsplatser skyddade enligt både svensk och internationell lagstiftning.

Fauna i förändring

Fladdermössen är starkt beroende av värme när de ska föda upp sina ungar. Ett antal arter når därför den nordliga gränsen för sitt svenska utbredningsområde i Norr- eller Västerbotten.
Klimatförändringar kan föra med sig en förskjutning av fladdermössens utbredning mot norr. Det har redan dykt upp ett antal nya arter, och för en del av dessa har den kända utbredningsgränsen flyttats med cirka 300 km mot norr.

Fladdermössen är dock en av de organismgrupperna
vi vet relativt lite om i Norr- och Västerbotten, trots att de ofta förekommer mycket nära människan. De flesta arterna har hittills hittats i de mer sydliga och mer kustnära delarna av våra
län. Där har också ansträngningen att hitta fladdermöss varit störst, medan det inte har letats lika mycket i skogslandet och i fjällen.

Gynna fladdermössen

Jordbruksverket har gett ut två publikationer som innehåller mycket information om hur man kan gynna fladdermöss och andra arter på sin gård. Även om "Skötselhandbok för gårdens natur- och
kulturvärden" (1998) och "Fladdermössen i landskapet" (2000) har ett antal år på nacken så är de fortfarande aktuella, med undantag för utbredningskartorna. Som lantbrukare kan man göra mycket för att gynna fladdermössen. Förslagen som presenteras i skrifterna är dessutom till fördel
för många andra djur och växter och bidrar allmänt till att öka mångfalden.

Fakta

Åtgärder för att gynna fladdermössen här i norr kan vara:

  1. Släck alla ljus på gården när de inte behövs.
  2. Ha kvar dina djur på gården. Djuren och gödsel lockar till sig insekter och gynnar därmed fladdermössen.
  3. Vårda äldre byggnader och ta hänsyn till fladdermöss vid renoveringar, de är fridlysta.
    Kontakta länsstyrelsen om du hittar fladdermöss.
  4. Vårda trädridåer, alléer och häckar. Dessa används av fladdermössen både för jakt och som transportled.
  5. Spara äldre träd, grova träd och hålträd samt döda stående träd med löst sittande bark.
  6. Bevara lövrika miljöer i anslutning till vatten.
  7. Undvik större kalhyggen. De förstör livsmiljön för de skogslevande arterna.
  8. Slå exempelvis träda så sent som möjligt på säsongen. Detta gynnar insekterna och därmed fladdermössen.

Text: Michael Schneider, Länsstyrelsen i Västerbottens län
Foto: Michael Schneider och Jens Rydell

Fler artiklar - Norrbruk

Kontakt

Norrbruk

Tipsa oss gärna om intressanta företag, projekt eller satsningar!