Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Snålgödsla eller köra på som vanligt?

En traktor drar en röd slåttermaskin över en äng

Under hösten och vintern har priserna på insatsvaror ökat dramatiskt för våra primärproducenter. Stor oro finns för hur vi skall klara av höga priser på foder, diesel, handelsgödsel och energi. Den 4 februari genomfördes en digital träff på temat
gödslingsstrategier inför årets säsong genom projekt Gröna Näringar. Deltagare under dagen var lantbrukare både från Norr- och Västerbotten. ”Detta borde ha följts av 150 bönder” utbrast en av deltagarna.

Ökade kostnader på gården, ett resultat av världshandeln

Först ut under dagen var Fredrik Andersson, växtodlare ifrån mellansverige och representant från LRF Växtodling. Fredrik beskrev hur prisutvecklingen för insatsvaror sett ut under vintern och vad det beror på. Förutom covid-perioden, som begränsat produktion och handel av gödning, så är prisutvecklingen av naturgas ett av skälen till de höga priserna på handelsgödsel eftersom det är en råvara till denna produktion. Idag
är prisbilden på handelsgödsel historiskt hög vilket innebär kostnadsökningar på flera hundra tusen för en genomsnittlig svensk gård. Vad lantbrukaren fått betala för sin gödning varierar dock från gård till gård beroende på när man köpt in denna. Vissa handlade 2022 års gödning redan under sommaren 2021 medan andra inte handlat ännu.

Från Hushållningssällskapet Norrbotten – Västerbotten deltog Marie Lundberg, nytillträdd affärsområdeschef för lantbruksgruppen. Även Marie bidrog med en omvärldsspaning och delade en del av de tankar som hon mött på gårdsnivå – ska man
snålgödsla eller tillföra enbart stallgödsel? Ta helsäd istället för att odla spannmål, eller rent av träda marken? Vallen kanske blir kvar ett år till? Eller ska jag fortsätta att sikta på hög skörd? Vid en granskning av avsalupriserna för olika grödor ifrån HIR marknadsbrev konstaterar Marie dock att prisbilden är hög för både spannmål och oljeväxter. Signalen nu är att det finns en fortsatt hög efterfrågan på världsmarknaden vilket driver
priserna i Sverige för både oljeväxter och spannmål. Det skapar förutsättningar att få fullt betalt i odlingen även vid höga kostnader för insatsvaror.

Skördenivåerna viktiga vid högre risk

För att synliggöra skördens påverkan på produktionskostnaden i odlingen utgick Marie ifrån en gödslingsdemo i vårkorn som fanns på Öjebyn Agro Park under sommaren 2021. Sorterna var Brage (6-rad) och Salome (2-rad). Här konstaterades att det led som gödslats enbart med stallgödsel hade högre vattenhalt och senare mognad än de led som gödslats med enbart handelsgödsel. Slutsatserna från demoodlingen var att tvåradskornet är känsligare för sent vårbruk, att enbart stallgödsel som gödselmedel försenar mognad och därmed spannmålens skördepotential och att enbart kväveleverans från marken försenade mognad och sänker skördepotentialen. Ogräshanteringen lyfte Marie också som en mycket viktig åtgärd i år. Ogräs konkurrerar
både om kvävet och ljuset med grödan men som också kan försena och begränsa skördearbetet.

Att räkna på en break-even point, dvs när odlingskostnaden täcks av intäkten, är högintressant i år. Trots att gödselpriset den 4 februari var närmare 4 ggr högre än ”normalt” så ser vi att det höga spannmålspriset motiverar att gödsla för hög skörd och att de högre skördarna ger billigast foder om gården har egna djur. Maries råd till deltagarna var att välja bort fält med låg skördepotential. Passa på att fixa de fälten under tiden för att höja skördepotentialen till kommande år. Spara stallgödseln till vallarealen och att vårda grödan genom noggrann jordbearbetning, bra fröplacering, planerad gödsling och ogräshantering.

Vallen är viktigaste grödan

Som tredje talare deltog Per-Anders Andersson ifrån Växtråd och Lantmännen. Per-Anders jobbar med rådgivning med inriktning på vall och konstaterar att det är viktigt att vallen levererar när kostnaderna stiger. Att ha en strategi för sin vallodling är alltså extra viktigt i år. Den egna produktionen av vallfoder möjliggör en bibehållen produktion som ger viktiga intäkter. Samtidigt hålls foderstatskostnaderna på en rimlig
nivå. Per-Anders redogjorde för de tre faktorer som har störst betydelse för produktionskostnaden i vallodlingen: skördenivån, maskinkedjan vid skörd och gödseln. Per-Anders beräkning visar att en högre skördenivå kan minska vallodlingens
produktionskostnad med 100 000 kr, beroende på hur stort foderbehov gården har. Ett råd han ger är att lägga om vallen efter tredje året. Det ger högre skördar med bättre foderkvalitet, dvs lägre kostnader per liter producerad mjölk. Produktiva vallar
med bra foderkvalitet till gårdens växande djur och mjölkkor minskar också transportkostnaderna vid skörd och ger ett mindre arealbehov. gårdens växande djur och mjölkkor är att minska transportkostnaderna vid skörd. Högre skördar ger ett
mindre arealbehov. Per-Anders visade även resultat från vallförsök där man mätt
grovfodrets proteininnehåll utifrån olika gödslingsnivåer.

Slutsatsen är att gräsdominerade vallar måste gödslas, även vid högre kvävepriser, och inte lägre än 80 kg N/ha vid första skörd. Detta för att uppnå minst 140 g råprotein per kg ts. Om man ska spara på kvävegödsel, gör det till återväxterna. Vallar med över 20 procent klöver i fält, gödsla minst 40 kg N/ha är Per-Anders råd. Även detta för att behålla proteinandelen i grovfodret. Försöken visar på skördeökning och ökning av råproteinhalt vid alla gödslingsnivåerna även i vallar med mycket klöver. Glöm inte att tillföra kalium som vallen konsumerar rikligt av. Kalium är extra viktigt att tillföra på lerfattiga jordar som är vanliga i norra Sverige.

Hela bilden av företagets intäkter och kostnader

Sammanfattning av dagen stod Hulda Wirsén, Nära Mat, för som bland annat visade exempel på hur en resultatrapport kan se ut på en mjölkgård i norra Sverige. Att behålla hög avkastning och kvalitet på mjölken är avgörande för att klara av marknadssvängningar och hantera risker i produktionen. Mjölklikviden och nationella stödet är stora och viktiga intäkter. Stora kostnader är kraftfoder, maskiner och diesel. Därför är det viktigt att ta kontrollen över sin produktion och ekonomi, att se hela bilden både över kort och lång sikt.

Slutsatser från dagen

  • Ökad risk i produktionen men stora skillnader mellan gårdar.
  • Ta kontroll över situationen och räkna på din egen gård. Titta på din resultatrapport – vad är stora och små kostnader respektive intäkter? Gör en budget och planera framåt.
  • Högt spannmålspris bidrar till en positiv odlingskalkyl.
  • Vallen ger billigast protein och energi till foderstaten (11 MJ och 150-160 gr råprotein).
  • Det är värt att gödsla grödan, men på rätt ställe och ta vara på växtnäringen i stallgödseln!
  • Vidta förebyggande åtgärder i fält för att minska produktionskostnaderna och riskerna i odlingen framöver t.ex. dränering och kalkning.
  • Hög mjölkavkastning (mjölklikvid + nationellt stöd) ger bättre förutsättningar för att hantera högre kostnader för insatsmedel i odlingen.

Du kan ta del av tabeller med beräknade så kallade Break-even points och produktionskostnader för vall beroende på skörd i den tillgänglighetsanpassade filen av Norrbruk.

Fler artiklar - Norrbruk

Text: Hulda Wirsén, Länsstyrelsen i Norrbottens län

Kontakt

Norrbruk

Tipsa oss gärna om intressanta företag, projekt eller satsningar!