Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kapitalförsörjning kan vara en knivig fråga

ladugård på landsbygden

För utveckla företaget, göra ett generationsskifte eller införa ny teknik behövs ofta kapitaltillskott. Hur och var kan man hitta det nödvändiga kapitalet?

Kapitalförsörjningen i lantbruket och i andra småföretag på landsbygden kan vara ett problem. Inom vissa branscher, till exempel mjölkproduktionen, är investeringarna stora i förhållande till omsättningen i företagen och avskrivningstiderna ofta långa. Det kan göra det svårt att få lån. I vår del av landet, där fastighetsvärdena är relativt låga, kan också bristen på pant försvåra det ytterligare. Den senaste tidens händelser i Europa, med kraftigt stigande priser på energi och andra råvaror, vilket har förvärrats ytterligare efter Rysslands anfall på Ukraina, pressar lönsamheten ytterligare i lantbruksföretagen. Vilka möjligheter finns då för lantbruket att hitta finansiering?

KSLA seminarium om finansiering

Vid ett seminarium på KSLA i början av september 2021, diskuterades de här frågorna. Även om seminariet genomfördes före den mer akuta situation som vi nu befinner oss i, är mycket av det som togs upp aktuellt även nu. Göran Persson, ordförande i Swedbank, inledde med reflektioner över möjligheterna till kapitalförsörjningen i lantbruket. Han betonade att lösningen på klimatfrågan är helt beroende av skogs- och jordbruket. För att de näringarna ska kunna bidra fordras det att det finns professionella människor som är villiga att arbeta ute i praktiken. Förutsättningarna för det är att de kan försörja sig i näringarna. Det innebär att företagen i grunden måste ha en lönsamhet. Han tog också upp frågan om möjligheten för juridiska personer att äga jordbruksmark, något han menade var en förutsättning för att kunna locka kapital till sektorn. Han betonade att bankerna inte kan bidra med riskkapital och menade att en möjlig väg var att inrätta en fond för att kunna generera detta. Idag får lantbruksföretaget själv stå för riskkapitalet, vilket kan vara svårt eftersom företagen ofta har ett litet eget kapital.

en svartvit ko står i en mjölkrobot

En svartvit ko står i en mjölkrobot.

Per Skargren från Ludvig & Co pekade på ett antal faktorer som gör lantbruket mindre attraktivt för riskkapital. Hit hör till exempel en låg risk, som i sin tur är kopplat till en låg förräntning, låga marginaler, långa investeringscykler, svårigheter att snabbt skala upp produktionen, stor politisk påverkan och problematiken kring kombinationen av enskilda firmor och aktiebolag. Inte minst när det gäller ägandet av jordbruksmarken.

Han menade också att det finns många utmaningar när det gäller att kunna få lån i bank för sina investeringar. Generellt har jordbruksföretagen stora investeringsbehov i förhållande till omsättningen. Även om kassaflödet är positivt kan bristen på pant bli ett problem. Diskussionen på seminariet gällde lantbruket, men samma problematik kan också möta andra landsbygdsföretag.

Banklån är grunden

Som företagare är det kanske i första hand banken man vänder sig till för att låna till investeringar. För att bli framgångsrik när det gäller att få lån finns det en det en del att tänka på. Ann-Sofi Kärrman vid Sparbanken Nord i Piteå menar att det viktigaste från deras synpunkt är att de får en bra bild av företagaren. Ofta fordras det ett antal möten innan man kan komma överens, så att banken och företagaren har kunnat skapa en gemensam bild av förutsättningen för investeringen. I bedömningen väger lönsamheten i företaget historiskt tungt, eftersom det är ett kvitto på lantbrukarens förmåga att driva företaget. Det kan vara svårt att investera sig till en bra lönsamhet. Det är också viktigt att de affärsplaner och investeringskalkyler som presenteras är realistiska och att företagaren själv har bra insikt i ekonomin.

I investeringskalkylen är det viktigt att ta med uppstartsfasen för investeringen. Om investeringen till exempel innebär ett utökat djurantal tar det tid innan produktion nått den nya nivån. Under den perioden kan särskilt likviditeten bli ansträngd, något man måste ta höjd för.

Andra kreditgivare kan komplettera

Ibland kan det vara svårt att få lån i banken till det som behövs på toppen av investeringen. Det kan vara så att panten, fastighetsvärdet, inte räcker för att täcka hela lånebehovet. Här finns möjligheter att genom till exempel Garantia, en ekonomisk förening baserad i Lycksele, få hjälp med borgen om säkerheten i företaget inte räcker ända fram. En annan möjlighet är att sökalån hos ALMI, som kan komplettera banklånen. Ytterligare en aktör med fokus inom lantbruket är Tillväxtbolaget AB. Det ägs av LRF, HKScan, Lantmännen och Växa och riktar in sig på lån till hållbara investeringar på gårdsnivå. Vid seminariet hos KSLA berättade vd Helena Silvander att de kan ge topplån med rörlig ränta och en löptid på 5-10 år, motsvarande 10-15 % av det investerade kapitalet. En stor del av deras utlåning, som i september uppgick till totalt 800 miljoner kronor, har gått till mjölkproduktionen och många av de företag som fått lån ligger i norra Sverige.

Alternativ finansiering

Ett lite annorlunda sätt att finansiera verksamheten i mindre företag, oftast med trädgårdsproduktion, är så kallade andelsjordbruk. Det innebär att kunderna på olika sätt delar riskerna i odlingen med företagaren. Hur upplägget ser ut varierar mycket mellan företagen, men ofta innebär det att andelsägaren betalar för ett visst antal leveranser under säsongen och att betalningen till hela eller delar görs i förskott. Det innebär att det rörelsekapital som behövs i odlingen inte behöver lånas. Eftersom storleken på leveranserna kan variera på grund av skörderesultatet, fungerar systemet som en typ av riskdelning. Andra modeller innebär att andelsägarna betalar en viss summa för att täcka löner och andra omkostnader under säsongen. Riskdelningen blir i detta fall en naturlig del eftersom säsongens skörd delas upp mellan andelsägarna. Den här typen av andelsjordbruk (Community Supported Agriculture - CSA) är ovanlig i Sverige, men finns i många andra länder. Sannolikt passar det bäst för trädgårdsodling och ger fördelen att säsongsvariationen av intäkten jämnas ut, att företagaren redan i början av året har en tryggad intäkt och att risken delas av fler.

Vilka verktyg har Länsstyrelsen?

I det pågående landsbygdsprogrammet har olika åtgärder som innebär investeringsstöd, både i lantbruket och i annat landsbygdsföretagande, varit en möjlighet till kapitaltillskott för att utveckla företagen. I skrivande stund har det mesta av tillgängliga medel beslutats. För många av åtgärderna har efterfrågan på medel varit större än tillgången. Investeringsstöden är viktiga, då bankerna ofta ställer krav på investeringsstöd för att ge lån till investeringen. Inför kommande landsbygdsprogram har det diskuterats om andra former av stöd, till exempel garantifonder som minskar risken för andra långivare och därmed skulle underlätta möjligheterna till lån. Jordbruksverket har dock ansett att det inte varit aktuellt att införa den typen av åtgärder, utan vill istället satsa på en fortsättning med investeringsstöd, startstöd och stöd till unga jordbrukare. Den strategiska plan för kommande programperiod som nu ligger hos EU-kommissionen innehåller ökat fokus på stöd till unga lantbrukare.

Kontakt

Norrbruk

Tipsa oss gärna om intressanta företag, projekt eller satsningar!