Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bra röj för mångfalden!

Här kommer röjningstips för dig som vill gynna vilda pollinerare och många andra arter i och kring odlingslandskapet.

Landskapet här i norra Sverige domineras av skog. Våra öppna fält är i regel mer eller mindre aktivt odlade åkrar. För bara drygt 50 år sedan fanns betydligt fler andra öppna och halvöppna gräsmarker i anslutning till åkrarna. På foton från 1970-talet och tidigare syns tydligt hur mycket mer öppen mark som fanns i våra byar till skillnad mot i dag.
Liarna och mularna skötte om vägrenar, bäck- och dikeskanter, gårdstun, åkerholmar,
raviner, stenbunden mark och skogsbryn. Varje grässtrå var viktigt för gårdarnas djur. Mycket har förändrats i vår markanvändning sedan dess, vilket har en oroväckande stor påverkan på den biologiska mångfalden.

Oplöjda marker med ängsväxter, enstaka buskar och lövträd är viktiga livsmiljöer för många djur. Här kan bin, humlor, fjärilar, fåglar, harar, klövvilt och andra hitta mat, boplatser och skydd. I jämförelse med den täta skogen och den insådda åkern kan mängder av olika kärlväxter här samsas vilket ger stor variation i blomning. Blommande
örter, buskar och träd i solbelysta lägen är livsmiljöer och födokällor för många insekter. Insekterna i sin tur är föda för andra djur, hjälper till med att pollinera även grödan på åkern samt bidrar till det biologiska växtskyddet.

Hur kan du hjälpa till?

Många marker är i dag rejält igenvuxna med sly och gran. Efter en enstaka röjningsinsats slår stubbskotten snabbt upp och insatsen kan kännas förgäves.
Ett tips är att skaffa eller hyra in betesdjur för att minska det återkommande
röjningsarbetet. Men även i avsaknad av betesdjur finns det viktigt röjningsjobb
att göra.

Sälgen extra viktig för insekterna

Sälg och viden är först ut att blomma på våren innan markerna grönskar och snöfläckar ännu ligger kvar. Hanbuskarna har starkt lysande gula ståndare och honbuskarna gulgröna pistiller. Sälgens protein- och energirika pollen och nektar är förrätten inför sommaren för nyväckta eller nykläckta humlor och bin. Här trivs även vanliga flugor, blomflugor, sumpflugor och hårmyggor bland blommorna tillsammans med skalbaggar.

Sälgen är restaurang för massor av dagfjärilsarter som citronfjärilar, nässelfjärilar och påfågelögon men även för många nattflyn. Den är helt enkelt bäst i klassen på att gynna insekterna!

Tänk så här:

  • Röj på hösten, från augusti och framåt. Då har fåglarna häckat klart och många insekter har hittat sin övervintringsplats så det är mindre risk att störa. Under denna tid finns också löv och bär kvar vilket gör det lättare
    att avgöra trädslag.
  • Börja i solbelysta söderlägen, gärna där det är torrt och sandigt. Utgå från och utöka befintliga gläntor och öppningar.
  • Välj ut och röj fram blommande träd och buskar som sälg, rönn och hägg. Lämna grova träd, torrträd och döende träd och tänk även långsiktigt genom att röja fram unga exemplar av nämnda arter. Grova stammar av asp och sälg i solbelyst läge gillas av många lavar och är mycket viktiga boplatser för en mängd arter tack vare barkens skrovliga och skrynkliga yta. Låt individer med flera stammar stå orörda för att bevara bomiljöerna i grenklykorna. Var hård mot björk, tall och gran då dessa arter dominerar stort i övriga landskapet.
  • Ta rätt på avverkningsresterna för att gynna blomvariationen på marken. Huvuddelen av ris och stammar bör forslas bort men enstaka större högar i solbelyst läge kan lämnas som så kallade faunadepåer till skydd och föda
    för vilt och övervintring för bland annat insekter.

Fakta

För mer information finns många fina broschyrer, exempelvis Gynna brynen och få nyttor tillbaka samt Sälgen behövs att beställa eller ladda ner på:

Webbutiken på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt rådgivning om restaurering av betesmarker och slåtterängar

Länsstyrelsen Norrbotten: Sara Borgström, 010-225 52 50, sara.borgstrom@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen Västerbotten: Hanna Lindgren, 010-225 42 60, hanna.lindgren@lansstyrelsen.se

Kontakt rådgivning om insatser för vilda pollinerare:

Länsstyrelsen Norrbotten: Jörgen Naalisvaara, 010-225 53 79, jorgen.naalisvaara@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen Västerbotten: Malin Karlsson, 010-225 43 11, malin.karlsson@lansstyrelsen.se

Text: Malin Karlsson, Länsstyrelsen i Västerbotten

Fler artiklar - Norrbruk

Kontakt

Norrbruk

Tipsa oss gärna om intressanta företag, projekt eller satsningar!