Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Jordbruksmarken att värna och bruka

en traktor vänder upp jordbruksmark en mulen dag. Foto: Länsstyrelsen

Exploatering av jordbruksmark för byggande, infrastruktur eller andra ändamål tar marken ur produktion. Vilka regler gäller för detta och vem har ansvaret?

Marken är en grundbult

Jordbruksmarken är grunden för vår livsmedelsproduktion, men ger oss också andra ekosystemtjänster. Jordbruksmarken bidrar bland annat till den gröna infrastrukturen, till biologisk mångfald och den tillför kulturella värden i landskapet. Det öppna landskapet bidrar också till att göra bosättning på landsbygden så mycket mer attraktivt. I det framtida klimatet finns mycket som tyder på att jordbruksmarken i norra Sverige kan få en ökad betydelse för livsmedelsproduktionen. I många delar av världen kommer tillgången på vatten för odling att minska, men klimatmodellerna visar inte samma trend här. En förlängd odlingssäsong kan dessutom öppna för odling av fler grödor.

Bevarande av jordbruksmarken är en viktig insats för att vi ska kunna uppnå miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

Miljömål

Flera av de globala målen i Agenda 2030 är också beroende av att vi bevarar och fortsätter bruka jorden:

  • Mål 2 Ingen hunger
  • Mål 11 Hållbara städer och samhällen
  • Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
  • Mål 15 Hållbara ekosystem och biologisk mångfald.

Agenda 2030

Jordbruksmarken kan inte flyttas

Odlingsmarken är en platsbunden resurs som genom brukandet getts egenskaper som gynnar de odlade växterna. Tillförsel av gödsel och kalk har förändrat markprofilen och gett högre mullhalt i matjorden och ett bättre pH för växterna. Markavvattning och täckdikning gör att riskerna för översvämning, som skulle döda kulturväxterna, minskar och gynnar också växternas rotsystem, vilket minskar känsligheten för torka. Det tar
många år av brukningsåtgärder för att åstadkomma en bra odlingsjord. Därför behöver vi värna den odlade mark som finns för att säkerställa att de värden som skapats inte förstörs och minskar våra möjligheter till fortsatt produktion.

Markavvattning

Vad säger lagen?

I den svenska lagstiftningen finns de grundläggande bestämmelserna för hushållning
med mark och vatten i miljöbalkens tredje kapitel. Utgångspunkten är att god hushållning med dessa resurser ska prioriteras och att mark- och vattenresurser ska användas till de ändamål de är mest lämpade. Avvägningar mellan bevarande och nyttjande av mark och vatten ska därför alltid göras utifrån ett långsiktigt hushållningsperspektiv. På så sätt ska kortsiktiga ekonomiska motiv inte kunna leda till att det långsiktiga behovet av skydd för dessa resurser åsidosätts.

Enligt den §4 i miljöbalkens tredje kapitel får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar bara om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Det krävs också att detta inte kan tillgodoses på ett tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Vad som betraktas som brukningsvärd jordbruksmark är något som måste avgöras i varje enskilt fall. Mark som brukas, eller
används för bete, är att betrakta som brukningsvärd, men även mark som tidigare
brukats kan klassas som brukningsvärd. Markens läge påverkar också. Små arealer som ligger avsides och isolerat från annan jordbruksmark kan i vissa fall klassas som inte brukningsvärd. I bedömningen kan man också ta hänsyn till om exploateringen hindrar ett rationellt jordbruk.

Kommunernas ansvar

Kommunerna har ansvaret för att besluta om bygglov och styr också planprocessen
genom översiktsplaner och detaljplaner. I arbetet med översiktsplaneringen ska kommunerna samråda med Länsstyrelsen, berörda myndigheter och kommunens
innevånare. Länsstyrelsen ska i första hand ta vara på och samordna de statliga intressena, men också ge råd om planarbetet. Däremot kan Länsstyrelsen inte överklaga beslut som rör till exempel byggande på jordbruksmark. Enskilda medborgare som berörs av besluten har däremot rätt att överklaga både kommunala planer och bygglov.

Planering och byggande

I planarbetet måste eventuell exploatering av jordbruksmark vägas mot skrivningen i miljöbalken. Det innebär bland annat att det inte räcker att hävda att exploateringen är ett samhällsintresse, utan den måste också motiveras utifrån att den inte kan genomföras på annan mark. Det gäller oavsett om det är en översiktsplan, en detaljplan eller ett bygglov. Länsstyrelsen i Västerbotten har nyligen publicerat en vägledning,
”Jordbruksmark i fysisk planering”, som går igenom lagstiftningen och som också ger exempel på tillämpning av lagen i olika domar. Den är främst tänkt som en hjälp till kommunerna, men kan vara intressant för alla som vill veta mer om ämnet.

Jordbruksmark i fysisk planering, Länsstyrelsen i Västerbottens län Länk till annan webbplats.

Arealen minskar

Andelen åkermark i våra båda nordligaste län är liten. I Norrbotten utgör den cirka 0,3 procent och i Västerbotten cirka 1,3 procent av den totala landarealen. Trots det är odlingsmarken en mycket viktig del av landskapet för produktionen av livsmedel, men också för de andra värden som odlad mark ger. Oftast är den odlade marken dessutom belägen i anslutning till bebyggelse och bidrar där till det öppna landskapet och en
trivsam boendemiljö. Arealen jordbruksmark har minskat i våra län under de senaste decennierna. Mycket av den areal som försvunnit har tagits ur produktion och fått växa igen. När jordbruksmark tas ur produktion ska det anmälas till Länsstyrelsen.

Ta jordbruksmark ur produktion

Att ta jordbruksmark ur jordbruksproduktion kan innebära att skyddsvärda natur- och kulturvärden går förlorade. Syftet med anmälan är att Länsstyrelsen ska kunna pröva vilken hänsyn som kan behöva tas för att skydda värdefulla delar av jordbrukslandskapet. Jordbruksmark som inte längre brukas kan tas in i produktion igen. Det vi exploaterar för byggnad eller andra anläggningar är i de flesta fall borta från
produktionen för all framtid.

Text: Lars Ericson, Länsstyrelsen i Västerbottens län

Fler artiklar - Norrbruk

Kontakt

Norrbruk

Tipsa oss gärna om intressanta företag, projekt eller satsningar!