Friluftsliv

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. För att utveckla friluftslivet behöver vi arbeta tillsammans mot samma mål. Sverige har tio mål för friluftsliv som ska uppnås till år 2020.

Länsstyrelsens arbete med friluftsliv

 

Friluftsliv för alla

Norrbottens rika natur betyder mycket för vårt välbefinnande i länet. Natur och friluftsliv bidrar till hälsa och välbefinnande, attraktiva miljöer, sociala mötesplatser och ekosystemtjänster. Det utgör grunden för en växande naturturism och är viktigt för länets utveckling.

Närheten till naturen och friluftslivet lyfts ofta fram i marknadsföringen av länet, som en del av den norrbottniska livsstilen. I Norrbotten har vi nästan obegränsad tillgång till natur och friluftsliv i vår närhet, men olika människor med skillnader i kunskap, fysisk förmåga, ålder, ekonomiska förutsättningar eller etnisk härkomst kan ha helt olika förutsättningar att tillgodogöra sig friluftslivet. Länsstyrelsen arbetar på olika sätt med att tillgängliggöra friluftslivet för alla. 


Friluftlivsmålen har bland annat bäring på arbete med fysisk planering, folkhälsa, integration, näringslivsutveckling, landsbygdsutveckling samt natur- och kulturmiljövård. De berör därför många verksamhetsområden på Länsstyrelsen, region och kommuner.

På Länsstyrelsen arbetar vi med skydd och skötsel av värdefulla naturområden såsom nationalparker och naturreservat.  Länsstyrelsen ansvarar också för underhåll och skötsel av de statliga lederna i länet. En del av de naturområden vi sköter är anpassade så att det är lätt att ta sig fram med till exempel rullstol eller barnvagn. Naturum i Abisko drivs av Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen arbetar med kunskapsspridning om natur och friluftsliv och har ett särskilt uppdrag att samordna och vägleda kommuner, föreningar med flera i arbetet med friluftslivsmålen. Vi samarbetar med kommuner och lokala intressenter när det gäller skyddad natur och ett tillgängligt friluftsliv. Den lokala nivån involveras i beslut som rör förvaltningen av vissa skyddade områden genom lokala förvaltningsråd/skötselråd. Skötselavtal upprättas ofta med lokala entreprenörer.

Länsstyrelsen har bildat ett nätverk med kontaktpersoner på kommunerna för att förmedla information och samverka inom frågor som rör friluftsliv och friluftslivets koppling till fysisk planering, folkhälsa, integration, näringslivsutveckling m.m. Länsstyrelsen anordnar också en årlig regional tankesmedja för friluftsliv på ett aktuellt tema för samverkan mellan olika aktörer.

Kommunerna har en nyckelroll i att skapa förutsättningar för ett väl fungerande friluftsliv som i sin tur bidrar till folkhälsa, förståelse för naturen och landsbygdsutveckling genom exempelvis naturturism. Allt fler kommuner i länet arbetar med friluftsliv i fysisk planering.

Under 2018 pågår en pilotstudie för att ta fram en vägledning för att kartlägga natur- och kulturområden som har betydelse för friluftsliv, rekreation och turism på lokal och regional nivå. Studien bygger på en metod som med stor framgång har tillämpats i Norge. Arjeplog är en av fem kommuner i landet som ingår i pilotstudien. Målet är att metoden och vägledningen ska lanseras 2019.

Den som är intresserad av metoden eller att planera för friluftsliv kan ta kontakt med Länsstyrelsens friluftlivssamordnare.

Det finns vägledningar och goda exempel på hur man kan arbeta med natur och friluftsliv i fysisk planering på både Naturvårdsverkets och Boverkets hemsidor.

För många människor innebär naturen avkoppling från vardagsstressen, lugn och ro och en källa för återhämtning. Undersökningar har visat att vistelse i naturen bidrar till att sänka puls och hjärtfrekvens och kan fungera som rehabiliteringsmetod för utmattningssyndrom, depression och posttraumatisk stress.

I Norrbotten har vi landets sämsta folkhälsa, och fem av våra kommuner ligger bland de tio sämsta i landet. Friluftsliv bidrar till fysisk aktivitet. Om fler människor tillbringar tid i skogen kan vi minska antalet sjukdomstillfällen som beror av stress eller stillasittande.

 

Tio gemensamma mål

Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Det är några av utgångspunkterna för Sveriges tio mål för friluftsliv som ska uppnås till år 2020. Du kan läsa mer om målen på Naturvårdsverkets webbplats.

Sveriges friluftsmål (Naturvårdsverketlänk till annan webbplats)

De ideella organisationerna och föreningarnas engagemang är avgörande för att kunna erbjuda aktiviteter och kunskap om friluftsliv. Friluftsliv bedrivs till stora delar oorganiserat. Det personliga engagemanget för friluftsliv i natur- och kulturlandskapet är en stark drivkraft.

Friluftsliv definieras som vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling.

Vem ansvarar för arbetet?

För goda möjligheter att förbättra friluftslivet lokalt är det viktigt med samarbete och dialog mellan

  • myndigheter
  • kommuner
  • föreningar
  • företag
  • markägare.

Naturvårdsverket står för nationell samordning. På regional nivå har Länsstyrelserna en samordnande och vägledande roll.

Aktuella bidrag och projekt

Kommuner, ensamma eller tillsammans med lokala aktörer, kan söka stöd för lokala naturvårdsinsatser (LONA-bidrag) för att delfinansiera olika naturvårdsprojekt. Bidraget kan användas till projekt som främjar friluftslivet.

Finansiera friluftsliv

Det finns olika möjligheter att finansiera friluftlivssatsningar genom till exempel statliga bidrag, EU-stöd och utlysningar från myndigheter, kommuner, organisationer, stiftelser, företag med flera. Nedan följer några exempel på stödformer som Länsstyrelsen hanterar som på olika sätt kan bidra till friluftlivsmålen.

LONA

Den lokala naturvårdssatsningen, LONA-bidraget, är ett viktigt styrmedel för att främja friluftslivet. I LONA kan stöd bland annat lämnas till framtagande av underlag, till exempel friluftsplaner och kommunala naturvårdsprogram, åtgärder som främjar friluftsliv i natur- och kulturmiljö samt information och kunskapsspridning som främjar friluftsliv.

LONA

Landsbygdsutveckling

Det finns olika stöd inom till exempel landsbygdsprogrammet och bygdemedel som syftar till att utveckla landsbygden genom att förbättra möjligheterna för rekreation, fritid och turism på landsbygden.

Stöd till utveckling av landsbygder

Tidiga insatser för asylsökande

Friluftsliv är en del av den svenska kulturen. Nya svenskar bör få möjlighet att lära sig om natur och friluftsliv. Friluftsliv kan bidra till att skapa mötesplatser, bidra till kunskaper om natur och hållbar utveckling och kan vara ett första steg in på arbetsmarknaden inom till exempel naturbruk och besöksnäring.

Stöd till asylsökande här

 Fler exempel på finansieringsmöjligheter kan du få av Länsstyrelsens friluftslivsamordnare.


Kontakt