Strandskyddsdispens

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område? Då behöver du ansöka om dispens från strandskyddet hos Länsstyrelsen eller kommunen.

I strandskyddade områden får du normalt inte bygga eller ändra något. Om du ändå skulle vilja bygga till exempel en brygga eller ett förråd kan du söka dispens från strandskyddet. Kommunen eller Länsstyrelsen beslutar om du kan få dispens för att göra något i ett strandskyddat område.

Du kan få dispens från strandskyddet om:

 • det finns särskilda skäl för ett undantag från förbudet
 • syftet med strandskyddet inte påverkas.

Kommunen beslutar om dispens

I de flesta fall är det din kommun som beslutar om dispens kan ges eller inte. Kontakta din kommun för att kontrollera om det du vill göra kräver dispens.

Överprövning av kommuns dispensbeslut

Efter att kommunen har beslutat att ge dispens enligt strandskyddslagstiftningen skickas beslutet och tillhörande underlag till Länsstyrelsen. Det är för att Länsstyrelsen ska granska dispensen.
Under granskningen ska Länsstyrelsen utreda om det finns skäl att anta att det funnits brister i hur dispensen hanterats av kommunen eller att det saknas förutsättningar för kommunen att ge dispens för åtgärden.

Från den dagen kommunens beslut kommit till Länsstyrelsen kan det ta upp till tre veckor innan Länsstyrelsen granskat dispensen. Vänta därför alltid in Länsstyrelsens granskningsbeslut innan du påbörjar arbete.

Länsstyrelsens granskning kan ge olika utfall:

 • Länsstyrelsen finner inga brister i dispensen och fastställer kommunens beslut
 • Länsstyrelsen anser att det saknas underlag i dispensen och upphäver beslutet och återförvisar det till kommunen för komplettering av det som saknas.
 • Länsstyrelsen anser att det finns skäl att anta att det inte finns förutsättningar för att ge dispens och tar in dispensen för överprövning.

Vid beslut om överprövning har kommunen och sökande tre veckor på er att komplettera med handlingar som styrker beslut om strandskyddsdispens.
Om Länsstyrelsen beslutar att inleda överprövning av strandskyddsdispensen får sökande ett brev om det till den adress som angetts i ansökan till kommunen.

Länsstyrelsens överprövning kan ge två utfall:

 • Länsstyrelsen anser att det finns skäl för dispens och kommunens beslut fastställs.
 • Länsstyrelsen anser att det saknas skäl för dispens och kommunens beslut upphävs. Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Information om hur det går till bifogas beslutet.

 

Vägar, järnvägar och statligt skyddade områden

Länsstyrelsen beslutar om dispens när det gäller anläggande av allmänna vägar, järnvägar och försvarsanläggningar. Vi prövar också om frågan om dispens när det handlar om åtgärder inom statligt skyddade områden.

Exempel på statligt skyddade områden

 • nationalparker
 • naturreservat
 • naturvårdsområden
 • kulturreservat
 • Natura 2000-områden
 • biotopskyddsområden.

Vill du göra något i den här typen av områden ska du ska vända dig till oss.

Ansök om strandskyddsdispens

Ansökan om strandskyddsdispens hos Länsstyrelsen kostar 4 600 kronor. Du får betala avgiften även om dispensen inte beviljas.

Gör din ansökan om dispens så här

 1. Fyll i formuläret nedan (klicka på plustecknet).
 2. Klicka på skicka-knappen. Kontrollera att du fått en e-postbekräftelse på din ansökan.
 3. Betala in ansökningsavgiften.

Ansökan avser * (obligatorisk)
Ansökan avser
Ange orsak till att Länsstyrelsen ska pröva din ansökan * (obligatorisk)
Ange orsak till att Länsstyrelsen ska pröva din ansökan


Ange den e-post som mejlbekräftelsen ska skickas till


Är fastighetsägaren samma som sökande? * (obligatorisk)
Är fastighetsägaren samma som sökande?


Om nej, har fastighetsägare godkänt planerad åtgärd?
Om nej, har fastighetsägare godkänt planerad åtgärd?Typ av åtgärd * (obligatorisk)
Typ av åtgärdOm åtgärden är byggnad, vilken typ?
Om åtgärden är byggnad, vilken typ?
Ange vilket/vilka särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c och d §§ miljöbalken som finns för att du ska beviljas dispens från strandskyddsföreskrifterna. Mer information hittar du under rubriken "Särskilda skäl för dispens". Endast något av de särskilda skälen får beaktas vid prövning av strandskyddsdispens. * (obligatorisk)
Ange vilket/vilka särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c och d §§ miljöbalken som finns för att du ska beviljas dispens från strandskyddsföreskrifterna. Mer information hittar du under rubriken "Särskilda skäl för dispens". Endast något av de särskilda skälen får beaktas vid prövning av strandskyddsdispens.


Max 10 MB

Max 10 MB

Max 10 MB

Max 10 MB

Max 10 MB

Skicka in bilagorna enligt formuläret (översiktskarta, karta där området är utmarkerat och fotografier) eller till norrbotten@lansstyrelsen.se. Ange vilken ansökan det gäller i rubrikraden på mejlet.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Så gör du komplettering eller yttrande i ärende

Om dina bifogade filer tillsammans är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta oss för hjälp.

Avgift

För att en dispensansökan ska kunna prövas av Länsstyrelsen behöver du betala en ansökningsavgiften. Avgiften är 4 600 kronor. 

Betala avgiften 4 600 kronor till bankgiro 5181-9266. Ange:

 • spec-kod 23912
 • vem som ansöker
 • fastighetsbeteckning.

Tips för en komplett ansökan

 • Beskriv tydligt vad du planerar att göra och vilket syfte du har med åtgärden.
 • Skicka med en karta där du tydligt och detaljerat ritat in var åtgärden ska göras, till exempel hela sträckan för en ny ledning.
 • Beskriv hur naturen på platsen ser ut, vad det finns för djur- och växtliv, och vilken hänsyn du kommer att ta till dessa.
 • Om det redan finns byggnader på platsen ska du beskriva deras historik. Exempelvis om det finns strandskyddsdispens för dem eller om de uppfördes innan strandskyddet började gälla.
 • Ange vilket särskilt skäl som motiverar din ansökan för dispens, se faktaruta.

Särskilda skäl för dispens

Du kan få dispens från strandskyddet om åtgärden inte strider mot förbudets syfte och om du har ett särskilt skäl. De särskilda skälen står i sin helhet i 7 kap. 18 c–d § miljöbalken, och innebär att du kan få dispens om området:

 • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
 • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallat LIS-område, kan du dessutom få dispens om det du vill göra:

 • bidrar till utvecklingen av landsbygden
 • är att bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintliga bostadshus.

Även om du får ett beslut om dispens gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för.

Strandskyddet i Norrbotten

Strandskyddsreglerna gäller generellt 100 meter från vattenlinjen längs sjöar, hav och vattendrag. I Norrbotten har vi beslutat om vissa undantag från de generella bestämmelserna. Det gäller både områden med utökade gränser för strandskydd och områden där strandskyddet inte gäller alls. Det finns också undantag för kompletterande byggnader och anläggningar vid en befintlig byggnad.

 

I Norrbottens län är strandskyddet upphävt vid vissa små sjöar och vattendrag.

Kontakta Länsstyrelsen om du undrar om strandskyddet är upphävt vid en specifik sjö eller ett vattendrag.

Det generella strandskyddet omfattar normalt 100 meter på vardera sida av strandlinjen. I Norrbotten finns det 140 områden fördelat på elva kommuner där strandskyddet är utvidgat. Det innebär att strandskyddsreglerna gäller upp till 300 meter från strandlinjen i dessa områden.

Länsstyrelsen har beslutat om undantag från strandskyddsbestämmelserna för kompletteringsåtgärder. Det innebär att du under vissa förutsättningar får göra vissa åtgärder utan dispens som normalt sett är förbjudna.  

En kompletteringsåtgärd kan vara byggande av uthus som förråd eller en annan komplementsbyggnad till en huvudbyggnad, en mindre tillbyggnad eller vissa underhållsåtgärder. Du får göra kompletteringsåtgärder utan dispens om hela åtgärden görs:

 1. inom 15 meter från din huvudbyggnad men inte närmare strandlinjen än 25 meter, och
 2. inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens.

Kontakt