Risk för gräsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Dispenser och tillstånd för skyddad natur

Här finns information om dispenser och tillstånd för ändringar i nationalparker, naturreservat, naturminnen och områden med biotopskydd, djur- och växtskydd eller landskapsbildsskydd.

Ansökan om dispens och tillstånd

Naturområden som är skyddade enligt miljöbalken, till exempel naturreservat, omfattas av regler som bestämmer vad du får och inte får göra i området. Om du ändå vill göra något som är förbjudet i ett skyddat naturområde behöver du först ansöka om dispens eller tillstånd.

Det finns två olika avgifter för att ansöka om dispens. Ansökan om tillstånd är gratis.

 • Ansökan om dispens för vattenskyddsområde: 4 600 kronor.
 • Ansökan om dispens för nationalpark, naturreservat, naturminne, samt områden med biotopskydd eller djur- och växtskydd: 2 900 kronor.

Ansökan om dispens är gratis om du äger marken i ett naturreservat eller nationalpark, eller om du har ett naturminne på din mark.

 • Skicka med en tydlig och detaljerad inritning på en karta för det du ska göra, till exempel hela sträckan för en ny ledning.
 • Ange tydligt vilken hänsyn som du kommer ta till djur och natur.
 • Ange vilka skäl du har till att du vill göra din åtgärd. Till exempel att åtgärden kan göras utan att skada naturens värden och om det inte finns någon annan möjlig lösning.

Ansök om dispens eller tillstånd i naturskyddade områden

Du kan ansöka om tillstånd för åtgärd i skyddade områden som nationalpark, naturreservat, djur och växtskyddsområde (fågelskyddsområde) eller naturminne. Det går även att ansöka om tillstånd för guidade turer eller vetenskapliga undersökningar.

Ansök om dispens eller tillstånd i naturskyddade områden

Nationalparker

I nationalparker gäller föreskrifter, det vill säga särskilda regler som beskriver vad som är förbjudet att göra i området. Vill du göra en åtgärd i som är förbjuden enligt föreskrifterna måste du ansöka om dispens. I vissa fall kan du behöva ansöka om tillstånd istället för dispens. Föreskrifterna är olika i alla nationalparker. Läs beslutet för respektive nationalpark för att få reda på vad som gäller just där.

Nationalparker kan även vara Natura 2000-områden. Det innebär att du kan behöva ansöka om Natura 2000-tillstånd för den åtgärd som du vill göra.

 • Köra motordrivet fordon.
 • Olika former av jakt.
 • Organiserat friluftsliv till exempelvis guidade turer och tävlingar.

I Norrbotten finns 8 nationalparker; Abisko och Vadvetjåkka längst i norr, Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke, Muddus/Muttos, Sarek och Padjelanta/Badjelannda som utgör kärnan i världsarvet Laponia, Haparanda skärgård - en utpost i öster och Pieljekaise i Arjeplogs fjällvärld.

Det är Naturvårdsverket som beslutar om föreskrifter för nationalparker. Du kan hitta föreskrifterna som reglerar vad som är förbjudet i respektive nationalpark på Sveriges nationalparker.

Sveriges nationalparker.se Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen har lång handläggningstid för ansökningar om dispenser eller tillstånd i nationalparker. Räkna med att det tar minst 8 veckor innan du får beslut i ditt ärende.

För nationalparkerna i Norrbottens län finns olika regler för flyg.

Det är förbjudet i samtliga nationalparker att landa med luftfartyg eller luftfarkost. Dit räknas bland annat drönare och helikopter. Du ansöker om dispens eller tillstånd för detta hos oss på Länsstyrelsen.

För Sarek, Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke och Padjelanta/Badjelannda nationalparker har Transportstyrelsen fattat beslut om restriktionsområde för luftfart. För att flyga inom någon av dessa nationalparker behöver du ansöka om tillstånd hos Transportstyrelsen. Mer information om restriktionsområden och om hur man ansöker hittar du på Transportstyrelsens webbplats:

Transportstyrelsen Länk till annan webbplats.

Du behöver alltså ansöka om tillstånd hos både Länsstyrelsen och Transportstyrelsen om du har tänkt att starta och landa med drönare eller helikopter I Sarek, Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke och Padjelanta/Badjelannda.

Om du vill ta med dig din hund till en nationalpark finns det särskilda regler som du måste följa.

Inom samtliga nationalparker, förutom Haparanda skärgård, behöver du ha tillstånd från Länsstyrelsen för att köra hundspann, oavsett om du kör i kommersiellt eller i privat syfte.

Förutom hundspann är det vintertid tillåtet att ha med sig sin kopplade hund i alla nationalparker men under resten av året varierar reglerna mellan de olika områdena.

 • Kopplad hund får medföras på Kungsleden under hela året även där leden går genom en nationalpark. Kungsleden passerar genom Abisko, Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke, Sarek och Pieljekaise.
 • I Abisko får kopplad hund medföras hela året längs alla vägar och markerade leder samt i omedelbar närhet till Abisko turiststation och Abiskojaurestugorna.
 • I Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke nationalpark får man ta med kopplad hund under hela året i ett område som i söder gränsar mot sjöarna i Stora Lulevattnet och i norr mot kraftledningen, det vill säga längs bilvägen som går genom nationalparken till Ritsem.
 • I Muddus/Muttos får man ta med kopplad hund under hela året längs Rallarstigen i den norra delen av nationalparken.
 • I Haparanda skärgård får man ta med kopplad hund under hela året.

Naturreservat

I naturreservat gäller föreskrifter, det vill säga särskilda regler som beskriver vad som är förbjudet att göra i området. Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna behöver du ansöka om dispens. I vissa fall kan du behöva ansöka om tillstånd istället för dispens. Föreskrifterna är olika i alla naturreservat. Läs beslutet för respektive naturreservat för att få reda på vad som gäller just där.

Naturreservat kan också vara Natura 2000-områden. Det innebär att du även kan behöva ansöka om Natura 2000-tillstånd för den åtgärd du vill göra.

 • Uppföra byggnader och anläggningar, till exempel jakttorn och avloppsanläggningar.
 • Ändra och bygga ut byggnader och anläggningar.
 • Samla in växter och djur.
 • Fälla eller ta bort träd eller buskar.
 • Gräva, schakta, fylla ut.
 • Organisera tävlingar eller aktiviteter som till exempel orientering.

I Norrbottens län finns ca 400 naturreservat. Föreskrifterna som reglerar vad som är förbjudet i ett naturreservat hittar du i reservatsbeslutet som finns under respektive naturreservatssida. 

Besöksmål

Du kan även hitta reservatsbeslutet i Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur.

Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Naturminnen

Vill du göra en åtgärd som kan skada ett naturminne måste du ansöka om dispens.

 • Fälla eller beskära ett träd.
 • Skada ett träds rötter genom grävning, körning eller tramp av djur.
 • Ta bort eller täcka över en geologisk formation med grus, ris, jord.

Djur- och växtskyddsområden

I djur- och växtskyddsområden gäller föreskrifter, det vill säga särskilda regler som beskriver vad som är förbjudet att göra i området. Vill du vistas i ett område under tiden när det är tillträdesförbud, eller göra en förbjuden åtgärd i ett djur- och växtskyddsområde måste du ansöka om dispens.

Biotopskyddsområden

Åtgärder som kan skada naturvärdena är inte tillåtna i ett biotopskyddsområde. Om du ändå behöver göra en åtgärd som kan skada naturmiljön måste du ansöka om dispens. Det gäller både enskilt skyddade biotopskyddsområden och de generellt skyddade biotopskyddsområdena. Länsstyrelsen kan ge dispens om det finns särskilda skäl.

Biotopskyddsområden på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Detaljerade beskrivningar av olika biotoptyper på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Diken och naturliga bäckfåror

Lägga igen, täckdika, kulvertera diken. Att skapa överfarter räknas också som att lägga igen diken. Att anlägga en damm eller ändra miljön på något annat sätt i ett dike eller mindre vattendrag.

Tänk på att om du har jordbruksstöd och planerar att lägga igen diken kan stödet påverkas. Undersök först om din mark omfattas av regelverket för tvärvillkor. Du kan få dispens för att lägga igen ett dike som omfattas av biotopskydd, men övriga diken i tvärvillkoren får du inte lägga igen.

Tvärvillkor på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Alléer

Skada träden genom att fälla dem eller beskära dem på ett felaktigt sätt. Rötterna får inte heller skadas genom grävning, körning eller trampande djur.

Våtmarker och småvatten

Dränera, fylla igen eller förändra på annat sätt.

Stenmurar

Ta bort eller flytta stenar. Täcka över stenmuren med sten, grus, ris eller jord.

Odlingsrösen

Ta bort eller flytta stenar. Täcka över odlingsröset med sten, grus, ris eller jord.

Åkerholmar

Ta bort värdefulla träd som växer på åkerholmen. Schakta och gräva. Täcka över med sten, grus, ris eller jord.

Landskapsbildsskyddsområden

I ett område med landskapsbildsskydd kan du behöva tillstånd för åtgärder som kan ha negativ effekt på upplevelsen eller förståelsen av landskapet. Det finns särskilda föreskrifter för varje område som har landskapsbildsskydd.

 • Bygga en ny byggnad.
 • Anlägga en väg.
 • Dra luftledningar.
 • Fälla träd.
 • Schakta och fylla igen.

Du kan behöva tillstånd även för åtgärder som inte kräver bygglov, som att till exempel bygga en friggebod.

Landskapsbildsskyddsområden i Norrbotten

I Norrbottens län finns över hundra områden som omfattas av landskapsbildsskydd. För att få reda på om din fastighet omfattas av landskapsbildsskydd och vilka åtgärder som är förbjudna inom det skyddade området, kontakta din kommun eller Länsstyrelsen.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten
  Ansökan om tillstånd inom landskapsbildsskyddat område Pdf, 1.5 MB.
 2. Skicka din ansökan till norrbotten@lansstyrelsen.se

  eller till

  Länsstyrelsen i Norrbottens län
  971 86 LULEÅ

Observera att landskapsbildsskyddade områden ofta berörs av strandskydd.
Omfattas åtgärden av landskapsbildsskydd hanteras även dispensansökan från strandskyddet av Länsstyrelsen.

Dispens från strandskydd inom statligt skyddade områden

Kontakt