Markavvattning och diken

Ska du ta bort vatten från din mark genom dränering eller dikning, eller göra en invallning? Det kan räknas som markavvattning. För att få utföra markavvattning behöver du alltid söka tillstånd, och i vissa fall måste du även söka dispens.

Vad är markavvattning?

Markavvattning innebär att göra åtgärder som ändrar markens vattenförhållande så att marken blir lämplig att använda för ett visst ändamål, och att effekterna av åtgärden kommer vara permanent.

Det kan dels vara åtgärder som görs för att ta bort oönskat vatten genom dränering eller dikning, dels åtgärder som innebär skydd mot vatten, till exempel invallning. Det är alltid syftet med åtgärden som avgör om den räknas som markavvattning eller inte. Syftet ska vara att permanent ändra markens lämpligt för något visst ändamål, till exempel för odling, bebyggelse eller torvtäkt.

Att göra åtgärder för att tillfälligt ändra markens egenskaper, till exempel anlägga slamgrop i ett dike, räknas alltså inte som markavvattning. Skyddsdikning av skogsmark i samband med avverkning räknas inte heller som markavvattning.

Tillstånd och dispens för markavvattning

Om du vill göra en åtgärd som räknas som markavvattning måste du alltid först ansöka om tillstånd enligt miljöbalken. I stora delar av Sverige är det förbjudet att avvattna mark. Det innebär att du också behöver ansöka om dispens från förbudet innan du gör någon åtgärd. Kontakta gärna Länsstyrelsen innan du gör någon åtgärd.

I de kommuner där det är förbud mot markavvattning måste du alltså ansöka om både dispens och tillstånd. Ett beslut om dispens innebär inte automatisk att du får göra dina åtgärder för markavvattning. En beviljad dispens är en förutsättning för att tillstånd ska kunna ges, vilket innebär två ansökningar för dig.

Ansökan om tillstånd till markavvattning prövas vanligtvis av Länsstyrelsen. I vissa fall kan prövningen göras av Mark- och miljödomstolen.

Via e-tjänster hos Skogsstyrelsen kan du skicka in ärenden som hanteras av olika myndigheter och som har koppling till skog. E-tjänsten är gemensam mellan Skogsstyrelsen och länsstyrelserna.

E-tjänsten hanterar följande ärenden med koppling till Länsstyrelsens ansvarsområden

 • markavvattning i skogsmark
 • fornlämningar som berörs av avverkning eller anläggning av väg.

Ansöka om tillstånd för markavvattning

I Norrbotten gäller inte det generella markavvattningsförbudet, här behöver du ansöka om tillstånd för att avvattna mark. Ansökan gör du på Länsstyrelsen blankett. Om det gäller markavvattning i skogsmark kan du istället använda e-tjänsten ovan.

Länsstyrelsen bedömer din ansökan huvudsakligen utifrån den påverkan som åtgärden får på naturvärden i omgivande landområden och vattendrag. Det är viktigt att utföra skyddsåtgärder så att vattenmiljöer nedströms inte påverkas.

Länsstyrelsen är restriktiv till att ge tillstånd i våtmarker och sumpskogar samt i tidigare odikade områden. 

 

En ansökan om markavvattning ska innehålla uppgifter om:

 • Dimensioner på de planerade dikena: bredd, djup samt total dikeslängd.
 • Troliga konsekvenser för miljön, exempelvis grumling av anslutande vattendrag
 • Förslag till skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att förebygga eller förhindra skador från verksamheten, exempelvis anläggande av slamgropar eller gaffeldiken för att minska slamtransporter.

Du behöver även skicka med dessa bilagor tillsammans med ansökan:

 • Översiktskarta.
 • En detaljerad karta, exempelvis en kopia på den gula/ekonomiska kartan, med aktuella och befintliga diken inritade samt annan relevant information. Vattendrag inom det aktuella området och i omgivningar ska också finnas angivna.
 • Finns det andra som berörs av markavvattningen, exempelvis markägare eller fiskevårdsföreningar, ska diskussion/samråd med dessa ske och framförda synpunkter bifogas ansökan.

 

För att din ansökan ska prövas behöver du betala en prövningsavgift. Beloppet på avgiften är beroende av den planerade dikeslängden.

Dikeslängd

Avgift

Kortare än 100 meter

1 660 kr

100 - 1 000 meter

2 900 kr

1 000 - 10 000 meter

7 100 kr

10 000 meter eller mer

10 700 kr


Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten
  Ansökan om tillstånd för markavvattningPDF
 2. Skicka till norrbotten@lansstyrelsen.se

  eller till

  Länsstyrelsen i Norrbottens län
  971 86 LULEÅ

Bredda eller fördjupa ett befintligt dike

Vill du gräva djupare eller bredare i ett befintligt dike än ursprunglig dimension, för att exempelvis öka mängden vatten som leds bort? Då kan åtgärden innebära ny markavvattning.

Nytt naturtillstånd

Om ett dike inte har underhållits under en mycket lång tidsperiod kan det uppstå ett så kallat nytt naturtillstånd. Om du vill börja underhålla det gamla diket igen, betraktas åtgärden som markavvattning och kräver då tillstånd och eventuellt dispens. I tveksamma fall är det alltid bäst att du samråder med Länsstyrelsen.

Naturliga vattendrag

Om du vill gräva eller rensa i ett vattendrag som inte utgör dikningsföretag eller annan tillståndsgiven anläggning kan åtgärden behöva anmälas till Länsstyrelsen. I vissa fall kan sådana åtgärder även kräva tillstånd och dispens.

Vattenarkiv

Länsstyrelsens vattenarkiv innehåller handlingar av intresse för dig som arbetar med vatten i landskapet. Arkivet innehåller kartor, ritningar och annat material om markavvattning, till exempel invallningar och sjösänkningar som utförts för att få bättre jordbruksmark. Tjänsten är under uppbyggnad och innehåller det material som hittills har digitaliserats.

Kontakt