Markavvattning och diken

Ska du ta bort oönskat vatten genom dränering eller dikning, eller göra en invallning? Det kan räknas som markavvattning, vilket är förbjudet i stora delar av Sverige. För att få utföra markavvattning behöver du alltid söka tillstånd, och om det är förbud måste du även söka dispens.

Markavvattning är dels åtgärder som görs för att ta bort oönskat vatten genom dränering eller dikning, dels åtgärder som innebär skydd mot vatten, exempelvis invallning.

Om åtgärderna är tänkta att bli beständiga och bidra till förändringar i markens vattenförhållanden måste du kontakta oss. Syftet med åtgärderna är avgörande om det är markavvattning eller inte. Om åtgärderna ökar markens lämplighet för ett visst ändamål och effekten kommer att vara varaktig är det en form av markavvattning. Exempel på markavvattning är dikning, bortledning av vatten och invallning.

Skyddsdikning av skogsmark i samband med avverkning eller dikesrensning räknas inte som markavvattning.

Dispens och tillstånd för markavvattning

Markavvattning kräver tillstånd enligt 11 kapitlet 13 § i miljöbalken. I stora delar av Sverige är det förbjudet att avvattna mark. Då behövs dispens från det generella markavvattningsförbudet.

Ett beslut om dispens innebär inte att det är tillåtet att markavvattna. Dispens från förbudet är en förutsättning för att tillstånd ska kunna ges, vilket innebär två prövningar.

Det krävs alltid tillstånd för att dika eller på annat sätt genomföra markavvattning. Länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen prövar ärendet.

Markavvattnings- och fornlämningsärenden i skog

Via e-tjänster hos Skogsstyrelsen kan du skicka in ärenden som hanteras av olika myndigheter och som har koppling till skog. E-tjänsten är gemensam mellan Skogsstyrelsen och länsstyrelserna.

E-tjänsten hanterar följande ärenden med koppling till Länsstyrelsens ansvarsområden

 • fornlämningar som berörs av avverkning eller anläggning av väg
 • markavvattning i skogsmark.

Ansöka om tillstånd för markavvattning

I Norrbotten gäller inte det generella markavvattningsförbudet, här behöver du ansöka om tillstånd för att avvattna mark. Ansökan gör du på Länsstyrelsen blankett. Om det gäller markavvattning i skogsmark kan du istället använda e-tjänsten ovan.

Länsstyrelsen bedömer din ansökan huvudsakligen utifrån den påverkan som åtgärden får på naturvärden i omgivande landområden och vattendrag. Det är viktigt att utföra skyddsåtgärder så att vattenmiljöer nedströms inte påverkas.

Länsstyrelsen är restriktiv till att ge tillstånd i våtmarker och sumpskogar samt i tidigare odikade områden. 

 

En ansökan om markavvattning ska innehålla uppgifter om:

 • Dimensioner på de planerade dikena: bredd, djup samt total dikeslängd.
 • Troliga konsekvenser för miljön, exempelvis grumling av anslutande vattendrag
 • Förslag till skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att förebygga eller förhindra skador från verksamheten, exempelvis anläggande av slamgropar eller gaffeldiken för att minska slamtransporter.

Du behöver även skicka med dessa bilagor tillsammans med ansökan:

 • Översiktskarta.
 • En detaljerad karta, exempelvis en kopia på den gula/ekonomiska kartan, med aktuella och befintliga diken inritade samt annan relevant information. Vattendrag inom det aktuella området och i omgivningar ska också finnas angivna.
 • Finns det andra som berörs av markavvattningen, exempelvis markägare eller fiskevårdsföreningar, ska diskussion/samråd med dessa ske och framförda synpunkter bifogas ansökan.

 

För att din ansökan ska prövas behöver du betala en prövningsavgift. Beloppet på avgiften är beroende av den planerade dikeslängden.

Dikeslängd

Avgift

Kortare än 100 meter

1 660 kr

100 - 1 000 meter

2 900 kr

1 000 - 10 000 meter

7 100 kr

10 000 meter eller mer

10 700 kr


Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten
  Ansökan om tillstånd för markavvattningPDF
 2. Skicka till norrbotten@lansstyrelsen.se

  eller till

  Länsstyrelsen i Norrbottens län
  971 86 LULEÅ

Bredda eller fördjupa ett befintligt dike

Vill du gräva djupare eller bredare i ett befintligt dike än ursprunglig dimension, för att exempelvis öka mängden vatten som leds bort? Då kan åtgärden innebära ny markavvattning. Markavvattning kräver alltid tillstånd. I vissa län är markavvattning förbjudet och du behöver därför också ansöka om dispens.

Ansökan om tillstånd gör du enligt 11 kapitlet 9 § i miljöbalken och eventuell ansökan om dispens gör du enligt 11 kapitlet 14 § i miljöbalken.

Nytt naturtillstånd

Om ett dike inte har underhållits under en mycket lång tidsperiod kan det uppstå ett så kallat nytt naturtillstånd. Om du vill börja underhålla det gamla diket igen, betraktas åtgärden som markavvattning och kräver då tillstånd och eventuellt dispens. I tveksamma fall är det alltid bäst att du samråder med Länsstyrelsen.

Naturliga vattendrag

Naturliga vattendrag som inte utgör dikningsföretag eller annan tillståndsgiven anläggning, rensas vanligtvis inte. Om du vill gräva eller rensa i ett vattendrag kan åtgärden behöva anmälas till Länsstyrelsen. I vissa fall kan sådana åtgärder även kräva tillstånd och dispens.

Kontakt