Tillsyn över vattenverksamhet

Länsstyrelsen har tillsyn över nästan all vattenverksamhet och arbetar även förebyggande.

Länsstyrelsen har tillsynsansvar över nästan all vattenverksamhet, vilket innebär att vi kontrollerar att bestämmelserna i Miljöbalken och de villkor som är satta för verksamheten följs. Vi arbetar även förebyggande.

Tillsynsansvar

I vårt tillsynsansvar ingår nästan all tillståndspliktig och anmälningspliktig vattenverksamhet. Vi kontrollerar att föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av miljöbalken följs. Vi gör också tillsyn av verksamheter som tillkommit utan prövning. Om inte lagen följs kan vi besluta om förbud eller åtgärder som behövs.

När vi gör egeninitierad tillsyn är det vi som tar initiativ till tillsynen. Detta görs till exempel för att kontrollera att villkor i tillstånd följs. Vi genomför också insatser inom områden där det finns behov för miljöförbättring.

Förebyggande arbete

Vi arbetar förebyggande med rådgivning, information och riktade insatser. På så sätt ser vi till att lagen följs. Genom det arbetet ser vi till miljöbalkens ändamål, miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer.

Egenkontroll och kontrollprogram

För tillståndsgivna vattenverksamheter ska i regel ett kontrollprogram upprättas. Det utgör en del av verksamhetens egenkontroll och är även ett hjälpmedel för tillsynsmyndigheten i tillsynsarbetet. I ett kontrollprogram ska verksamhetsutövaren på ett tydligt sätt redovisa för hur verksamhetens miljöpåverkan kontrolleras, hur villkoren i tillståndsbeslutet uppfylls samt de föreskrifter och förordningar som gäller för verksamheten.

Länsstyrelsen har tagit fram en checklista med information om vad ett kontrollprogram bör innehålla.

Checklista inför framtagande av kontrollprogramPDF

Åtgärder i skog

Skogsstyrelsen har tillsynsansvar för verksamheter som omfattas av skogsvårdslagen, exempelvis skyddsdikning och dikesrensning. Om det i samband med rensning finns risk för att fisket skadas ska även en anmälan om vattenverksamhet göras till oss.

Avledning av avloppsvatten

Den kommunala nämnden har tillsynsansvar för verksamheter som innebär avledning av avloppsvatten. Avloppsvatten omfattar även dagvatten. Vi har tillsynsansvar för eventuell markavvattning som blir aktuell i samband med det.

Försvarsinspektören för hälsa och miljö

Försvarsinspektören för hälsa och miljö har det operativa tillsynsansvaret för vattenverksamhet i de fall där Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt är verksamhetsutövare.

Tillsyn som rör enskilda intressen

I tillsynen ser vi till både allmänna och enskilda intressen. Det är de allmänna intressena som väger tyngst. Tillsynsmyndigheten har inte skyldighet att lösa tvister mellan enskilda när gällande bestämmelser i miljöbalken eller lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet har följts. Då kan de tvistande hänvisas att lösa tvisten på annat sätt. Om det inte är möjligt att lösa tvisten i samförstånd med alla inblandade kan en civilrättslig process behövas.

Länsstyrelsen hanterar inte klagomålsärenden som rör ersättning, tvångsrätt, inlösen eller andra civilrättsliga frågor.

Begäran om tillsyn – klagomål

Länsstyrelsen får ibland in klagomål i form av begäran om tillsyn. Det kan handla om exempelvis att en fastighetsägare borde underhålla sina diken och ledningar, eller att någon bygger en brygga eller fyller ut ett vattenområde. Anledningarna till klagomålen är oftast risk för försämrad tillgänglighet, översvämningar eller faktisk skada på den egna fastigheten.

När länsstyrelsen får in ett klagomål kan vi behöva öppna ett tillsynsärende och utreda om vattenverksamheten är otillåten eller inte. För otillåtna vattenverksamheter kan det bli aktuellt att stoppa pågående arbeten, förelägga om återställande eller göra en anmälan om miljöbrott.

Hur du begär tillsyn – lämnar klagomål

Om du misstänker att någon utfört en otillåten vattenverksamhet och vill att Länsstyrelsen ska undersöka detta genom tillsyn gör du så här:

 • Skriv ner tydligt vad du iakttagit.
 • Exempel på punkter att ta med i beskrivningen:
  - varför du tror att verksamheten är otillåten
  - vilka negativa konsekvenser du tror har samband med vattenverksamheten
  - på vilket sätt du drabbas
 • Dokumentera händelsen/verksamheten med foton.
 • Peka ut den berörda platsen på karta, och ange adress eller fastighetsbeteckning.
 • Skicka din beskrivning, fotodokumentation, och kartor till länsstyrelsen, helst via e-post.
 • Skriv att ärendet rör tillsyn av vattenverksamhet, gärna i ämnesfältet.

Kontakt

Vattenverksamheter

Direktnummer 010-225 55 65