Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Lokala vattenvårdsinsatser (LOVA-bidragen) är till för att få fram lokala åtgärder som förbättrar vattenmiljön, i första hand genom att minska belastningen av näringsämnen, men även genom exempelvis omhändertagande av förlorande fiskeredskap (spökgarn) och återställning av lekbottnar för fisk.

Kommuner, ideella sammanslutningar eller en kombination av dessa kan söka LOVA-bidrag. Detsamma gäller för kommunala bolag och ekonomiska föreningar som drivs utan vinstsyfte. Den sökande kan samarbeta med andra aktörer när det gäller finansiering och genomförande.

LOVA-bidrag kan bland annat gå till

 • åtgärder som minskar utsläppen av kväve och fosfor från jord- och skogsbruk, enskilda avlopp och reningsverk med mera
 • planering av åtgärder som minskar fosfor- och kvävebelastningen
 • åtgärder som minskar den fosfor som redan nått eller kommer att nå haven, exempelvis genom slåtter av vass eller reduktionsfiske
 • åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön (här ingår inte alternativa lösningar för bekämpning av besvärlig påväxt på båtbottnar eftersom sådana arter saknas i Bottenviken)
 • omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn)
 • andra åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen 

Här är några exempel där LOVA-bidrag inte är aktuellt:

 • Mottagningsstationer för toalettavfall från fritidsbåtar.
 • Åtgärder som redan har påbörjats.
 • Åtgärder som du måste göra på grund av skyldighet i lag eller annan författning, exempelvis att åtgärda enskilda avlopp upp till en reningsnivå där det finns ett föreläggande från kommunen. 

Det går att söka medel för att täcka upp till 90 procent av de stödberättigade kostnaderna för åtgärder som minskar läckage av ackumulerad fosfor från sediment, och upp till 80 procent för andra åtgärder. Vi prioriterar ersättningsnivån dels utifrån söktrycket och dels utifrån den prioritering av åtgärder som vi anser vara mest viktig (se nedan). 

 • vattenförekomster som har fått sämre än god ekologisk status för miljöproblemet övergödning (miljökvalitetsmålet "Ingen övergödning"). Dessa finns att finna i databasen VISSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • vattenmiljöer med stor betydelse för andra miljökvalitetsmål, exempelvis grunda kustvikar och kustmynnande små vattendrag, skyddad natur, dricksvattenkvalitet eller tätortsnära natur.

Tänk på att projektet kan kräva tillstånd eller anmälan enligt andra lagar innan du påbörjar de planerade åtgärderna. Det kan exempelvis handla om anmälan om vattenverksamhet, marklov eller strandskyddsdispens.

Mer information

Havs- och Vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du svar på frågor som:

 • Vem kan söka bidrag?
 • Hur söker man bidrag?
 • Vilken typ av åtgärder kan man få pengar till?
 • Ansökningsblanketter
 • Blanketter för slutrapportering

Kontakt