Risk för gräsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stöd i energibesparing

Sveriges energianvändning behöver minska under 2022/2023. Organisationer inom offentlig sektor är viktiga aktörer för att minska samhällets energianvändning och därigenom visa vägen för andra, såsom företag, föreningar och privatpersoner. Länsstyrelsen ger stöd till kommuner och regioner i arbetet att minska och effektivisera energianvändningen.

Energisituationen i Sverige och Europa är kraftigt ansträngd. Vi har höga priser på el och det har funnits risk för elbrist under vintern. Det är fortsatt viktigt att minska användningen av alla energislag, inte minst elanvändningen, för att minska riskerna i energisystemet. Länsstyrelsen har i uppdrag att ge stöd till kommuner och regioner i att genomföra åtgärder som minskar energianvändningen.

Stöd till kommuner och regioner

Kommuner och regioner kan få stöd av Länsstyrelsen i arbetet med åtgärder för att göra energibesparingar. Länsstyrelsen har i uppdrag att ge stöd genom att exempelvis:

  • sprida kunskap om effektiva åtgärder
  • samla in och sprida goda exempel på åtgärder
  • främja samverkan för att underlätta åtgärder inom energibesparing.

Viktiga åtgärder

Tre övergripande åtgärder är av stor vikt för att bidra till att minska energianvändningen och belastningen på elsystemet:

  1. Flytta elanvändningen från tider med hög belastning. Högbelastning är vanligen vardagar morgon (klockan 8 –11) och kväll (klockan 16–19).
  2. Minska den totala elanvändningen.
  3. Minska den totala energianvändningen.

Varje kilowattimme räknas och all energibesparing och energieffektivisering är viktig.

Förslag på åtgärder

Förslag på effektiva åtgärder har tagits fram av länsstyrelsen i samverkan med Energimyndigheten. På Energimyndighetens webbplats hittar du råd och stöd till dig som jobbar med energieffektivisering inom offentlig sektor.

Energieffektivisering inom offentlig sektor Länk till annan webbplats.

Prioritera åtgärder utifrån energiarbetet

Kommunerna och regionerna är bäst lämpade att avgöra vad som är effektiva åtgärder inom sin egen verksamhet. Det är av stor vikt att arbetet med att minska energianvändningen blir prioriterat och att tillräckligt med tid och resurser avsätts för arbetet. Även om åtgärder behöver göras på kort sikt är det viktigt att åtgärderna är en del av det långsiktiga strategiska energiarbetet. Olika kommuner och regioner har kommit olika långt i sitt strategiska energiarbete.

För kommuner och regioner som kommit en bit på vägen i energiarbetet är det befintliga arbetet en bra utgångspunkt för att avgöra vad som är effektiva och möjliga åtgärder för att minska energianvändningen inom den egna verksamheten.

För kommuner och regioner som inte kommit lika långt i energiarbetet är en energikartläggning en bra start för det systematiska energiarbetet. Den visar hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva olika delar av verksamheten.

Energikartläggning på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Aktörer som ger stöd i att minska energianvändningen

Flera myndigheter, organisationer, regioner, kommuner och projekt har tagit fram metodstöd och vägledningar som stöd i att minska och effektivisera energianvändningen. Här är exempel på aktörer som på olika sätt ger stöd till kommuner och regioner i arbetet med energieffektivisering.

Sveriges 16 regionala energikontor stöttar offentlig sektor och företag att ställa om till långsiktigt hållbar energianvändning. Offentliga och privata aktörer kan bland annat få stöd och rådgivning för att förbättra den egna verksamhetens energianvändning och i sitt arbete med energiomställningen. Kommuner kan också få stöd för att, i sin tur, kunna stötta andra aktörer som till exempel företag och föreningar. Energikontoren samordnar även stöd till privatpersoner via energi- och klimatrådgivningen.

Energikontoren Sveriges webbplats Länk till annan webbplats.

Klimatkommunerna delar aktivt med sig av sina erfarenheter, material och verktyg på webbplatsen, via nyhetsbrevet och vid seminarier.

Om energieffektivisering på Klimatkommunernas webbplats Länk till annan webbplats.

SKR (Sveriges kommuner och regioner) arbetar för energieffektivisering i byggnader och kommunala verksamheter.

Om energi och klimat på Sveriges kommuner och regioners webbplats Länk till annan webbplats.

Energimyndigheten finansierar nätverk som delar med sig av information om pågående och avslutade projekt som minskar energianvändningen och energieffektiviserar inom olika områden.

BeBo (Beställargrupp Bostäder) är Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus. Nätverket utgörs av ett antal fastighetsägare från både allmännyttan och det privata. På deras webbplats finns bland annat information och resultat från aktuella projekt och förstudier.

Bebostads webbplats Länk till annan webbplats.

Inom Belok finns Resurseffektiv livsmedelshantering Relivs med information om projekt som rör lokaler för livsmedelshantering eller tillagning av livsmedel.

Relivs webbplats Länk till annan webbplats.

Sveriges allmännytta har ett särskilt klimatinitiativ, som omfattar merparten av alla lägenheter och även omfattar insatser för att spara energi och effekt.

Allmännyttans klimatinitiativ på Sveriges Allmännyttas webbplats Länk till annan webbplats.

Energispartips – så sparar du energi i hemmet, Sveriges allmännyttas kampanjwebbplats Länk till annan webbplats.

Webbinarium inom energibesparing

Ta del av genomförda webbinarium om energieffektivisering inom offentlig sektor på Energimyndighetens youtubekanal:

Energibesparingsåtgärder i lokaler inom offentlig sektor Länk till annan webbplats.

Energibesparingsåtgärder i offentlig verksamhets kontorslokaler Länk till annan webbplats.

Lägesbild över energisituationen

Energimyndigheten sammanställer regelbundet lägesbilder över hur energisituationen ser ut i Sverige.

Sveriges energiläge på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt