Bidrag för energieffektivisering i småhus

Du som äger och bor i ett småhus som värms upp med el eller gas kan från och med den 3 juli 2023 ansöka om att få bidrag för att genomföra vissa energieffektiviserande åtgärder.

För att få bidrag för energieffektiviserande åtgärder behöver du först ansöka om bidraget. Länsstyrelsen handlägger din ansökan och tar ställning till om du kan få bidrag eller inte. Om du får ett positivt beslut från oss behöver du sedan begära att få bidraget utbetalat.

Vem kan få bidrag?

Du kan söka bidraget om du

 • är privatperson
 • helt eller delvis äger och stadigvarande bor i det småhus i vilket du planerar att utföra de energieffektiviserande åtgärderna.

Vad kan du få bidrag för?

Du kan få bidrag för att täcka materialkostnader för vissa värmesystemsåtgärder och klimatskärmsåtgärder. För att få bidrag till klimatskärmsåtgärder behöver du ha fått ett positivt beslut om bidrag till värmesystemsåtgärder för samma småhus.

Exempel på värmesystemsåtgärder är

 • installation av ett vattenburet eller luftburet värmedistributionssystem
 • anslutning till fjärrvärme
 • installation av anordning för uppvärmning med biobränsle.

Exempel på klimatskärmsåtgärder är

 • byte av dörrar och fönster
 • tilläggsisolering
 • tilläggsglasrutor till befintliga fönster eller dörrar.

Observera om åtgärder i ditt värmesystem!

Du kan få bidrag för

 • en installation av en styrbar frånlufts-, luft–vatten-, berg-, sjö- eller
  jordvärmepump, eller
 • en installation av en eller flera styrbara luft–luftvärmepumpar i kombination med
  a) en varmvattenberedare med inbyggd värmepump, eller
  b) en anordning för uppvärmning med biobränsle om anordningen är effektstyrd och medger en kontinuerlig och automatisk bränsletillförsel.

Om ditt hus är utrustat med värmepumpsteknik får du bara bidrag om du har luft–luftvärmepumpar som är äldre än tio år.

Detta kan du inte få bidrag för

Du kan inte få bidrag för

 • arbetskostnader för genomförande av åtgärderna
 • avgifter till myndigheter och domstolar.

Hur mycket kan du få i bidrag?

Du kan få bidrag för högst hälften av de bidragsberättigade kostnaderna, men maximalt 30 000 kronor för värmesystemsåtgärder och 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder.

Summan av de bidragsberättigade materialkostnaderna behöver vara mer än 20 000 kronor för att du ska få bidrag.

Förutsättningar för att få bidrag

Det finns några generella förutsättningar som måste vara uppfyllda för att du ska kunna få bidrag:

 • för att få bidrag till värmesystemsåtgärder ska småhuset som ansökan gäller vara uppvärmt med el eller gas
 • för att få bidrag till klimatskärmsåtgärder ska du ha fått ett positivt beslut om bidrag till värmesystemsåtgärder för samma småhus
 • materialet för åtgärderna ska ha beställts tidigast den 8 november 2022
 • den som utför åtgärderna ska vara godkänd för F-skatt
 • de kostnader som du vill ha bidrag för får inte omfatta åtgärder för uppvärmning av utrymmen eller tillbyggnader som inte värmts upp tidigare.

Beroende på vilken typ av åtgärd du ansöker om bidrag för finns specifika villkor som ska vara uppfyllda.

På Boverkets webbplats hittar du en vägledning och mer information om de generella och specifika förutsättningarna för att kunna få bidrag.

Bidrag för energieffektivisering i småhus, Boverket Länk till annan webbplats.

Det finns även mer information om vad som krävs för att få bidrag i förordningen om bidrag för energieffektivisering i småhus.

Förordning om bidrag för energieffektivisering i småhus Länk till annan webbplats.

Ansök om bidrag

Du kan endast ansöka om bidrag två gånger, en gång för värmesystemsystemsåtgärder och en gång för klimatskärmsåtgärder.

Tänk på att

 • ansöka om bidrag inom 4 månader från det att du har påbörjat åtgärderna, dock senast den 1 juni 2025.
 • om du har påbörjat åtgärderna mellan den 8 november 2022 och 15 mars 2023 gäller en annan tid. Då ska du ansöka om bidrag inom 10 månader från det att du har påbörjat åtgärderna.

En åtgärd är påbörjad när arbetet med installationen av en värmesystemsåtgärd eller en klimatskärmsåtgärd har kommit i gång. Projektering och andra förberedelser räknas inte.

Länsstyrelsen ansvarar för handläggningen och beslutar om bidrag, men du ansöker om bidraget i en e-tjänst på Boverkets webbplats.

Observera att du inte kan ansöka om bidrag förrän den 3 juli 2023!

Kontakta Länsstyrelsen om du inte har möjlighet att ansöka om bidraget i e-tjänsten. Du kan då få en pappersblankett skickad till dig. Fyll i, skriv under och skicka till Länsstyrelsen i det län där småhuset finns.

Det här händer efter att du ansökt

Efter att du har ansökt om bidrag prövar Länsstyrelsen om du uppfyller förutsättningarna för att få bidrag. Du kan komma att bli kontaktad för att komplettera din ansökan.

Oavsett om vi bestämmer att du ska få bidrag eller inte kommer du att få ett beslut.

Läs ditt beslut om bidrag noggrant, där står de villkor som gäller för bidraget. Beslutet innehåller viktig information om vad du behöver göra för att få bidraget utbetalat.

Begär utbetalning

Om du har fått ett positivt beslut om bidrag ska du när åtgärderna är färdigställda skicka in en begäran om att få bidraget utbetalat.

Hur du begär utbetalning beror på hur du ansökte om bidrag från början:

 • Om du har ansökt via Boverkets e-tjänst finns en länk på Mina sidor i e-tjänsten.
 • Om du har ansökt om stöd på pappersblankett har du fått en blankett för utbetalning när du fick ditt beslut från Länsstyrelsen.

Tänk på att

 • begära utbetalning inom 6 månader efter att åtgärderna har färdigställts, dock senast den 1 oktober 2025.
 • om åtgärderna är klara innan du fått beslut om bidrag gäller en annan tid. Begär då utbetalning inom 3 månader från dagen för ditt beslut, dock senast den 1 oktober 2025.

Åtgärderna är färdigställda när samtliga installationsarbeten har slutförts. När det gäller anslutning till fjärrvärmenät räknas åtgärden som färdigställd när anslutningen görs.

Tillsyn och återbetalning

Länsstyrelsen har till uppgift att se till att du följer villkoren för bidraget. Om det vid tillsyn och kontroller framkommer att vi till exempel betalat ut bidraget på felaktiga grunder kan du behöva betala tillbaka bidraget.

Kontakt

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss