Anmälan om vattenverksamhet

Mindre omfattande vattenverksamheter behöver inte tillstånd utan kan istället anmälas till Länsstyrelsen. Gör det i god tid innan åtgärderna påbörjas.

Åtgärder som ska anmälas till Länsstyrelsen

Exempel på vattenverksamheter som inte kräver tillstånd, utan bara behöver anmälas till Länsstyrelsen:

 • Anlägga våtmark där ytan understiger 5 hektar.
 • Uppföra en anläggning eller fyllning i ett vattenområde, om den bottenyta som berörs är högst 500 kvadratmeter i vattendrag eller högst 3000 kvadratmeter i andra vattenområden.
 • Gräva, schakta, muddra eller spränga i ett vattenområde, om den bottenyta som berörs är högst 500 kvadratmeter i vattendrag eller högst 3000 kvadratmeter i andra vattenområden.
 • Bygga en bro, anlägga en trumma eller byta en trumma i ett vattendrag med en medelvattenföring som är högst 1 kubikmeter per sekund
 • Gräva om ett vattendrag med en medelvattenföring som är högst 1 kubikmeter per sekund, om åtgärden inte är markavvattning.
 • Leda bort högst 600 kubikmeter ytvatten per dygn från ett vattendrag, dock högst 100 000 kubikmeter per år.
 • Leda bort av högst 1 000 kubikmeter ytvatten per dygn från ett annat vattenområde än vattendrag, dock högst 200 000 kubikmeter per år.
 • Lägga ner eller byta en kabel, ett rör eller en ledning i ett vattenområde.

En komplett lista på vilka vattenverksamheter som kan anmälas till Länsstyrelsen hittar du i 19 § i förordning (1998:1388) om vattenverksamhet med mera.

Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Avgift för anmälan

Länsstyrelsen tar ut en avgift för prövningen av en anmälningspliktig vattenverksamhet. Avgiften är 1 660 kronor. Du kan betala avgiften direkt i e-tjänsten med kort, eller i efterhand via bankgiro. Uppgifter om hur du gör betalningen kommer som sista steg i e-tjänsten. Det är först när avgiften är betald som vi startar handläggningen av ditt ärende.

Anmäl i god tid innan

Anmäl verksamheten i god tid innan du behöver vidta åtgärden. En anmälningspliktig vattenverksamhet får påbörjas tidigast åtta veckor efter att anmälan har gjorts, om inte Länsstyrelsen bestämmer något annat. Ibland kan handläggningstiden för anmälan om vattenverksamhet vara lång.

Invänta Länsstyrelsens beslut

Om du påbörjar en anmäld åtgärd innan du har fått ett beslut från Länsstyrelsen kan du bli ansvarig för eventuell återställning eller annan rättelse i de fall som Länsstyrelsen bedömer det nödvändigt enligt miljöbalken. Det gäller även om det har gått åtta veckor sedan anmälan. Vi rekommenderar därför att du inväntar Länsstyrelsens beslut innan du startar arbetet.

När ärendet är utrett

När anmälningsärendet är tillräckligt utrett, ska tillsynsmyndigheten:

 1. besluta om de förbud för verksamhetsutövaren som behövs enligt miljöbalken,
 2. förelägga verksamhetsutövaren att
  - vidta de försiktighetsmått som behövs enligt miljöbalken, eller
  - ansöka om tillstånd enligt 11 kap. 9 § miljöbalken, om det behövs med hänsyn till verksamhetens påverkan på miljön eller enskilda intressen, eller
 3. om det inte behövs något förbud eller föreläggande enligt 1 och 2, underrätta den som har gjort anmälan om att ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida.

Enskilda intressen - civilrättsliga frågor

Enskilda intressen och civilrättsliga frågor behandlas inte i anmälningsärenden. Det kan handla om frågor om ersättning på grund av intrång, oförutsebar skada eller skadeförebyggande åtgärder som eventuellt uppkommer i ett anmälningsärende.

Dessa frågor måste verksamhetsutövaren och berörd sakägare komma överens om utanför anmälan. Om parterna inte kommer överens kan ärendet inte hanteras som en anmälan utan kräver istället ett tillstånd från Mark- och miljödomstolen.

Anmäl vattenverksamhet via blankett

 1. Fyll i blanketten anmälan om vattenverksamhet. Pdf, 155.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Om du ska lägga upp muddermassor på land ska du även fylla i blanketten anmälan om deponering av muddermassor Pdf, 115.1 kB, öppnas i nytt fönster..
 3. Skicka in blanketten till norrbotten@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen i Norrbotten, 971 86 Luleå.

Efter att vi har tagit emot din anmälan skickar vi en bekräftelse med uppgifter om hur du betalar in anmälningsavgiften.

Anmäl vattenverksamhet i vår e-tjänst

De flesta vattenverksamheter av mindre omfattning kan anmälas i vår e-tjänst.

En anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar, kartor, tekniska beskrivningar och fotografier av platsen som behövs för att vi ska kunna bedöma verksamhetens omfattning, och påverkan på miljön och närliggande fastigheter.

I enskilda fall kan vi begära att anmälan ska kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

För att din anmälan ska anses vara komplett och Länsstyrelsen ska kunna handlägga ditt ärende är det viktigt att anmälan är fullständigt ifylld. Vanliga orsaker till att en anmälan måste kompletteras är brister gällande bland annat:

 • Syftet av och motivering till anmälda åtgärder
 • Skalenlig ritning/skiss över anmälda åtgärder
 • Tydlig beskrivning över utförandet av anmälda åtgärder

Muddermassor

Om du ska muddra och lägga upp massorna på land måste du anmäla detta till Länsstyrelsen. Uppläggning av stora mängder massor eller massor som är förorenade kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

Uppläggning av muddermassor på land definieras som deponering enligt miljöprövningsförordningen.

Uppläggning av högst 1000 ton massor som inte är förorenade anmäls till Länsstyrelsen. Uppläggning av mer än 1000 ton massor eller massor som är förorenade kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen brukar generellt utgå från att 600 kubikmeter muddermassa motsvarar 1000 ton. 

Undantag från anmälnings- och tillståndsplikt

Om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållanden behöver du inte anmäla eller söka tillstånd. Det är ditt ansvar som verksamhetsutövare att göra denna bedömning. Om skador skulle uppkomma på allmänna eller enskilda intressen kan Länsstyrelsen komma att vidta tillsynsåtgärder och ställa krav på rättelse.

Du kan också få utgöra förstärknings- eller reparationsåtgärder vid akuta situationer utan att ansöka om tillstånd i förväg. Ansökan om godkännande i efterhand görs snarast möjligast till Mark- och miljödomstolen.

Här förklaras några grundläggande begrepp som kan kopplas till vattenverksamhet.

Markavvattning är en åtgärd för att avvattna mark, för att sänka eller tappa ur ett vattenområde eller för att skydda mot vatten. Syftet med åtgärden ska vara att varaktigt öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål.

Att avleda avloppsvatten räknas inte som markavvattning.

Vattenreglering är att ändra vattenföringen i ett vattendrag till förmån för annan vattenverksamhet.

Vattentäkt är det ytvatten eller grundvatten som leds bort för vattenförsörjning, värmeutvinning eller bevattning.

En vattenanläggning är en anläggning som har kommit till genom en vattenverksamhet, tillsammans med manöverordningar som hör till en sådan anläggning. Exempel på vattenanläggningar är dammar, vägbankar, broar och bryggor.

För att ta reda på vad som kan räknas som högsta förutsebara vattenavstånd kan du som utgångspunkt använda de nivåer som uppkommer vid ett 100-årsflöde. På plats kan du studera strandzonens utseende eller avtryck på brofundament/kajer. Du kan också titta på hur det har sett ut längre tillbaka i tiden.

SMHI har data om vattenstånd och vattenståndsmätningar.

Havsvattenstånd på SMHI:s webbplats Länk till annan webbplats.

Rekord: vattenstånd på SMHI:s webbplats Länk till annan webbplats.

Vattenståndsmätningar i de stora sjöarna på SMHI:s webbplats Länk till annan webbplats.

Det går också att leta efter uppgifter i vattendomar eller vattenförrättningar som finns för sjöregleringar, eller andra tillståndsprövade vattenföretag.

Vattenområde definieras enligt miljöbalken som ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd. Det innebär i de flesta fall det högsta kända vattenståndet på den aktuella platsen som har inträffat, eller det högsta vattenstånd som med någon sannolikhet kan förutses för framtiden.

Andra dispenser och tillstånd kan behövas

Området där vattenverksamheten ska bedrivas omfattas ofta av strandskydd. De kan även omfattas av andra skydd, exempelvis naturreservat, Natura 2000-område eller vattenskyddsområde. För att få vidta åtgärder i skyddade områden krävs ofta olika dispenser eller tillstånd.

Hur lång är handläggningstiden?

Handläggningstiden varierar beroende på hur komplext ärendet är, eventuellt kompletteringsbehov och om det kommer in motsättningar under remisstiden. Det är därför bra om du lämnar in anmälan i god tid innan du planerar att starta arbetena. Handläggningen av ditt ärende går snabbare om anmälan är komplett från början.

Behöver jag skriftliga godkännanden från mina grannar?

Länsstyrelsen skickar ut alla inkomna anmälningar på remiss till berörda fastighetsägare och nyttjanderättsinnehavare för att ge dem möjlighet att lämna synpunkter. Du behöver därför inte bifoga skriftliga godkännanden, men det kan vara bra att informera dina grannar innan du lämnar in anmälan till oss.

Hur stort är vattenområdet?

Ett vattenområde är det område som täcks av vatten vid det högsta förutsebara vattenståndet. I Bottenviken räknar man med +1,7-1,8 m över normalvattenstånd. Det innebär att även marken närmast vattnet ingår i vattenområdet. På flacka stränder kan vattenområdet sträcka sig långt upp på land.

Varför ska muddermassorna läggas upp utanför vattenområdet?

Det är viktigt att massorna läggs upp så att de inte riskerar att spolas ut vid höga vattenstånd. Den grumling som då uppstår kan skada fisk och andra vattenlevande organismer. Dessutom kan massorna förändra viktiga livsmiljöer i strandnära områden. Om du planerar att lägga upp muddermassor nära vattnet ska du därför även redovisa en alternativ uppläggningsplats utanför vattenområdet.

Kontakt

Vattenverksamheter Norrbotten