Anmälan om vattenverksamhet

Mindre omfattande vattenverksamheter behöver inte tillstånd utan kan istället anmälas till Länsstyrelsen. Gör det i god tid innan åtgärderna påbörjas.

Åtgärder som ska anmälas till Länsstyrelsen

Exempel på vattenverksamheter som inte kräver tillstånd från domstol utan beslutas efter anmälan till Länsstyrelsen:

 • Anlägga våtmark där ytan understiger 5 hektar.
 • Uppföra en anläggning eller fyllning i ett vattenområde, om den bottenyta som berörs är högst 500 kvadratmeter i vattendrag eller högst 3000 kvadratmeter i andra vattenområden.
 • Gräva, schakta, muddra eller spränga i ett vattenområde, om den bottenyta som berörs är högst 500 kvadratmeter i vattendrag eller högst 3000 kvadratmeter i andra vattenområden.
 • Bygga en bro, anlägga en trumma eller byta en trumma i ett vattendrag med en medelvattenföring som är högst 1 kubikmeter per sekund
 • Gräva om ett vattendrag med en medelvattenföring som är högst 1 kubikmeter per sekund, om åtgärden inte är markavvattning.
 • Leda bort högst 600 kubikmeter ytvatten per dygn från ett vattendrag, dock högst 100 000 kubikmeter per år.
 • Leda bort av högst 1 000 kubikmeter ytvatten per dygn från ett annat vattenområde än vattendrag, dock högst 200 000 kubikmeter per år.
 • Lägga ner eller byta en kabel, ett rör eller en ledning i ett vattenområde.

En komplett lista på vilka vattenverksamheter som kan anmälas till Länsstyrelsen hittar du i paragraf 19 i förordning om vattenverksamhet med mera.

Förordning om vattenverksamheter med mera Länk till annan webbplats.

Vad räknas som ett vattenområde?

Vattenområden är områden som är täckta av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd. Med högsta förutsebara vattenstånd avses den nivå som med någon sannolikhet är förutsebar. Det kan till exempel röra sig om höga flöden som inträffar vart 100 år.

Exempel på vattenområden är:

 • sjöar
 • vattendrag
 • diken
 • våtmarker.

Avgift för anmälan

Länsstyrelsen tar ut en avgift för prövningen av en anmälningspliktig vattenverksamhet. Avgiften är 1 660 kronor. Du kan betala avgiften direkt i e-tjänsten, med kort eller bankgiro. Information om hur du gör betalning kommer som sista steg i e-tjänsten. Om du inte anmäler via e-tjänsten skickar vi ett mejl med information om hur du gör inbetalning via bankgiro.

Anmäl i god tid innan

Anmäl verksamheten i god tid innan du behöver vidta åtgärden. En anmälningspliktig vattenverksamhet får påbörjas tidigast åtta veckor efter att anmälan har gjorts, om inte Länsstyrelsen bestämmer något annat. Ibland kan handläggningstiden för anmälan om vattenverksamhet vara lång.

Invänta Länsstyrelsens beslut

Om du påbörjar en anmäld åtgärd innan du har fått ett beslut från Länsstyrelsen kan du bli ansvarig för eventuell återställning eller annan rättelse i de fall som Länsstyrelsen bedömer det nödvändigt enligt miljöbalken. Det gäller även om det har gått åtta veckor sedan anmälan. Vi rekommenderar därför att du inväntar Länsstyrelsens beslut innan du startar arbetet.

När ärendet är utrett

När anmälningsärendet är tillräckligt utrett, ska tillsynsmyndigheten:

 1. besluta om de förbud för verksamhetsutövaren som behövs enligt miljöbalken
 2. förelägga verksamhetsutövaren att vidta de försiktighetsmått som behövs enligt miljöbalken, eller ansöka om tillstånd enligt kapitel 11 paragraf 9 i miljöbalken, om det behövs med hänsyn till verksamhetens påverkan på miljön eller enskilda intressen
 3. om det inte behövs något förbud eller föreläggande enligt 1 och 2, underrätta den som har gjort anmälan om att ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida.

Enskilda intressen - civilrättsliga frågor

Enskilda intressen och civilrättsliga frågor behandlas inte i anmälningsärenden. Det kan handla om frågor om ersättning på grund av intrång, oförutsebar skada eller skadeförebyggande åtgärder som eventuellt uppkommer i ett anmälningsärende.

Dessa frågor måste verksamhetsutövaren och berörd sakägare komma överens om utanför anmälan. Om parterna inte kommer överens kan ärendet inte hanteras som en anmälan utan kräver istället ett tillstånd från Mark- och miljödomstolen.

Anmäl vattenverksamhet i vår e-tjänst

De flesta vattenverksamheter av mindre omfattning kan anmälas i vår e-tjänst.

En anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar, kartor, tekniska beskrivningar och fotografier av platsen som behövs för att vi ska kunna bedöma verksamhetens omfattning, och påverkan på miljön och närliggande fastigheter.

I enskilda fall kan vi begära att anmälan ska kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning.

Anmäl deponering av muddermassor

Om du tänker lägga upp muddermassor på land ska du även anmäla deponering av muddermassor till Länsstyrelsen.

Gör så här

 1. Läs igenom formuläret. Se till att du har alla obligatoriska handlingar redo. Exempelvis karta mer markering för planerad plats och andra faktaangivelser. Det går inte att spara ett formulär som saknar obligatoriska uppgifter.
 2. Fyll i samtliga obligatoriska fält (markerade med en röd stjärna). Det räcker inte att hänvisa till bilaga.
 3. Klicka på skicka-knappen. Kontrollera att du har fått en e-postbekräftelse på din ansökan.

Anmälan om deponering av icke-farliga muddermassor enligt 29 kap. 19 § miljöprövningsförordningen

Ange i så fall vilket diarienummer ärendet gäller. (XXXX-XXXX-XXXX)
Sökande


Till denna e-post skickas vår mejlbekräftelse.
Uppläggningsområde
kvadratmeter, m²

Finns risk att massorna spolas ut vid högvatten? (obligatorisk) * (obligatorisk)
Finns risk att massorna spolas ut vid högvatten? (obligatorisk)

Muddermassor och muddringsområde

Finns risk att muddermassorna är förorenade? Ange i så fall av vad. (obligatorisk) * (obligatorisk)
Finns risk att muddermassorna är förorenade? Ange i så fall av vad. (obligatorisk)
Berörda nyttjanderättsinnehavare
Berörda nyttjanderättsinnehavareNyttjanderättsinnehavaren har informerats om åtgärden
Nyttjanderättsinnehavaren har informerats om åtgärden


Enskilda intressen som berörs av åtgärden

För att underlätta Länsstyrelsens handläggning bör fotografier över aktuellt uppläggningsområde bifogas anmälan. Med fotografier kan handläggningstiden förkortas.

Om dina bifogade filer är större än 15 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta då din länsstyrelse för hjälp.

Kompletta uppgifter

För att din anmälan ska anses vara komplett och Länsstyrelsen ska kunna handlägga ditt ärende är det viktigt att anmälan är fullständigt ifylld. Vanliga orsaker till att en anmälan måste kompletteras är brister gällande bland annat:

 • Syftet av och motivering till anmälda åtgärder.
 • Skalenlig ritning/skiss över anmälda åtgärder.
 • Tydlig beskrivning över utförandet av anmälda åtgärder.

Muddermassor

Om du ska muddra och lägga upp massorna på land måste du anmäla detta till Länsstyrelsen. Uppläggning av stora mängder massor eller massor som är förorenade kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

Uppläggning av muddermassor på land definieras som deponering enligt miljöprövningsförordningen.

Uppläggning av högst 1000 ton massor som inte är förorenade anmäls till Länsstyrelsen. Uppläggning av mer än 1000 ton massor eller massor som är förorenade kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen brukar generellt utgå från att 600 kubikmeter muddermassa motsvarar 1000 ton. 

Hur lång är handläggningstiden?

Handläggningstiden varierar beroende på hur komplext ärendet är, eventuellt kompletteringsbehov och om det kommer in motsättningar under remisstiden. Det är därför bra om du lämnar in anmälan i god tid innan du planerar att starta arbetena. Handläggningen av ditt ärende går snabbare om anmälan är komplett från början.

Behöver jag skriftliga godkännanden från mina grannar?

Länsstyrelsen skickar ut alla inkomna anmälningar på remiss till berörda fastighetsägare och nyttjanderättsinnehavare för att ge dem möjlighet att lämna synpunkter. Du behöver därför inte bifoga skriftliga godkännanden, men det kan vara bra att informera dina grannar innan du lämnar in anmälan till oss.

Hur stort är vattenområdet?

Ett vattenområde är det område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd. I Bottenviken räknar man med +1,7–1,8 m över normalvattenstånd. Det innebär att även marken närmast vattnet ingår i vattenområdet. På flacka stränder kan vattenområdet sträcka sig långt upp på land.

Varför ska muddermassorna läggas upp utanför vattenområdet?

Det är viktigt att massorna läggs upp så att de inte riskerar att spolas ut vid höga vattenstånd. Den grumling som då uppstår kan skada fisk och andra vattenlevande organismer. Dessutom kan massorna förändra viktiga livsmiljöer i strandnära områden. Om du planerar att lägga upp muddermassor nära vattnet ska du därför även redovisa en alternativ uppläggningsplats utanför vattenområdet.

Kontakt

Vattenverksamheter Norrbotten

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss