Restaurering av våtmarker

Målet med att restaurera våtmarker är att återställa hydrologin och därmed även våtmarkernas vattenhållande förmåga. Andra positiva effekter av våtmarksrestaurering är minskade utsläpp av klimatgaser, minskat läckage av näringsämnen och partiklar ut till sjöar och vattendrag. Dessutom återfår våtmarksberoende arter sin livsmiljö.

Det finns enorma arealer våtmarker som är påverkade av dikningar i Norrbottens län. Tidigare dikades våtmarker främst för att få torrare mark för jordbruk och skogsbruk. Ännu idag dikas våtmarker ut, men nu främst i samband med vägbyggnationer och exploateringar.

2018 startade Naturvårdsverket den så kallade Våtmarkssatsningen som innebar en finansiering av åtgärder för att återställa hydrologin, det vill säga vattnets naturliga väg, i våtmarker.

Hur restaureras våtmarker?

Våtmarker restaureras i första hand genom att diken fylls igen med den torv som en gång grävts upp och närliggande torv men även genom pluggar. Det finns ett stort behov av att restaurera våtmarker i stora delar av länet. Arbetet med restaurering har bara börjat.

Våtmarker som restaurerats i Norrbottens län

Sedan 2018 har Länsstyrelsen jobbat med restaurering av utdikade våtmarker främst inom naturreservat men även i anslutning till naturskyddade områden.

I dessa naturreservat är våtmarkerna restaurerade:

Bränseln
Granberget på Stor-Granberget
Grundträskån
Mellanlandet
Nybruksberget
Svanträsk
Urstjärnbäcken
Vastakielisenvuoma

Hur kan man söka bidrag?

För kommuner finns möjlighet att söka Våtmarks-LONA medel för restaurering av våtmarker. Även föreningar kan tillsammans med en kommun söka dessa medel.

Lokala naturvårdsinsatser LONA

EXPERT - utbildningsmaterial för maskinförare

Projektet EXPERT har tagit fram ett kursmaterial och filmer för utbildning av maskinförare som ska utföra miljöåtgärder i våtmarker.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss