Utveckling med bygdemedel

Har din bygd påverkats av utbyggnaden av vattenkraft? Då kan du söka bygdemedel för att reparera skador eller investera i något som är till nytta för allmänheten.

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden.

Direkta skador

Behöver du reparera skador som orsakats av vattenregleringen? Hör av dig till Mark- och miljödomstolen.

Vem kan söka bygdemedel?

Alla registrerade organisationer kan söka bygdemedel.

Exempel på vad du kan söka bygdemedel för:

 • Reparation och upprustning av bygdegårdar
 • Inköp av utrustning
 • Förbättring av idrottsanläggningar
 • Markering och upprustning av stigar och leder

Exempel på vad du inte söka bygdemedel för:

 • Driftkostnader för byggnader
 • Inköp, drift eller underhåll av fordon
 • Investeringar som kan behöva fortsatta bidrag
 • Investeringar som redan är genomförda

I Norrbotten finns bygdemedel här

I Norrbottens län kan du söka bygdemedel inom följande kommuner 

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Boden
 • Gällivare
 • Jokkmokk
 • Luleå

 

I Piteå kommun finns särskilda medel som kan sökas i Sikfors och Arnemark.

Om du ansöker om medfinansiering till ett projekt inom någon av strukturfonderna, hos Region Norrbotten eller något annat större projekt måste det tydligt framgå i din ansökan. Du måste också redovisa den totala projektbudgeten. I medfinansieringsansökan kan inget ideellt arbete ingå då det inte är stödberättigande i huvudprojektet.

Ansöka om bygdemedel i vår e-tjänst

Du kan använda vår e-tjänst för att ansöka om bygdemedel.

Till din ansökan ska du skicka med bilagor:

 • Mötesprotokoll angående ansökan om bygdemedel
 • Bestyrkt protokollsunderlag med behörig firmatecknare
 • Verksamhetsberättelse
 • Kort historik om föreningen
 • Detaljerad budget, använd gärna denna mallExcel.

Vad händer när jag skickat in ansökan?

Ansökan kommer in till Länsstyrelsen

 • När er ansökan kommer in till länsstyrelsen blir den ett ärende hos oss.
 • Ert ärende registreras och får ett diarienummer.

Handläggare utses

 • En handläggare tar hand om ärendet.

Ärendet utreds och vi fattar beslut

 • Handläggaren ser till att vi fått in all information från er.
 • Sedan utreder handläggaren ärendet. Ärenet skickas på remiss till berörd kommun för yttrande. Varje kommun har sina egna riktlinjer och prioriteringar för bygdemedel.
 • När ärendet är utrett och kommunens yttrande kommit in till Länsstyrelsen fattas beslut i ärendet.

Efter beslutet är fattat

 • När beslutet är fattat skickas det till er.
 • Enligt förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter får länsstyrelsen beslut inte överklagas.
 • När investeringen är påbörjad och ni betalt fakturorna skickar ni in kopior på dem tillsammans med någon form av betalningsbevis som styrker att föreningen betalt fakturorna samt en ifylld rekvisitionsblankett samt kostnadssammanställning (summerad om det är många verifikat).
 • Kontakta Länsstyrelsen om ni har frågor om utredningen och beslutet.
 • Läs gärna instruktionen för hur du redovisar, den finns överst i listan nedan.

Här är de blanketter du behöver för att redovisa ditt projekt:

Instruktioner för redovisning av bygdemedelsprojektPDF

RekvisitionsblankettWord

Redovisning av ideellt arbeteExcel

KostnadssammanställningExcel

Slutrapport, mallWord

Skickas in till: Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län