Strandskyddsdispens

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område? Då behöver du ansöka om dispens från strandskyddet hos Länsstyrelsen eller kommunen.

I strandskyddade områden får du normalt inte bygga eller ändra något. Om du ändå skulle vilja bygga till exempel en brygga eller ett förråd kan du söka dispens från strandskyddet. Kommunen eller Länsstyrelsen beslutar om du kan få dispens för att göra något i ett strandskyddat område.

Du kan få dispens från strandskyddet om:

 • det finns särskilda skäl för ett undantag från förbudet
 • syftet med strandskyddet inte påverkas.

Kommunen beslutar om dispens

I de flesta fall är det din kommun som beslutar om dispens kan ges eller inte. Kontakta din kommun för att kontrollera om det du vill göra kräver dispens.

Länsstyrelsen beslutar om dispens i skyddade områden

 

Länsstyrelsen beslutar om dispens när det handlar om åtgärder inom statligt skyddade områden. Vi prövar också om frågan om dispens när det gäller anläggande av allmänna vägar, järnvägar och försvarsanläggningar.

Exempel på statligt skyddade områden:

 • nationalparker
 • naturreservat
 • Natura 2000-områden
 • Områden med landskapsbildsskydd

Vill du göra något i den här typen av områden ska du ska vända dig till oss.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten
  Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områdenPDF
 2. Skicka till norrbotten@lansstyrelsen.se

  eller till

  Länsstyrelsen i Norrbottens län
  971 86 LULEÅ

Tips för en komplett ansökan:

 • Beskriv tydligt vad du planerar att göra och vilket syfte du har med åtgärden.
 • Skicka med en karta där du tydligt och detaljerat ritat in var åtgärden ska göras, till exempel hela sträckan för en ny ledning.
 • Beskriv hur naturen på platsen ser ut, vad det finns för djur- och växtliv, och vilken hänsyn du kommer att ta till dessa.
 • Om det redan finns byggnader på platsen ska du beskriva deras historik. Exempelvis om det finns strandskyddsdispens för dem eller om de uppfördes innan strandskyddet började gälla.
 • Ange vilket särskilt skäl som motiverar din ansökan för dispens, se faktaruta.

Särskilda skäl för dispens

Du kan få dispens från strandskyddet om åtgärden inte strider mot förbudets syfte och om du har ett särskilt skäl. De särskilda skälen står i sin helhet i 7 kap. 18 c–d § miljöbalken, och innebär att du kan få dispens om området:

 • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
 • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallat LIS-område, kan du dessutom få dispens om det du vill göra:

 • bidrar till utvecklingen av landsbygden
 • är att bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintliga bostadshus.

Även om du får ett beslut om dispens gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för.

Strandskyddet i Norrbotten

Strandskyddsreglerna gäller generellt 100 meter från vattenlinjen längs sjöar, hav och vattendrag. I Norrbotten har vi beslutat om vissa undantag från de generella bestämmelserna. Det gäller både områden med utökade gränser för strandskydd och områden där strandskyddet inte gäller alls. Det finns också undantag för kompletterande byggnader och anläggningar vid en befintlig byggnad.

 

I Norrbottens län är strandskyddet upphävt vid vissa små sjöar och vattendrag.

Kontakta Länsstyrelsen om du undrar om strandskyddet är upphävt vid en specifik sjö eller ett vattendrag.

Det generella strandskyddet omfattar normalt 100 meter på vardera sida av strandlinjen. I Norrbotten finns det 140 områden fördelat på 11 kommuner där strandskyddet är utvidgat. Det innebär att strandskyddsreglerna gäller upp till 300 meter från strandlinjen i dessa områden.

Länsstyrelsen har beslutat om undantag från strandskyddsbestämmelserna för kompletteringsåtgärder. Det innebär att du under vissa förutsättningar får göra vissa åtgärder utan dispens som normalt sett är förbjudna.  

En kompletteringsåtgärd kan vara byggande av uthus som förråd eller en annan komplementsbyggnad till en huvudbyggnad, en mindre tillbyggnad eller vissa underhållsåtgärder. Du får göra kompletteringsåtgärder utan dispens om hela åtgärden görs:

 • inom 15 meter från din huvudbyggnad,
 • längre bort från strandslinjen än 25 meter, och
 • inom tidigare beslutad tomtplatsavgränsning

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län