Miljömål i lantbruket

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar och Länsstyrelserna har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet.

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på webbplatsen Sveriges miljömål

Sveriges miljömållänk till annan webbplats

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Arbetet med olika styrmedel behövs, i såväl produktion som konsumtion. Styrmedel kan vara i form av exempelvis samhällets ekonomiska insatser, företagens positiva belöningar eller lagkrav med bestraffningar. Det krävs att nationella, regionala och lokala aktörer driver på utvecklingen med hjälp av olika styrmedel.

Dagens styrmedel är otillräckliga. Det behövs mer riktade insatser och fler effektiva nationella styrmedel. För att nå miljömålen måste bland annat miljöskadliga subventioner ses över och avvecklas. 

Norrbottens regionala åtgärdsprogram för miljömålen

För att vi ska nå våra nationella miljömål krävs många olika typer av åtgärder, både på nationell och regional nivå. Norrbottens åtgärdsprogram för miljö, energi och klimat ska bidra till att nå länets miljö- och klimatmål och en hållbar utveckling i länet.

Arbetet med att ta fram programmet för perioden 2018-2020 pågår för fullt. I programmet kommer vi att beskriva både pågående åtgärder och förslag till nya insatser som kan möta de gemensamma utmaningar vi ser. Åtgärderna kommer att vara uppdelade på tre olika temaområden.

Ambitionen är inte att beskriva allt arbete som görs eller behöver göras, utan snarare att lyfta fram ett antal exempel på aktuella områden och åtgärder.

Kontakt

Miljö, energi, klimat Norrbotten (MEK)