Vattenverksamhet

Ska du anlägga en brygga, leda bort vatten eller utföra någon annan vattenverksamhet? Då kan du behöva anmäla åtgärden till oss på Länsstyrelsen eller söka tillstånd för den hos mark- och miljödomstolen.

För att få bedriva vattenverksamhet krävs enligt miljöbalken oftast tillstånd eller att du gör en anmälan.

Att anlägga en brygga, muddra, dämma eller leda bort grundvatten är exempel på vattenverksamheter. Bestämmelserna om vattenverksamhet finns i 11 kapitlet i miljöbalken.

Vattenverksamheter hanteras olika beroende av omfattning:

  • Vattenverksamhet av mindre omfattning är anmälningspliktiga och anmälan görs till Länsstyrelsen.
  • Vattenverksamhet av större omfattning är tillståndspliktiga och du ansöker om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen efter att du har haft samråd med oss och med andra som kan vara berörda.

Du kan behöva söka tillstånd även för en vattenverksamhet av mindre omfattning. Det gäller om till exempel åtgärderna kan påverka värdefull natur eller om någon enskild påverkas och inte samtycker. Du får också ansöka om tillstånd även om det bara krävs en anmälan.

Ett vattenområde är ett område som täcks av vatten vid det högsta vattenståndet som man kan förutse. Marken vid sjöar, vattendrag och hav kan räknas som vattenområde.

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län