Markavvattning är åtgärder som görs för att ta bort oönskat vatten genom dränering eller dikning. Det kan också vara åtgärder som ska skydda mot vatten, genom invallning. I stora delar av Sverige är det förbjudet att avvattna mark utan tillstånd. Du kan begära dispens från Länsstyrelsen.

Markavvattning och diken