Markavvattning

Ska du ta bort oönskat vatten genom dränering eller dikning, eller göra en invallning? Om åtgärderna räknas som markavvattning behöver du söka tillstånd. Markavvattning är förbjudet i stora delar av Sverige, och i dessa områden måste du även söka dispens.

Dikning, bortledning av vatten och invallning är exempel på åtgärder som kan räknas som markavvattning. Syftet med åtgärderna avgör om det är markavvattning eller inte. Det räknas som markavvattning om åtgärderna ökar markens lämplighet för ett visst ändamål och effekten kommer att vara varaktig.

Skyddsdikning av skogsmark i samband med avverkning eller dikesrensning räknas inte som markavvattning.

Länsstyrelsen gör tillsyn av markavvattning.

Markavvattning på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Tillsyn av markavvattning hos Miljösamverkan i Sverigelänk till annan webbplats

Tillstånd och dispens

Markavvattning kräver tillstånd enligt 11 kap. 13 § miljöbalken. Ärendet prövas av Länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen.

I stora delar av Sverige är det förbjudet att utföra markavvattning. Då behövs även dispens från det generella markavvattningsförbudet. Ett beslut om dispens är en förutsättning för att kunna pröva om du kan få tillstånd för markavvattning. Beslutet innebär alltså inte att det är tillåtet att utföra markavvattning.

Markavvattning i skogsmark

Ärenden som handlar om markavvattning i skogsmark skickas in via Skogsstyrelsen.

Ansöka om tillstånd för markavvattning

I Norrbotten gäller inte det generella markavvattningsförbudet, här behöver du ansöka om tillstånd för att avvattna mark. Ansökan gör du på Länsstyrelsen blankett. Om det gäller markavvattning i skogsmark kan du istället använda e-tjänsten ovan.

Länsstyrelsen bedömer din ansökan huvudsakligen utifrån den påverkan som åtgärden får på naturvärden i omgivande landområden och vattendrag. Det är viktigt att utföra skyddsåtgärder så att vattenmiljöer nedströms inte påverkas.

Länsstyrelsen är restriktiv till att ge tillstånd i våtmarker och sumpskogar samt i tidigare odikade områden. 

 

En ansökan om markavvattning ska innehålla uppgifter om:

 • Dimensioner på de planerade dikena: bredd, djup samt total dikeslängd.
 • Troliga konsekvenser för miljön, exempelvis grumling av anslutande vattendrag
 • Förslag till skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att förebygga eller förhindra skador från verksamheten, exempelvis anläggande av slamgropar eller gaffeldiken för att minska slamtransporter.

Du behöver även skicka med dessa bilagor tillsammans med ansökan:

 • Översiktskarta.
 • En detaljerad karta, exempelvis en kopia på den gula/ekonomiska kartan, med aktuella och befintliga diken inritade samt annan relevant information. Vattendrag inom det aktuella området och i omgivningar ska också finnas angivna.
 • Finns det andra som berörs av markavvattningen, exempelvis markägare eller fiskevårdsföreningar, ska diskussion/samråd med dessa ske och framförda synpunkter bifogas ansökan.

 

För att din ansökan ska prövas behöver du betala en prövningsavgift. Beloppet på avgiften är beroende av den planerade dikeslängden.

Dikeslängd

Avgift

Kortare än 100 meter

1 350 kr

100 - 1 000 meter

2 300 kr

1 000 - 10 000 meter

5 700 kr

10 000 meter eller mer

8 500 kr

 

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten
  Ansökan om tillstånd för markavvattningPDF
 2. Skicka till norrbotten@lansstyrelsen.se

  eller till

  Länsstyrelsen i Norrbottens län
  971 86 LULEÅ

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län