Miljöövervakning

Länsstyrelsen är med och övervakar miljön i Sverige. Vi studerar bland annat regionala miljöfrågor som är viktiga i länet just nu.

Att undersöka och följa tillståndet i miljön över tid är en viktig del av Länsstyrelsens miljöarbete. Resultaten används bland annat för att följa upp arbetet med miljömålen, för att upptäcka nya hot mot miljön och för att fungera som referensmaterial för andra typer av miljöstudier.

Länsstyrelsen övervakar länets miljö

Det är Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten som är huvudansvariga för miljöövervakningen i Sverige. En del av miljöövervakningen i länet gör Länsstyrelsen på uppdrag av dessa myndigheter. Ibland gör vi detta genom samverkan, där Länsstyrelsen förtätar de nationella undersökningarna, i tid eller i rum.

En del av miljöövervakningen i länet gör vi för att särskilt studera regionala miljöfrågor. Vi väljer att undersöka de frågor som är viktiga just i vårt län.

Alla länsstyrelser har ett program för sin miljöövervakning som gäller mellan åren 2015-2020.

Miljöövervakningsprogram för Norrbottens län

Det regionala miljöövervakningsprogrammet revideras vart 6:e år och i samband med det tas ett nytt program fram. Nuvarande program gäller mellan åren 2015-2020 och innehåller över 40 olika delprogram inom de 10 programområdena: luft, skog, jordbruksmark, våtmark, fjäll, landskap, sötvatten, kust och hav, miljögifter och hälsorelaterad miljöövervakning.

Alla delprogrammen beskrivs i rapporten som nås via länken :

Regionala miljöövervakningsprogrammet för Norrbottens länöppnas i nytt fönster

Rapporter från miljöövervakningen

Rapporter från de senaste åren samt efterfrågade äldre rapporter hittar du under publikationer. Övriga rapporter kan du beställa i pdf-format genom att kontakta oss på norrbotten@lansstyrelsen.se.

Här finns en lista med Rapporter från miljöövervakningen från 1974-2018.PDF

Nationella datavärdar

Vi rapporterar våra resultat från miljöövervakningen till de så kallade nationella datavärdarna. I och med detta blir data från miljöövervakningen i hela Sverige tillgängliga för alla som är intresserade.

Miljöövervakningsdata på Naturvårdsverkets webbplats
länk till annan webbplats

Miljöövervakning Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Du kan även hitta vissa data från miljöövervakningen via Länsstyrelsens karttjänster.

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län