Kyrkliga kulturminnen

Vill du ändra eller flytta ett kyrkligt kulturminne? Då kan du behöva söka tillstånd hos Länsstyrelsen. Vi ger även råd om vård- och underhållsplaner.

Många av Sveriges kyrkobyggnader, kyrkotomter, begravningsplatser och kyrkliga inventarier är skyddade genom kulturmiljölagen. Det gäller även för vissa kyrkor som tidigare ägts av Svenska kyrkan, men sålts till annan ägare. En ändring i ett kyrkligt kulturminne kräver ett tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger också råd och yttrar oss i frågor om vård- och underhållsplaner.

Vård- och underhållsplaner

Som förvaltare av en kyrkobyggnad, en kyrkotomt eller en begravningsplats är du skyldig att vårda och underhålla den så att de kulturhistoriska värdena inte minskar. Därför ska det alltid finnas en vård- och underhållsplan. Länsstyrelsen ska ha möjlighet att yttra sig när du tar fram en ny vård- och underhållsplan eller reviderar en befintlig plan. 

Föreskrifter om kyrkliga kulturminnen

Enligt Riksantikvarieämbetets föreskrifter om kyrkliga kulturminnen är det ägaren till en kyrkobyggnad, kyrkotomt eller begravningsplats som ansvarar för att det finns en vård- och underhållsplan. Vilka åtgärder som ska preciseras i planen varierar från objekt till objekt. Planen ska revideras med ett intervall om högst tio år. Enligt föreskrifterna ska Länsstyrelsen ges möjlighet att yttra sig över planen.

Tillstånd att förändra ett kyrkligt kulturminne

Du behöver söka tillstånd från Länsstyrelsen om du planerar ändringar i en kyrkobyggnad, på en kyrkotomt eller en begravningsplats.

Ett tillstånd innehåller ofta villkor för hur ändringarna ska utföras och hur arbetet ska dokumenteras. Underhållsarbeten eller akuta reparationer kräver normalt inget tillstånd.

Kulturmiljölagen

I kulturmiljölagen står att kyrkor, kyrkotomter och begravningsplatser som är uppförda för Svenska kyrkan före 1940 inte får ändras på ett väsentligt sätt utan tillstånd från Länsstyrelsen. Det gäller även för vissa nyare kyrkor, begravningsplatser och för kyrkliga inventarier med höga kulturhistoriska värden, oavsett ålder.

När behöver jag tillstånd?

Du behöver alltid ett tillstånd från Länsstyrelsens om du ska

 • riva, flytta eller bygga om en kyrkobyggnad
 • ändra exteriör eller interiör i en kyrkobyggnad, med dess fasta inredning och konstnärliga utsmyckning
 • ändra färgsättning
 • utvidga tomt eller begravningsplats
 • uppföra eller väsentlig ändra byggnader, murar, portaler, andra fasta anordningar eller vegetationen
 • ändra medveten gestaltning av vegetationen.

Ta hjälp av en antikvarie

Det är viktigt att du tidigt i en renoverings- eller förändringsprocess tar hjälp av en antikvarisk expert. Antikvarien ska se till att de kulturhistoriska värdena bevaras och kan även skriva den konsekvensbeskrivning som du ska bifoga vid en ansökan. Länsstyrelsen kan ställa krav på att en antikvarie ska medverka under hela arbetet. Antikvariska experter att anlita finns på museer och inom privata företag.

Kontakta gärna Länsstyrelsen innan du söker tillstånd

Det är Länsstyrelsen som bedömer om en förändring kräver ett tillstånd. Kontakta oss om du känner dig osäker. Du kan också lämna förslag på vilken antikvarisk expert som ska följa arbetet. Länsstyrelsen kan då bedöma om personen, företaget eller institutionen uppfyller kraven.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten för sökt bidrag
  Ansökan om tillstånd för ändring av kyrkligt kulturminnePDF
 2. Skicka din ansökan till norrbotten@lansstyrelsen.se

  eller till

  Länsstyrelsen i Norrbottens län
  971 86 LULEÅ

Bli antikvarisk expert i Norrbottens län 2019

Länsstyrelsen i Norrbotten beviljar årligen bidrag till projekt för vård och underhåll av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Som villkor i besluten ställs krav på att arbetet ska följas av antikvarisk expertis som kan stötta och vägleda byggherren samt bevaka att arbetet görs på ett antikvariskt godtagbart sätt, s.k. antikvarisk medverkan. Experten finansieras av bidragsmedel och upphandlas av respektive bidragsmottagare.

Tjänstebeskrivning antikvarisk medverkan enligt 16 § förordning (SFS 2010:1121) om bidrag till vård och förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.PDF

Länsstyrelsen beviljar även beslut om tillstånd för vård eller förändring av det kyrkliga kulturarvet. Även i dessa beslut villkoras med krav på antikvarisk medverkan. I dessa ärenden upphandlas och finansieras experten av respektive församling eller pastorat.

Tjänstebeskrivning antikvarisk medverkan enligt 4 kap. kulturmiljölagen (1988:950).PDF

De antikvariska experterna prövas årligen av Länsstyrelsen och finns efter godkännande med på Länsstyrelsens lista över godkända antikvariska experter för året. Prövningen sker i enlighet med Riksantikvarieämbetets vägledning för antikvarisk medverkanlänk till annan webbplats.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten
  Ansökan om prövning av uppdragstagare för antikvarisk medverkanPDF
 2. Skicka ansökan till norrbotten@lansstyrelsen.se

  eller till

  Länsstyrelsen i Norrbottens län
  971 86 LULEÅ

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län