Byggnadsminnen

Alla fastighetsägare behöver tillstånd från Länsstyrelsen för att göra ändringar i ett byggnadsminne. Innan du söker tillstånd ska du ta fram ett åtgärdsprogram som beskriver vilka ändringar eller ingrepp du planerar att göra.

Länsstyrelsen kan skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar genom att förklara dem som byggnadsminnen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader berättar om och hjälper oss att förstå samhällsutvecklingen i olika tider. Ett byggnadsminne kan berätta om specifika händelser eller enskilda personers historia.

Länsstyrelsen i samråd med fastighetsägaren beslutar att en byggnad eller annan miljö ska skyddas som byggnadsminne enligt kulturmiljölagen.

Vissa statligt ägda byggnadsminnen beslutar regeringen om.

Statliga byggnadsminnen på Riksantikvarieämbetets webbplatslänk till annan webbplats

Föreslå ett byggnadsminne

I Kulturmiljölagen står det att vem som helst kan föreslå att en byggnad eller en miljö ska bli byggnadsminne. Du kan föreslå en byggnadsminnesförklaring genom att skicka in en ansökan till Länsstyrelsen.

Förslaget på nytt byggnadsminne ska innehålla:

 • uppgifter om vilken fastighet det gäller
 • en beskrivning av byggnaden
 • de omständigheter som gör att du tycker att den bör bli ett byggnadsminne
 • motivering till varför objektet bör förklaras som byggnadsminne
 • hänvisning till dokumentation av objektets kulturhistorik
 • fotografier som tydligt visar det objekt som omfattas
 • situationskarta med objektet markerat
 • eventuella byggnadsritningar av objektet 

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten om byggnadsminnesförklaring
  Ansökan om byggnadsminnesförklaringPDF
 2. Skicka din ansökan till norrbotten@lansstyrelsen.se

  eller till

  Länsstyrelsen i Norrbottens län
  971 86 LULEÅ

Tillstånd att ändra ett byggnadsminne

Exakt vilka åtgärder som kräver tillstånd beror på vad som står i skyddsbestämmelserna för varje byggnadsminne. Ofta behövs ett tillstånd för att

 • riva, flytta, bygga om eller bygga till
 • ändra planlösningen
 • ändra eller göra ingrepp i stommen
 • ändra färgsättning eller ytskikt
 • göra ingrepp i eller ändra exteriören, till exempel byta tak- och fasadmaterial eller fönster och dörrar
 • ändra interiören eller den fasta inredning
 • göra ändringar inom byggnadsminnets skyddsområde

Ansökan

Du ansöker om tillstånd att få ändra i ett byggnadsminne hos Länsstyrelsen. Ansökan ska innehålla ett åtgärdsprogram med fackmässigt gjorda ritningar samt en motivering till ändringen.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten
  Ansökan om tillstånd för ändring av byggnadsminne PDF
 2. Skicka din ansökan till norrbotten@lansstyrelsen.se

  eller till

  Länsstyrelsen i Norrbottens län
  971 86 LULEÅ

Byggnadsvårdsbidrag

Äger eller förvaltar du ett byggnadsminne kan du söka bidrag från Länsstyrelsen för att vårda eller göra det mer tillgängligt.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten
  Ansökan om bidrag till vård och förvaltning av värdefulla kulturmiljöer PDF
 2. Skicka din ansökan till norrbotten@lansstyrelsen.se

  eller till

  Länsstyrelsen i Norrbottens län
  971 86 LULEÅ

Anlita en antikvarisk expert

När Länsstyrelsens beslutar om tillstånd eller bidrag som rör byggnadsminnen ställer vi ofta villkoret att en antikvariskt kunnig person ska följa projektet. Den antikvariska experten ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Expertens uppgifter är att

 • följa arbetet, vid behov delta i byggmöten och lämna anvisningar
 • dokumentera arbetet
 • efter avslutat arbete sammanställa en rapport över vilka åtgärder som har gjorts

Bli antikvarisk expert i Norrbottens län 2019

Länsstyrelsen i Norrbotten beviljar årligen bidrag till projekt för vård och underhåll av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Som villkor i besluten ställs krav på att arbetet ska följas av antikvarisk expertis som kan stötta och vägleda byggherren samt bevaka att arbetet görs på ett antikvariskt godtagbart sätt, s.k. antikvarisk medverkan. Experten finansieras av bidragsmedel och upphandlas av respektive bidragsmottagare.

Tjänstebeskrivning antikvarisk medverkan enligt 16 § förordning (SFS 2010:1121) om bidrag till vård och förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.PDF

Länsstyrelsen beviljar även beslut om tillstånd för vård eller förändring av det kyrkliga kulturarvet. Även i dessa beslut villkoras med krav på antikvarisk medverkan. I dessa ärenden upphandlas och finansieras experten av respektive församling eller pastorat.

Tjänstebeskrivning antikvarisk medverkan enligt 4 kap. kulturmiljölagen (1988:950).PDF

De antikvariska experterna prövas årligen av Länsstyrelsen och finns efter godkännande med på Länsstyrelsens lista över godkända antikvariska experter för året. Prövningen sker i enlighet med Riksantikvarieämbetets vägledning för antikvarisk medverkanlänk till annan webbplats.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten
  Ansökan om prövning av uppdragstagare för antikvarisk medverkanPDF
 2. Skicka ansökan till norrbotten@lansstyrelsen.se

  eller till

  Länsstyrelsen i Norrbottens län
  971 86 LULEÅ

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län