Vattenskyddsområden

För att skydda grundvatten eller ytvatten kan olika vattenskyddsområden bildas. Inom området finns då begränsningar i hur marken får användas.

För att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar skapas så kallade vattenskyddsområden. Området har en geografisk avgränsning och är ofta indelat i olika zoner. Kopplat till vattenskyddsområdet finns olika föreskrifter till skydd för grundvattnet eller ytvattnet. Det rör sig vanligtvis om begränsningar i användningen av marken. Det kan till exempel handla om hantering av kemikalier och förbud mot motorbåtstrafik.

Det är Länsstyrelsen eller kommunen som bestämmer om ett område ska vara ett vattenskyddsområde.

Begäran om att skapa ett vattenskyddsområde

Kommunala vattentäkter av en viss storlek kan bli vattenskyddsområde. Ansvarig kommun kan skicka in en begäran till Länsstyrelsen om att en täkt ska klassas som vattenskyddsområde. Ett skyddsområde skall utgöra ett bra skydd för täkten, men får inte vara mer långtgående än nödvändigt.

Sök dispens

Länsstyrelsen kan i vissa fall bevilja dispens från skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde.

Dricksvatten i Norrbotten

I Norrbotten är tillgången och kvaliteten på både yt- och grundvatten relativt sett god. Ytvattnet kan dock innehålla höga halter humus och andra grumlande partiklar. Vid snösmältning och höga flöden ökar förekomsten av bakterier och andra föroreningar i ytvattnet. Grundvattnet belastas ofta av innehåll av järn och mangan.

Beslut om vattenskyddsområden och tillhörande skyddsföreskrifter finns tillgängliga hos Länsstyrelsen och respektive kommun.

Karta över vattenskyddsområde

Naturvårdsverkets karta över skyddad natur visar vilka vattenskyddsområden som finns i Sverige.

Skyddad natur på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län