Viltskador

Vilt kan ibland orsaka skador för markägare och näringar. Skadorna kan ofta förebyggas, men ibland måste skyddsjakt tillämpas.

När vilt orsakar skador på egendomar är grundprincipen att skador helst ska förebyggas eller hindras genom ordinarie jakt. Om förebyggande åtgärder utförts men inte varit tillräckliga för att skydda egendomar från skador kan vi ge ersättning för skador.

Vi kan bara ge ersättning för skador som är orsakade av fredat vilt (exempelvis björn, varg, lo, säl, trana och vitkindad gås). Ersättningar till rennäringen beslutas av Sametinget.

Drabbas du av en skada som orsakats av vilt (ej säl) och vill ansöka om ersättning för skadan, ska du anmäla skadan till oss. Skador måste alltid besiktigas av en besiktningsman som länsstyrelsen har utsett. Du kan även få råd om skadeförebyggande åtgärder från besiktningsmännen.

I Norrbottens län kan Länsstyrelsen fatta beslut om skyddsjakt efter lodjur, björn, varg och järv. Beslut om skyddsjakt efter kungsörn tas av Naturvårdsverket.

Beslut om skyddsjakt får meddelas för att förhindra allvarlig skada på tamdjur om

 • det inte finns några andra lämpliga lösningar, och
 • om jakten inte försvårar upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.

Beslut om skyddsjakt kan fattas efter ansökan från den skadedrabbade eller på myndighetens eget initiativ. Skyddsjakt regleras i 23 a § jaktförordningen.

Vid en ansökan om skyddsjakt efterfrågar Länsstyrelsen bland annat följande:

 • information om vilka skador som har uppkommit, exempelvis döda djur, störningar, merarbete.  
 • hur länge skadorna har pågått,
 • hur många individer och vilken rovdjursart som har orsakat skadorna samt
 • vilka skadeförebyggandeåtgärder som har vidtagits.

Om det finns en stor sannolikhet för att skada kommer att uppstå kan vi fatta beslut om skyddsjakt även om någon skada ännu inte har inträffat. För att vi ska kunna fatta ett sådant beslut ställs det mycket höga krav på ansökan och underlaget, samt förutsättningarna för att kunna förutse ett angrepp. Möjligheten att fatta beslut om skyddsjakt i skadeförebyggande syfte är därför mycket begränsad.

Du ansöker om skyddsjakt genom att använda blanketten nedan. Innan du ansöker bör du läsa igenom riktlinjer för ansöka och egen dokumentation av skadade djur:

Riktlinjer inför vårens skyddsjakt på björnPDF

Riktlinjer för egen dokumention av rovdjursdödade renarPDF


Så här ansöker du om skyddsjakt

 1. Fyll i blanketten nedan
  Ansökan om skyddsjakt på rovdjurPDF
 2. Skicka till norrbotten@lansstyrelsen.se

  eller till

  Länsstyrelsen i Norrbottens län
  971 86 LULEÅ
 3. Du kan även kontakta Naturmiljöenheten på 010-225 50 00

Bidrag till förebyggande åtgärder

Länsstyrelsen kan även lämna bidrag för förebyggande åtgärder. Ansökan om bidrag till skadeförebyggande åtgärder skickas till Länsstyrelsen i Norrbottens län, Box 105, 962 23 Jokkmokk, tillhanda senast tre månader innan den tilltänkta åtgärden ska sättas in. Länsstyrelsen bestämmer om bidrag skall lämnas samt bidragsnivån som kan variera.

Ersättning får inte lämnas för skada på egendom som genom sin koncentration och/eller karaktär i övrigt är särskilt skadeexponerad och därför kräver att skadeförebyggande åtgärder alltid genomförs för att förebygga viltskador.

Bidrag eller ersättning lämnas därför inte till verksamheter vilka räknas som "dukade bord" (fiskodlingar, kräftodlingar, bikupor och trädgårdsodlingar).

Bidrag till skadeförebyggande åtgärder liksom ersättning för skada får endast lämnas till den som bedriver näringsverksamhet. Åtgärden skall vidare kunna bedömas vara dokumenterat effektiv.

Om du råkar ut för en skada

Om du råkar ut för en skada som du misstänker är orsakad av ett fredat vilt (björn, varg, lodjur, kungsörn, trana och fredade gäss) ska du utan dröjsmål efter det att skadan inträffade kontakta länsstyrelsen, Naturresurs & Rennäringsenheten, telefon 010-225 50 00.

Besiktning

Viltskador som orsakats av annat vilt än säl skall alltid besiktigas av en av länsstyrelsen utsedd besiktningsman för viltskador. Länsstyrelsen svarar för att besiktning sker och står alltid för kostnaden.

Tamdjur ska alltid besiktigas!

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län