Stöd till hembygdsgårdar

Vill du utveckla din hembygdsgård? Du kan få stöd för att till exempel rusta upp byggnader och göra hembygdsgården till en attraktiv mötesplats.

Projektstöd för hembygdsgårdar finns till för att ta tillvara på och vårda kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Du kan få stöd för att till exempel restaurera byggnader eller förbättra tillgänglighet och information till besökare.

För att du ska få stöd krävs ofta att projektet även har annan offentlig medfinansiering.

Vem kan få stöd?

 • Myndigheter
 • Kommuner
 • Landsting och regioner
 • Företag
 • Föreningar och andra organisationer

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Vad prioriteras i Norrbotten?

I Norrbotten prioriteras åtgärder som:

 • Bidrar till att bevara, restaurera eller utveckla kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
 • Tillvaratar eller utvecklar traditionella och lokala kunskaper och metoder.
 • Utvecklar bygden som besöksmål.
 • Ökar tillgängligheten.
 • Bidrar till att kulturmiljöer bevaras och används
 

Stöd kan inte lämnas till restaurering av byggnader om deras utseende förvanskas, eller om deras kulturhistoriska värde försämras på grund av valda material eller metoder.

Hur stort är stödet?

 • Om du är en företagare som äger fastigheten där investeringen ska göras behöver du finansiera 50 procent av utgifterna själv.
 • Om du är en annan privat aktör, till exempel en förening, behöver du finansiera 10 procent av utgifterna själv.
 • I de flesta fall krävs också medfinansiering från någon annan offentlig aktör. Om du är en offentlig aktör som söker stödet så kan du stå för denna medfinansiering själv.

Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 50 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats.

I Norrbotten är högsta stödbelopp per mottagare 3 000 000.

Annan medfinansiär

Du måste ha medfinansiering till ditt projekt från någon annan offentlig aktör, detta kan vara exempelvis kommunen, regionen eller kulturmiljöanslaget hos länsstyrelsen.

Som riktvärde så ska 25 procent av kostnaderna finansieras av någon annan offentlig aktör.

Om du som sökande är offentlig så ska du stå för 30 procent av kostnaderna själv.

När ansöker jag och när får jag beslut?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Beslutsomgångar

Detta stöd har beslutsomgångar. Det betyder att alla ansökningar som kommer in mellan två givna datum bedöms i konkurrens med varandra.

Den gällande beslutsomgången är 1 april 2018 till och med 15 augusti 2018.

Din kompletta ansökan ska alltså vara inne senast 15 augusti 2018.

Datum för kommande beslutsomgångar under 2018 är preliminärt 15 november. Detta gäller under förutsättning att det finns medel kvar i aktuell budget.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Detta är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader – hembygdsgårdar (Jordbruksverket)länk till annan webbplats

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län