Grön infrastruktur

Grön infrastruktur är ett arbetssätt som innebär att långsiktigt planera för hållbara landskap. Länsstyrelsen utvecklar just nu regionala handlingsplaner för grön infrastruktur.

Grön infrastruktur handlar om att olika livsmiljöer i naturen behöver hänga ihop. Områdena behöver också vara tillräckligt stora och av god kvalitet för att arter ska trivas och överleva. Det gäller för såväl människor som till exempel djur, växter och svampar. Om naturen hänger ihop kan djur och växter förflytta sig och spridas i landskapet, vilket är en förutsättning för att ekosystemen ska fungera.

I ett fungerande ekosystem kan vi människor ta del av naturens tjänster, som till exempel pollinering som är viktigt för vår matproduktion. Detta kallas för ekosystemtjänster och utgör en viktig grund för människors hälsa och välbefinnande. Genom att planera för grön infrastruktur kan dessa tjänster säkerställas på lång sikt.

Ett nätverk av livsmiljöer och naturområden

När vi planerar hur mark och vatten ska användas och hur olika naturvårdsinsatser ska göras behöver vi ha en helhetssyn på landskapet för att kunna skapa fungerande livsmiljöer för djur och växter. Arbetet med grön infrastruktur baseras på en kartläggning av landskapets kvaliteter. Med ett kartlagt nätverk blir det enklare att prioritera rätt och planera mer effektivt. Grön infrastruktur inkluderar miljöer både på land och i vatten.

Idag är många värdefulla områden isolerade från varandra. Det beror bland annat på att vi använder våra naturresurser och vårt landskap på ett mer storskaligt och effektiviserat sätt. Genom att binda samman miljöer som till exempel skog, parker, våtmarker och sjöar kan vi skapa ett nätverk av livsmiljöer och naturområden. En viktig del av arbetet med grön infrastruktur är också att bibehålla redan fungerande livsmiljöer och länkar mellan dem.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen utvecklar och samordnar regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Det är ett arbete som pågår just nu och som ska vara klart till hösten 2018. Arbetet involverar en lång rad aktörer som markägare, myndigheter, föreningsliv och kommuner. Vårt arbete ska präglas av delaktighet, långsiktighet och en helhetssyn på landskapet.

Regional handlingsplan för grön infrastruktur

Den regionala handlingsplanen ska vara det centrala verktyget i arbetet med att bevara och utveckla grön infrastruktur. Ett viktigt syfte med handlingsplanerna är att ge ökad kunskap om värden i landskapet. Handlingsplanerna ska utformas så att de kan användas som underlag för att kunna ta ökad hänsyn till ekologiska samband i landskapet vid beslut om markanvändning. På så sätt kan lokala åtgärder bli en del i ett större sammanhang. Underlaget ska tas fram utifrån mottagarnas behov och förutsättningar och ska kunna användas vid exempelvis fysisk planering och vid tillståndsprövningar enligt miljöbalken.

 • Det regionala arbetet underlättas genom gemensamma riktlinjer för arbetssätt, metoder och underlag.
 • Underlag som går att tillämpa på olika geografiska nivåer tas fram.
 • Prioriteringsunderlag för kommande arbete med mark- och vattenfrågor tas fram.
 • En funktionell grön infrastruktur bevaras i landskapen oavsett administrativa gränser.
 • Värdetrakter får prioriterade naturvårdsinsatser.
 • Bättre förutsättningar för ekosystemtjänster.
 • Ett mer attraktivt friluftsliv och därmed stärkt folkhälsa
 • Vi når miljömålen.

Norrbottens preliminära handlingsplan för Grön Infrastruktur

 

Alla länsstyrelser har ett regeringsuppdrag att ta fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur. Med grön infrastruktur menas ett nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande.

 

Det handlar om att se helheten i landskapet. Arbetet med grön infrastruktur innefattar allt arbete som främjar de ekologiska funktionerna, från planfrågor till markanvändning och naturvård.

En förutsättning för att arbetet med grön infrastruktur ska bli framgångsrikt är att landskapets alla aktörer bidrar. Vi är därför angelägna om att få ta del av era synpunkter på planen och förslag på åtgärder.

Arbetet med grön infrastruktur är långsiktigt. Handlingsplanernas beskrivningar och bakgrundsinformation måste därför hållas uppdaterad och insatsområden bör ses över regelbundet.

Det är viktigt att komma ihåg att Norrbottens regionala handlingsplan ska ses som preliminär eftersom det ännu saknas mycket kunskap.

Om handlingsplanen

Handlingsplanen består av tre huvuddelar:

 • En övergripande inledning som redovisar bakgrund, målsättningar och koppling till olika åtaganden.
 • En nulägesbeskrivning som redovisar fysiska förutsättningar, markanvändning och markanvändningshistorik, befintliga värden, påverkansfaktorer samt kunskapsbrister.
 • En åtgärdsdel där förslag på insatser och åtgärder för grön infrastruktur redovisas.

I slutet av handlingsplanen presenteras förslag på insatser och åtgärder. Föreslagna åtgärder redovisas per miljömål. Många av dessa åtgärder handlar om fortsatt kunskapsuppbyggnad, men även om behov av skydd, restaurering och skötsel. Förslagen är sådana som vi kan påverka regionalt, både sådant arbete som redan pågår och nya insatser.

Rapporten är ett råmanus och kommer att bearbetas under hösten.

 

  

  


Om du har frågor så kontakta Tina Nilsson, Miljöanalysenheten.

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län