Fiskevårdsbidrag

Vill du göra insatser som gynnar vår fiskfauna? Länsstyrelsen ger stöd till prioriterade fiskevårdsprojekt genom exempelvis statliga fiskevårdsbidrag.

Kommuner, lokala och regionala aktörer kan söka om medel till fiskevårdsprojekt. Detta är ett anslag som Länsstyrelsen årligen tilldelas från Havs- och vattenmyndigheten. Bidragsandelen är i normalfallet 50 procent men om särskilda skäl finns kan bidragsandelen bli högre.

Bidrag lämnas till insatser för att bevara och/eller återintroducera hotade fiskarter och stammar, biotopvård och annat som gynnar den biologiska mångfalden.

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

  • biotopvård i rinnande vatten med mänsklig påverkan (exempelvis flottledsrensade vattendrag)
  • utsättning av fisk (återintroduktion av arter som försvunnit)
  • fiskevårdsplaner
  • fiskvägar.

Utplantering av fisk och kräftor

All utplantering av fisk och kräftor kräver tillstånd från länsstyrelsen. Syftet med tillståndsplikten är dels att undvika spridning av smittsamma sjukdomar och dels att förhindra oönskad spridning av fisk- och kräftarter.

Vid prövning av ansökan om tillstånd till utplantering tar Länsstyrelsen hänsyn till utplanteringens syfte och vattenområdets skyddsvärde och gör en avvägning mellan nytta och risk.

På ansökan ska det framgå varifrån fisken ska hämtas. För att minska risken att sprida smittor vid utplantering ska du välja kontrollerad och frisk fisk. Det är du som sätter ut fisken som är ansvarig att se till att den är frisk och fri från sjukdom när den sätts ut.

Ett tillstånd gäller aldrig längre än ett år från beslutsdatum, på den tillståndsgivna mängden fisk och från den leverantör som står angivet i beslutet. Man får dela upp utplanteringen i omgångar bara utplanteringen har ägt rum inom den tid som finns angivet i beslutet. Att söka ett utplanteringstillstånd är kostnadsfritt.

Efter att en utplantering har genomförts ska detta rapporteras till Länsstyrelsen på den redovisningsblankett som skickas ut tillsammans med Länsstyrelsens beslut om tillstånd till utplantering.

Normalt sett ger inte utplanteringar av en art som redan är etablerad i ett vattenområde någon effekt. Istället finns det som regel en biologisk förklaring till att arten inte är talrikare och en utplantering av fler fiskar ger ingen effekt. Istället för utplantering av fisk kan biotopförbättrande åtgärder genomföras. Genom sådana åtgärder ges möjlighet för fisk och kräftor att skapa självreproducerande livskraftiga bestånd utan att det krävs utsättningar år efter år.

Ansökningsblankett utplanteringPDF

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län