Risk för skogsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Anmäl användande av åtel vid licensjakt efter björn

Om du planerar att använda åtel under licensjakten efter björn behöver du anmäla det till Länsstyrelsen.

 1. Jakt vid åtel får bedrivas under samma jakttid som licensjakt efter björn i övrigt genomförs i Norrbottens län.
 2. Åtling får påbörjas tidigast 15 juli 2024.
 3. Ingen separat jaktkvot fastställs för åteljakt.
 4. Jakt efter björn med hjälp av åtel är endast tillåten vid platser som iordningställts i enlighet med villkoren angivna under 8 och 9 nedan.
 5. Jakt är inte tillåten vid platser som iordningställts i syfte att locka till sig annat vilt än björn och som inte följer villkoren för åteljakten enligt 8 och 9 nedan.
 6. En person ska vara ansvarig för varje åtel (åtelansvarig).
 7. Åtelansvarig ska innan åtling påbörjas ansöka om åteljakt till länsstyrelsen. Åtling får påbörjas först efter medgivande från länsstyrelsen. För medgivande krävs att alla villkor för åtelplatsen och åtelns beskaffenhet är uppfyllda.
 8. Åtelns läge ska uppfylla följande förutsättningar:
  a. Avståndet till närmaste permanent bebodda hus, fritidshus som har sophämtning, åtel avsedd för viltskådning och till permanent anlagd och skyltad campingplats ska vara minst 2 000 m.
  b. Åtelansvarig ska kontakta eventuella andra personer som under den aktuella perioden bor inom 2 000 m från åteln och upplysa dessa personer om åtelverksamheten.
  c. Avståndet till väg eller skogsbilväg ska vara minst 200 m.
  d. Avståndet till vandringsled ska vara minst 500 m.
  e. Åteln ska inte vara synlig från väg eller vandringsled.
 9. Som åtelmaterial får användas vilt, slaktrester från vilt från samma eller angränsande kommun. En kropp av vilt eller 25 kg från vilt får användas som åtel. Vidare får användas oförädlat vegetabiliskt material eller mindre förädlade vegetabiliska produkter avsedda för utfodring av djur. Rester från tamdjur får inte användas. Till tamdjur räknas även ren. Kött från rovdjur eller otestat kött från vildsvin får inte användas som åtelmaterial på grund av risk för spridning av parasiter. I och med nya bestämmelser i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2014:43) om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur, får fisk inte längre användas för åtling av björn.
 10. Senast tio dagar efter att jakten avlysts i området ska allt åtelmaterial vara bortplockat och åtelplatsen återställd till ett sådant skick att björnar inte förväntas lockas dit.
 11. Åteln skall märkas med en skylt som ska sitta väl synligt i eller i direkt anslutning till åteln.
 12. Senast 15 november 2024 ska åteljakt rapporteras till Länsstyrelsen.
 13. I övrigt gäller för åteljakt efter björn samma villkor som för licensjakt efter björn i Norrbottens län hösten 2024.

Koordinaterna får du fram så här:

 1. Gå in på Eniros karta Länk till annan webbplats.
 2. Dubbelklicka eller zooma in till den exakta uppställningsplatsen.
 3. Högerklicka på den exakta platsen
 4. Välj Visa GPS-koordinater i verktygsfältet och klicka på din uppställningsplats. Du kan flytta markören tills du står helt rätt.
 5. Kopiera koordinaterna under rubriken SWEREF99 TM (nord, öst) och klistra in dem i fältet "Geo. koordinater".
Bilden visar var du kopierar koordinaterna

Bilden visar var du kopierar koordinaterna

Anmälan om användande av åtel vid licensjakt efter björn

I följande formulär anger du uppgifter om de åtlar du tänker använda under björnjakten. Det går också bra att kontakta oss för att få en ifyllbar blankett.

Du behöver fylla i samtliga obligatoriska fält i formuläret (markerade med en röd stjärna). Det räcker inte att hänvisa till bilaga.

Kontrollera att du fått en e-postbekräftelse för din ansökan.

Sökande
Äger du marken där åteln anläggs? (obligatorisk) * (obligatorisk)
Äger du marken där åteln anläggs? (obligatorisk)


Vid ansökan ska markägarens skriftliga tillstånd bifogas, om sökanden inte själv äger marken där åteln anläggs
Åtelplats


Exempel Fastighet 1:1
Koordinater enligt SWEREF99 TM
SWEREF99 TM har sju siffror i nordlig riktning (N) och oftast sex siffror i östlig riktning (E). Siffrorna är i meter.

sju siffror i nordlig riktning (N)

sex siffror i östlig riktning (E).


Du kan skicka in bilagor enligt formuläret, via e-post eller via e-tjänsten för komplettering eller yttrande i ärende.

E-post till norrbotten@lansstyrelsen.se
Ange vilken ansökan det gäller i rubrikraden på mejlet.

Komplettering eller yttrande i ärende

Så hanterar vi dina personuppgifter

Återrapportering

Tänk på att du även behöver återrapportera användande av åtel.

Återrapportering av användande av åtel vid björnjakt

Kontakt

Rovdjursförvaltningen i Norrbottens län

Telefon 010-225 50 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss