Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fiskevårdsåtgärder

Fiskevårdsåtgärder är åtgärder som syftar till ett uthålligt nyttjande av fiskbestånden.

Länsstyrelsen ansvarar för olika fiskevårdsåtgärder. Vi kan till exempel:

  • bidra till att utfärda bestämmelser för fisket och se till att dessa följs
  • återskapa miljön i och kring ett vattendrag
  • förbättra vattenkvalitén
  • plantera ut fisk.

Länsstyrelsen samordnar och genomför provfisken för att följa fiskbeståndens utveckling. Dessutom använder vi de möjligheter som finns i lagstiftningen för att skydda fiskens livsmiljö.

Undersökningar som syftar till ökade kunskaper om fiskbestånden och uppföljning av fiskevård är även det en viktig del av fiskevården och arbetet med miljömålen.

För att återskapa eller bevara livskraftiga fiskbestånd stödjer länsstyrelsen ett stort antal fiskevårdsprojekt. Vi fördelar statliga fiskevårdsbidrag, fiskeavgiftsbidrag och stödpengar från EU som ska användas till fiskevårdande åtgärder.

Fiskevård kan gynna till exempel fritidsfiske, turistfiske, yrkesfiske och miljövärden. Fiskevårdsarbetet bedrivs också via Länsstyrelsens arbete med miljölagstiftningen. Prövningar av vattenkraftverk och andra exploateringsföretag är en viktig del i att bevara livskraftiga fiskbestånd.

Havs- och fiskeriprogrammet på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Fiskevårdsbidrag

Havs- och vattenmyndigheten delar varje år ut bidrag till fiskevårdande åtgärder. Länsstyrelsen i respektive län administrerar och fördelar fiskevårdsbidraget inom det egna länet. Länsstyrelsen delar i första hand ut fiskevårdsbidrag till åtgärder som främjar fisket i områden där fisket är fritt för allmänheten och till åtgärder som bevarar hotade arter och stammar av fisk.

Exempel på åtgärder som kan få stöd

  • biotopvård i rinnande vatten med mänsklig påverkan (flottledsrensade vattendrag)
  • fiskevårdsplaner
  • byggande av fiskvandringsvägar
  • utrivning av dammar.

Bidrag utgör normalt 50 procent av godkända kostnader. Om det finns särskilda skäl kan bidrag lämnas med en högre andel. Vi vill göra dig uppmärksam på att vissa fiskevårdsprojekt kan kräva dispens från strandskyddslagstiftningen, samråd enligt Miljöbalken samt tillstånd från berörda mark- och vattenägare.

Utplantering av fisk och kräftor

All utplantering av fisk och kräftor kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Syftet med tillståndsplikten är dels att undvika spridning av smittsamma sjukdomar och dels att förhindra oönskad spridning av fisk- och kräftarter.

På ansökan ska det framgå varifrån fisken ska hämtas. För att minska risken att sprida smittor vid utplantering ska du välja kontrollerad och frisk fisk. Det är du som sätter ut fisken som är ansvarig att se till att den är frisk och fri från sjukdom när den sätts ut.

Ansök om tillstånd för utplantering av fisk

Avvägning mellan nytta och risk

Vid prövning av ansökan om tillstånd till utplantering tar Länsstyrelsen hänsyn till utplanteringens syfte och vattenområdets skyddsvärde och gör en avvägning mellan nytta och risk.

Hur länge gäller tillståndet?

Ett tillstånd gäller aldrig längre än ett år från beslutsdatum, på den tillståndsgivna mängden fisk och från den leverantör som står angivet i beslutet. Man får dela upp utplanteringen i omgångar bara utplanteringen har ägt rum inom den tid som finns angivet i beslutet. Att söka ett utplanteringstillstånd är kostnadsfritt.

Redovisning

Efter att en utplantering har genomförts ska detta rapporteras till Länsstyrelsen på den redovisningsblankett som skickas ut tillsammans med Länsstyrelsens beslut om tillstånd till utplantering, alternativt i vårt webbformulär.

Redovisa utplantering av fisk

Biotopförbättrande åtgärder

Normalt sett ger inte utplanteringar av en art som redan är etablerad i ett vattenområde någon effekt. Istället finns det som regel en biologisk förklaring till att arten inte är talrikare och en utplantering av fler fiskar ger ingen effekt. Istället för utplantering av fisk kan biotopförbättrande åtgärder genomföras. Genom sådana åtgärder ges möjlighet för fisk och kräftor att skapa självreproducerande livskraftiga bestånd utan att det krävs utsättningar år efter år.

Kontakt