Fisketillsyn

En fisketillsynsperson ser till att bestämmelser och regler om fiske och fiskevård följs.

Vad innebär fisketillsyn?

I Sverige är fritidsfisket är en viktig del av vårt nyttjande av naturresurser. För vissa fiskbestånd behövs det dock regler. En förutsättning för att fiskereglerna ska vara effektiva är att de respekteras. Därför behövs fisketillsyn, dels för att följa upp om reglerna följs, dels för att sprida information om gällande regler och deras syfte.

En fisketillsynsperson får göra undersökningar som behövs för kontroll som till exempel undersöka fångad fisk och fiskeredskap. Tillsynspersonen får ta fisk, redskap och annan egendom i beslag inför utredning av olagligt fiske.

Vill du bli fisketillsynsperson?

För att bli en fisketillsynsperson måste du vara 18 år och gå en grundutbildning. Efter en godkänd ansökan från Länsstyrelsen får du ett förordnande på en period av högst sex år i taget. Vid ansökan gör vi en personkontroll av lämplighet, bland annat genom kontroll i polisens brott och misstankeregister.

En fisketillsynsutbildning gäller i sex år därefter krävs en fortbildning för att kunna få förnyat förordnande.

Utbildningskrav

Nya fisketillsynspersoner måste genomgå en grundutbildning innan ansökan om förordnande lämnas in. Utbildningen får inte vara äldre än 6 år. Befintliga fisketillsynspersoner måste vart sjätte år genomgå en fortbildningskurs för att få förlängning av sitt förordnande.

Under en övergångsperiod till dess att Länsstyrelsen anordnat eller godkänt fortbildningar kan ett förordnande förlängas med 18 månader även om grundutbildningen genomfördes för mer än 6 år sedan.

Ansökan om förordnande som fisketillsynsperson

Ansökan ska göras av den person som avser att bli förordnad och ska skickas till Länsstyrelsen i det län där sökanden är folkbokförd. Bekräftelse på ansökan skickas till den e-postadress du anger under "Uppgifter om sökande".

Uppgifter om sökande


ÅÅMMDD
Ansökan avser: * (obligatorisk)
Ansökan avser:


Utbildning och förordnandets längd
I den nya föreskriften HMVFS 2018:1 finns ett krav på att grundutbildning eller fortbildning ska ha genomförts de senaste 6 åren. Under en övergångsperiod till dess att Länsstyrelsen anordnat eller godkänt fortbildningar kan ett förordnande förlängas med 18 månader även om grundutbildningen genomfördes för mer än 6 år sen.


ÅÅMMDD (max 6 år)

Vid ansökan om nytt förordnande ska utbildningsbevis bifogas ansökan. Detsamma gäller efter genomgången fortbildning.
Uppgifter om fisketillsynsområde


Uppgifter om uppdragsgivare
Vid flera uppdragsgivare ska samtliga personers uppgifter fyllas i
Uppdragsgivare 1


Uppdragsgivare 2


Uppdragsgivare 3


Sökanden samtycker till att Länsstyrelsen får göra kontroll i Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister. Kontrollen görs för att avgöra om den sökanden med hänsyn till laglydighet är lämplig för uppgiften.

Fisketillsyn i Norrbottens län

Länsstyrelsen ansvarar för fisketillsynen i fjällen, i statens vatten ovan odlingsgränsen. Eftersom många sjöar och vattendrag ligger i otillgängliga områden sker fisketillsynen ofta med helikopter sommartid och snöskoter vintertid. Vi utför tillsynen året runt så se alltid till att ha fiskekortet och kartbilagan nära tillhands.

Kontakt