Fisketillsyn

En fisketillsynsperson ser till att bestämmelser och regler om fiske och fiskevård följs.

Vad innebär fisketillsyn?

I Sverige är fritidsfisket är en viktig del av vårt nyttjande av naturresurser. För vissa fiskbestånd behövs det dock regler. En förutsättning för att fiskereglerna ska vara effektiva är att de respekteras. Därför behövs fisketillsyn, dels för att följa upp om reglerna följs, dels för att sprida information om gällande regler och deras syfte.

En fisketillsynsperson får göra undersökningar som behövs för kontroll som till exempel undersöka fångad fisk och fiskeredskap. Tillsynspersonen får ta fisk, redskap och annan egendom i beslag inför utredning av olagligt fiske.

Vill du bli fisketillsynsperson?

För att bli en fisketillsynsperson måste du vara 18 år och gå en grundutbildning. Efter en godkänd ansökan från Länsstyrelsen får du ett förordnande på en period av högst sex år i taget. Vid ansökan gör vi en personkontroll av lämplighet, bland annat genom kontroll i polisens brott och misstankeregister.

En fisketillsynsutbildning gäller i sex år därefter krävs en fortbildning för att kunna få förnyat förordnande.

Utbildningskrav

Nya fisketillsynspersoner måste genomgå en grundutbildning innan ansökan om förordnande lämnas in. Utbildningen får inte vara äldre än 6 år. Befintliga fisketillsynspersoner måste vart sjätte år genomgå en fortbildningskurs för att få förlängning av sitt förordnande.

Under en övergångsperiod till dess att Länsstyrelsen anordnat eller godkänt fortbildningar kan ett förordnande förlängas med 18 månader även om grundutbildningen genomfördes för mer än 6 år sedan. Detta gäller till och med 2020-12-31.

Fisketillsynsutbildningar

Studiefrämjandet kommer under år 2020 att anordna grundkurser och fortbildningskurser för fisketillsynspersoner på ett antal orter i länet. När plats och datum är bokat kommer vi att lägga upp information om det här samt kontakta de föreningar som anmält intresse.

Fisketillsyn i Norrbottens län

Länsstyrelsen ansvarar för fisketillsynen i fjällen, i statens vatten ovan odlingsgränsen. Eftersom många sjöar och vattendrag ligger i otillgängliga områden sker fisketillsynen ofta med helikopter sommartid och snöskoter vintertid. Vi utför tillsynen året runt så se alltid till att ha fiskekortet och kartbilagan nära tillhands.

Rapportera tjuvfiske

Vill du tipsa om tjuvfiske i Norrbottens län?

Kontakt