Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Medborgarskap

Vill du bli svensk medborgare? Är du medborgare i något av de nordiska länderna kan du göra en anmälan om svenskt medborgarskap till Länsstyrelsen. Om du är medborgare i ett annat land ansöker du hos Migrationsverket.

Du som är medborgare i Danmark, Finland, Norge eller Island ansöker om svenskt medborgarskap genom en anmälan till Länsstyrelsen.

Vuxna

Du kan få svenskt medborgarskap om du:

 • har fyllt 18 år
 • har bott i Sverige de senaste fem åren och
 • inte varit dömd till fängelse eller annan frihetsberövande påföljd under de senaste fem åren.

Ungdomar 18–20 år

Du kan få svenskt medborgarskap om du:

 • fyllt 18 år men inte 21 år och
 • utan avbrott har bott i Sverige sedan du fyllde 13 år.

Du som är mellan 18 och 21 år kan välja att göra en anmälan enligt reglerna för vuxna eller för ungdomar. Anmälningsavgiften är lägre för den som söker enligt reglerna för ungdomar.

Barn

Du kan få svenskt medborgarskap om du:

 • inte har fyllt 18 år och
 • har bott i Sverige de senaste tre åren.

Anmälan görs av den eller de som har vårdnaden om barnet. Barn som har fyllt tolv år måste lämna sitt samtycke.

Ogifta barn under 18 år får automatiskt svenskt medborgarskap om något av följande kriterier uppfylls:

 • Båda vårdnadshavarna samtidigt anmäler att de vill ha svenskt medborgarskap.
 • En ensam vårdnadshavare anmäler att han eller hon vill ha svenskt medborgarskap.
 • En vårdnadshavare anmäler att han eller hon vill ha svenskt medborgarskap och den andra vårdnadshavaren redan är svensk medborgare.

Hur gör jag en anmälan?

 • Fyll i och skicka in anmälningsblanketten och personbevis för svenskt medborgarskap till Länsstyrelsen.
 • Betala avgiften för din anmälan till Länsstyrelsen.

Du ska inte skicka in ditt pass till Länsstyrelsen.

Personbevis beställer du hos Skatteverket. Det bevis du skickar in får inte vara äldre än två månader. Personbeviset ska ha ändamålet "ansökan om svenskt medborgarskap".

Anmälningsblanketterna finns på Migrationsverkets webbplats

Skicka in anmälan

Om du är folkbokförd i Norrbottens eller Västerbottens län skickar du anmälan till:

Länsstyrelsen i Norrbottens län
971 86 Luleå

Eller via e-post till norrbotten@lansstyrelsen.se

Anmälningsavgift

 • Vuxna 475 kronor.
 • Upp till 20 år 175 kronor.

Betala avgiften för din anmälan till Länsstyrelsens bankgirokonto. Ange ditt namn och de sex första siffrorna i ditt personnummer (ÅÅMMDD). Skriv också att det gäller svenskt medborgarskap. När betalningen har registrerats börjar handläggningen av din anmälan.

Avgiften ska betalas in till Länsstyrelsen i Norrbottens läns bankgiro 5181-9266. Märk betalningen med namn och personnummer.

Återfå svenskt medborgarskap

Har du av någon anledning befriats från eller förlorat ditt medborgarskap kan du i vissa fall få tillbaka det genom att du gör en anmälan till Länsstyrelsen.

Dubbelt medborgarskap

Är du medborgare i ett nordiskt land får du ha dubbelt medborgarskap. När du blir svensk medborgare behåller du ditt medborgarskap i det andra nordiska landet.

Vad händer när jag har skickat in min anmälan?

 1. Din anmälan registreras och ärendet får ett diarienummer.
 2. Du måste betala avgiften innan handläggningen kan starta.
 3. En handläggare utreder ditt ärende och upprättar ett bevis om svenskt medborgarskap.
 4. Du får beviset hemskickat till din folkbokföringsadress eller till din digitala brevlåda.
 5. En kopia av beviset skickas till Skatteverket.
 6. Om din anmälan får avslag upprättas ett beslut. Om Länsstyrelsen tillsammans med beslut om avslag skickar med ett delgivningskvitto, ska det skrivas under när du har tagit del av beslutet. Skicka sedan tillbaka delgivningskvittot till Länsstyrelsen så snart som möjligt.
 7. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från det att du har fått ta del av det. Till varje beslut finns en instruktion om hur du ska göra för att överklaga beslutet.

Kontakta Länsstyrelsen om du har frågor om utredningen eller beviset.

Medborgarskap är viktigt för människans känsla av samhörighet och delaktighet. De som blir svenska medborgare bjuds in att delta vid en medborgarskapsceremoni som kommunerna ansvarar för att genomföra. Från och med 2015 är ceremonierna obligatoriska. Kommunerna ska minst en gång per år anordna dem för att fira nya svenskar och deras medborgarskap samt markera dess betydelse.

Länsstyrelsen har i uppdrag att informera Sveriges kommuner om hur medborgarceremonier kan genomföras, vad som gäller för ersättningen med mera.

Medborgarskapsceremoniernas innehåll

En ceremoni ska förmedla budskap om att det svenska medborgarskapet är det viktigaste rättsliga förhållandet mellan medborgaren och staten, att medborgarskapet innebär friheter, rättigheter och skyldigheter samt att medborgarskapet är en grund för folkstyrelsen och står för samhörighet med Sverige.

Kommunerna har i övrigt frihet att själv bestämma över ceremoniernas innehåll och anpassa ceremonierna efter den egna kommunens förutsättningar och förhållanden.

Kommunernas ansvar

De som blir svenska medborgare på annat sätt än vid födseln bjuds in att delta vid en medborgarskapsceremoni. Eftersom ceremonierna är till för att högtidlighålla det nya medborgarskapet är det viktigt att det inte går alltför lång tid innan ceremonin äger rum. Av den anledningen ska ceremonierna anordnas minst en gång per år. Kommunen bjuder in alla personer som är folkbokförda i kommunen och som under de senaste 18 månaderna blivit svenska medborgare. De som tidigare blivit inbjuden till att delta i en medborgarskapsceremoni behöver inte bjudas in igen.

Uppgifter från folkbokföringen

Alla myndigheter i samhället har rätt att, mot avgift, få uppgifter från folkbokföringen genom Navet (Skatteverkets system för distribution av folkbokföringsuppgifter till samhället). Skatteverkets handläggningstid är cirka 14 dagar.

Finansiering

Kommunerna får ersättning från staten för de kostnader som uppstår vid anordnandet av medborgarskapsceremonier. Ersättningen ska täcka arbetskostnader för att förbereda och genomföra medborgarskapsceremonierna, kostnader för att inhämta namn- och adressuppgifter för nya medborgare i kommunerna samt för att skicka ut inbjudningar och svarskort. Kommunerna behöver inte ansöka om finansiellt stöd för detta utan medlen fördelas i statsbudgeten genom det generella statsbidraget till kommunerna. I budgeten för 2014 avsattes 5 miljoner kronor per år för ändamålet. Summan varje kommun får genom denna fördelning är i förhållande till antalet kommuninvånare, det vill säga cirka 50 öre per person.

En medborgarskapsceremoni riktar sig till alla nya medborgare. Här följer förslag på hur de kan genomföras.

Bjuda in nyblivna medborgare och deras anhöriga

Beroende på storleken på kommunen, arrangemanget och hur många nyblivna medborgare kommunen har så varierar det mellan att få ta med sig en person eller hela sin familj. Inbjudningar som riktar sig till barn bör ställas till deras vårdnadshavare. En inbjudan till att delta i medborgarskapsceremoni ska vara just en inbjudan, ett erbjudande om att delta, och inget tvång. I samband med inbjudan rekommenderar vi att även bifoga ett frankerat svarskort så att kommunen lättare kan planera efter antal inbjudna som tackar ja till att delta.

Innehåll i medborgarskapsceremoni

Medborgarskapsceremonin brukar innehålla ett välkomsttal av exempelvis kommunfullmäktiges och/eller kommunstyrelsens ordförande. Därefter brukar de nya medborgarna uppmärksammas personligen och kommunen överlämnar ett skriftligt minnesbevis exempelvis ett diplom, en liten gåva med anknytning till bygden och/eller en svensk flagga. Även ett skriftligt minnesbevis undertecknas av kommunrepresentant och/eller landshövding i länet kan överlämnas.

Medborgarskapsceremonin brukar även innehålla underhållning och tal av inbjudna som har ett budskap som är i enlighet med medborgarskapsceremonins syfte. Ibland bjuds det även på förtäring, såsom fika, smörgåsbord eller buffé.

Barnperspektiv

En medborgarskapsceremoni riktar sig till alla nya medborgare både vuxna och barn. Att anordna en medborgaskapsceremoni som även riktar sig till barn ställer särskilt höga krav på att budskapet ska förmedlas på ett sådant sätt att det blir begripligt även för barn.

Medborgarskapsceremonins innehåll kan kräva viss anpassning så att barn känner sig inkluderade. Bra att tänka på är att barn från 12 år alltid själva har fått ge sitt samtycke till att ansöka om att bli medborgare i Sverige.

Göteborgs stad

Göteborgs Stads medborgarskapsceremoni 2014 anordnades på Sveriges nationaldag den 6 juni. 3715 nya göteborgare, som fick svenskt medlemskap 2013, bjöds in till ceremonin.

Det blev en högtidlig ceremoni i Slottsskogen vid stora Dammen. Firandet pågick mellan klockan 11.00 – 13.00. Det bjöds på fika i det gröna med underhållning av artisterna Stefan Andersson, Caroline Wennergren, Folkdansringen Göteborg och Göteborgs Musikkår. För barnen fanns möjlighet till ansiktsmålning, jonglörer att beskåda och ett barn aktivitets tält där man bland annat kan måla sin egen teckning.

De nya svenskarna fick gåvor från staden och ett officiellt minnesblad som delades ut av stadens politiker.

Ceremonin avslutades med att Svenska flaggan hissades. Därefter höll Kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén tal till nya medborgare och gäster. Det dansades en Polka i det gröna och avslutades med att man tillsammans sjöng Nationalsången. Därefter marscherade Hemvärnets Musikkår Göteborg, spelmän och dansare ut från ceremoniplatsen.

Stockholms stad

I Stockholm stad bjuds stadens vuxna nyblivna svenskar in till en välkomstceremoni i Stadshuset på nationaldagen den 6 juni.

De som blir inbjudna till 2015 års ceremoni är personer från 18 år och uppåt som under 2014 blivit nya medborgare i Stockholm kommun. Uppgifterna om vilka som är nya medborgare inhämtas från Skatteverket och under 2013 var det cirka 4 000 personer som fick nytt medborgarskap.

Dessa personer blir, tillsammans med valfri gäst, inbjudna att medverka i ceremonin i Blå Hallen och kaffebuffé i Gyllene salen. De nya medborgarna får också ett personligt minnesblad.

Vid ceremonin håller kommunfullmäktige och finansborgarrådet tal. Det bjuds även på underhållning och under ceremonin delas också stadens integrationspris Nelson Mandelapriset ut.

Medborgarskapsceremonin, som blivit en uppskattad tradition, innehåller tal, sång och musik och avslutas med att de nya svenskarna får var sitt minnesbevis från ceremonin. Efter detta bjuder staden de inbjudna på lite smått och gott att äta och dricka.

Borås kommun

Borås kommun har valt att inte slå samman uppmärksammandet av nya medborgare och firandet av nationaldagen. Tidpunkten för uppmärksammandet av nya medborgare, eller det som numera kallas medborgarskapsceremonier, sker oftast i juni månad.

Planeringen för medborgarskapsceremonin börjar redan i januari månad då Borås Stads Representationskommitté beslutar om: datum när ceremonin ska hållas, budgeten för underhållning och flaggning.

En skriftlig inbjudan skickas ut 3 veckor innan tillställningen. Inbjudan till barn som är under 18 skickas till målsman, barn bjuds då in tillsammans med sina föräldrar. Med inbjudan är bifogat ett frankerat svarskort.

2014 hölls medborgarskapsceremonin i Stadshushallen. Ett välkomsttal hölls av kommunfullmäktiges ordförande. Det bjöds på svenskt smörgåsbord (utan fläskkött). Underhållningen stod bland annat kulturskolan för. De sjöng svenska folkvisor och hjälpte även till när alla skulle sjunga nationalsången. Underhållningen var anpassad så att den passade både barn och vuxna.

Alla inbjudna deltagare fick med sig en svensk bordsflagga i trä och en informationsbroschyr om Borås.

Kramfors kommun

Kramfors kommun bjuder in hela familjen där någon i familjen har fått ett svenskt medborgarskap under året. Till inbjudan följer ett svarskort med, för att lättare kunna planera hur många som anmäler sig.

Kramfors har valt att välkomna kommunens nya medborgare på nationaldagen i anslutning till nationaldagsfirandet. Ceremonin sker i kommunhuset en stund innan nationaldagsfirandet på torget startar. Kommunalrådet hälsar nya medborgare välkomna och äter sedan tårta.

Både barn och vuxna får en gåva som oftast har en lokal anknytning och ett diplom med sitt namn som ett välkomnande till kommunen. Diplomet är underskrivit av kommunalrådet. De får även nationalsången på engelska samt Nationaldagsprogrammet.

Avslutningsvis så brukar svenska flaggan delas ut och man går ner till torget för att därefter fortsätta fira nationaldagen.

Material till medborgarskapsceremonier

Exempel på trycksaker:

Program Pdf, 32.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Inbjudning Pdf, 133.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Svarskort Pdf, 87 kB, öppnas i nytt fönster.

Minnesbevis Pdf, 165.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Minnesbevis Pdf, 219.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Skriftligt minnesbevis Pdf, 159.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt