Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Restaurering av igenvuxen mark i Rosfors bruk

Gräsmark med ängsblommor och skog i närheten.

Betad mark i naturreservatet Rosfors bruk. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I sommar kommer Länsstyrelsen utöka betesmarken i naturreservatet Rosfors bruk genom att röja ett igenvuxet område i närheten av beteshagen. Arbetet kommer att påbörjas närmaste veckan.

Naturreservatet Rosfors bruk hålls öppet med hjälp av betande kor. Genom betet behåller gräsmarkerna sina naturvärden och de arter som är beroende av bete och öppna marker kan finnas kvar.

I anslutning till den nu betade marken finns ett lövdominerat skogsparti som inte har betats på senare tid, men som tidigare varit öppnare. I sommar ska det igenväxta området restaureras för att sen kunna bli en del av betesmarken. Träd kommer att fällas och sly röjas bort. Så småningom kommer ett nytt stängsel sättas upp.

Under röjningsarbetet kommer det förekomma störande ljud från röjsågar och andra maskiner.

Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelsens naturförvaltningsenhet, landsbygdsenhet och miljöanalysenhet.

Kontakt