Storberget

Från toppen av Storberget råder en milsvid utsikt över det omkringliggande landskapet.

Skog och blockmark

Storberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Storberget är ett relativt litet reservat som visar upp en variation av olika urskogsartade skogar. På bergets topp växer upp emot 400 år gammal och knotig tallskog i en mosaik av hällmarker och små myrmarker.  

I naturreservatets övriga delar växer gamla lövrika barrskogar som vuxit upp naturligt efter olika skogsbränder. Spår efter bränderna syns tydligt i många av de gamla träden som bär stamskador efter brand, så kallade brandljud, och genom kolad ved på stubbar och döda träd.

Det finns en hel del död ved i reservatet, såväl liggande som stående och av alla trädslag och grovlekar. Död ved är av stor betydelse ur naturvårdssynpunkt och är viktigt för flera hotade svampar, lavar och insekter. Hålträd kan också utgöra boplatser för många fåglar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Älvsbyn

Bildat år: 1997, utvidgades 2009

Storlek:  0,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län