Stor-Klockarträsk

Här finns en värdefull, frodig gammelskog med en stor mångfald av miljöer och arter. Det natursköna området sluttar ner mot Lillpiteälven och Stor-Klockarträsket och en skogsbilväg går genom reservatets sydvästra del.

Sjö omgiven av skog

Stor-Klockarträsk. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Förutom att några träd har huggits ned för hand under slutet av 1800-talet har skogarna här fått vara i stort sett orörda. I området finns allt från torr tallskog till lövsumpskog, gransumpskog och våtmarker. Variationen beror på att topografin och markförhållandena varierar vilket ger förutsättningar för olika typer av skog.

Skogsklädda moränkullar varvas med blockrika marker, branter, sluttningar med rörligt markvatten och blöta sänkor. I området finns också många källor och små bäckar som i blockiga partier blir delvis underjordiska. Här finns en frodig markvegetation med växter som ormbär, tolta, skogsnäva, harsyra, majbräken och det väldoftande gräset hässlebrodd.

Den senaste branden har daterats till år 1855. De träd som överlevde den har skador i form av så kallade brandljud i barken. De äldsta träden är upp emot 350 år. I området finns gott om asp och vårtbjörk. Många sällsynta lavar och svampar har sitt hem här.

Längs med Lillpiteälven finns smala, örtrika strandängar med tibast och harsyra. Både bäver och utter har setts i området.

Träd gnagt av en bäver vid en bäck

Spår av bäverns framfart. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Piteå

Bildat år: 2016

Storlek: 1,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Övrigt: Inga vandringsleder eller iordningsställda eldplatser finns i området.