Vännijänkkä

Naturreservatet är ett vidsträckt myrområde med ett rikt fågelliv där flera arter vadare häckar tillsammans med sångsvanar, sädgäss och änder. Myren har även nyttjats för myrslåtter i gamla tider.

Käppkrokmossa

Käppkrokmossa i Vännijänkkä. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Vännijänkkä naturreservat är ett vidsträckt myrområde med en mosaik av olika myrtyper, fastmarksholmar, sumpskogar och vattendrag.

Unikt för Sverige

Flera myrar i området är rikkärr där vi hittar orkidéer och andra kalkälskande arter som den vackra gula myrbräckan, lappnycklar, käppkrokmossa och finnmyrten. Rikkärren i det stora våtmarkslandskapet i den här delen av Norrbotten är unika för hela landet. Variationen med stora flarkar och flarkgölar skapar intressanta miljöer även för fågellivet.

Den rostbruna järnockran

Flera källor rinner fram på myren och bildar rostbrun järn-ockra, en järnhydroxid, som är resultatet av järnbakteriers arbete. Under stenåldern användes järnockra som magisk färg i gravar. I järnockrakällorna trivs bland annat käppkrokmossan. Inom reservatet finns ett stort antal andra mossarter. Många av dem är karaktärsarter för kalkrika myrar.

Fågelmyr och kulturmark

Vännijänkkä är en rik fågelmyr, där flera arter vadare häckar. I myrgölar trivs sångsvanar, sädgäss och änder. Myren har nyttjats för myrslåtter i gamla tider. Hässjestänger, lador och spår av gamla diken syns ännu i reservatet.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar 

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen! 

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2003

Storlek: 9,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Övrigt: Hässjestänger, lador och spår av gamla diken syns ännu i reservatet efter böndernas myrslåtter.