Täljstensskogen

Vid Tärendöälven ligger det lilla naturreservatet Täljstensskogen. Området utmärker sig med sin speciella geologi. Här kan du studera både kalkstensklippor och täljsten. Den kalkhaltiga berggrunden har dessutom gett upphov till en ovanlig och rik flora som gör att den botaniskt intresserade kan få sitt lystmäte stillat! Området besöks av naturliga skäl helst under barmarkssäsongen om man vill ha chans att se dessa rariteter.

Solen reflekterars i älven.

Solen lyser svagt på ett frostigt och isigt reservat. Foto: Länsstyrelsen i Norrbotten/Frédéric Forsmark

Strandnära

Reservatet utgörs till största del av strandnära kalkbarrskog, vilket är en ovanlig skogstyp i länet. Granskogen är produktiv och marken täcks av en frodig, örtrik undervegetation. Stränderna är bitvis branta, och utgörs av så kallade nipor – erosionsbranter av sand.

Kalksten och täljsten

Området präglas av den för regionen ovanligt kalkhaltiga berggrunden. Där reservatet ligger möts flera typer av basisk berggrund, som dolomit, gabbro, täljsten och glimmerskiffer. På flera ställen kommer kalkstenen fram i dagen, så även glimmerskiffer. Här finns också en täljstensklippa med inskriptioner, varav vissa är mycket gamla. Täljstensklippan har provsprängts av geologer på 1960-talet vilket tyvärr förstört mycket av de gamla inskriptionerna.

Omtyckt mossig skog

Här finns flera orkidéer att förundras över, bland annat knärot och korallrot. Båda dessa är så kallade skogliga signalarter, vilket innebär att om man påträffar någon av arterna så är det en indikation på höga naturvärden i skogen. Knäroten gillar mossig gammelskog. Växten försvinner fort om skogen avverkas med moderna skogsbruksmetoder eftersom dess grunt växande jordstammar då träffas av mer solljus och marken blir uttorkad vilket inte knäroten mår bra av.Det är viktigt att komma ihåg att alla orkidéer är fridlysta och att man inte får plocka, skada eller gräva upp någon orkidé.

Frodig grönska

Att det är en speciell berggrund som gillas av växterna, det syns på den frodvuxna marken i granskogen. Här finns stora bestånd av röd trolldruva samt en sällsynt vit variant av trolldruva. Andra intressanta arter som påträffats är månlåsbräken och luddfingersvamp. Längs stränderna växer flera typiska fjällväxter.

Foto: Länsstyrelsen i Norrbotten/Frédéric Forsmark

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:
• tälta
• göra upp eld, använd löst liggande kvistar och grenar men gör ingen eldstad
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar 

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen! 

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2018

Storlek: 0,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat