Nivalehto

Endast några kilometer norr om Pajala tätort ligger naturreservatet Nivalehto. En biologisk skattgömma som myllrar av liv! Dessa lövrika granskogar tjänar som bostad och tillflykt åt många sällsynta arter.

Gammelskog

Nivalehto. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I det här reservatet växer en produktiv och örtrik naturskog där granen regerar men den delar med sig av utrymmet till lövträd som björk och asp. Här finns inslag av sumpskogar och frodiga bäckmiljöer där många av reservatets arter trivs. I berggrunden döljer sig basiska bergarter som är som godis för områdets flora som kan stoltsera med den för Sverige sällsynta röda trolldruvan. Hela växten är giftig så här gäller regeln se men inte röra! Det växer även gott om myskmåra som är en tämligen sällsynt och väldoftande ört som främst finns här i norra Sverige.

Trots att det är så blött i markerna kan du se att det brunnit, branden som drog fram för omkring 150 år sen har lämnat spår efter sig här och där. Titta efter skador på stammen på många gamla garnlavsdraperade granar som överlevt branden. Dessa så kallade överståndare har blivit svedda av eldens hetta och barken har då ramlat av och blottat veden. Skadan övervallas och det har sedan bildats ett brandljud. Det är också sådana överlevande granar med åldrar på omkring 250 år och äldre som nu börjar dö och bilda torrträd och lågor i rik mängd.

Att skogen är gammal och rik på död ved ger en stor artrikedom även bland sällsynta vedsvamparter som grantickeporing, finporing och lappticka. Antalet rödlistade vedsvampsarter, som rosenticka och gränsticka är anmärkningsvärt hög. Området är även rikt på kärlkryptogamer som strutbräken, nordbräken och majbräken. Den stora tillgången på döende gran gör även att den tretåiga hackspetten trivs i området. Den livnär sig främst av insekter som gömmer sig under granbarken och här finns gott om spår, både i form av bruna, skalade granstammar och de typiska randade träden. Det är även vanligt med spår efter födosökande spillkråka i områdets gamla rötade granar och björkar.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • göra upp en mindre eld
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon i terräng på barmark
  • skada både levande och döda träd, växter eller marken
  • skada eller störa djur genom att exempelvis klättra i boträd eller insamla skalbaggar
  • skräpa ner
Planerar du att göra upp eld under din utflykt i reservatet? Ta då med egen ved och skona torrträd och fallna trädstammar som det är ont om i dagens skogar. Dom är hem åt många sällsynta arter som är beroende av död ved!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2013

Storlek: 0,6 kvadratkilometer

Förvalatre: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat