Kursujärvi

I Kursujärvi är spåren av naturens enorma krafter tydliga. Först skälvde jorden och en förkastning bildades i berget. Långt senare, i slutet av den senaste istiden, rusade enorma mängder vatten genom förkastningen när en stor issjö som låg väster om området tömdes. Det är dessa krafter som tillsammans skapat den djupa kursudal som sträcker sig genom naturreservatet. 

Ravin med skog runt omkring

Kursujärvi. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Kursujärvi är ett ganska långsmalt naturreservat, som domineras av den djupa kursudalen som sträcker sig genom reservatet i öst-västlig riktning. Den branta ravinen ger för besökaren ett naturskönt och dramatiskt intryck, med solexponerade gammeltallar som klänger sig fast vid de branta urbergssidorna. I hällmarkstallskogen förekommer en hel del torrakor och tallågor samtidigt som brandljud i gamla tallar tillsammans med kolade stubbar som vittnar om tidigare skogsbränders framfart.  

Övriga delar av reservatet domineras helt av urskogsartad granskog med varierande inslag av lövträd, främst björk. Skogen är delvis sumpig och den basiska berggrunden i området resulterar i att många bestånd är högproduktiva, med grov och högrest skog och stora mängder död ved i olika dimensioner och nedbrytningsstadier. Många av gammelgranarna infekteras och fälls av harticka, vilket ger förrötade lågor som utgör ett mycket bra substrat för många andra sällsynta vedsvampar. Här finns också en mycket rik flora av arter som är knutna till urskogsliknande miljöer, som t ex rosenticka, blodticka, granticka, grantickeporing, violmussling, rynkskinn, lappticka, taigaskinn, ostticka och gräddticka.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:
· tälta
· vandra
· köra snöskoter på väl snötäckt mark
· göra upp en mindre eld med löst liggande kvistar och grenar
· plocka bär och matsvamp
· fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2013

Storlek: 3,3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat