Kolkonlaki

Reservatet är relativt litet men speciellt med sina block- och hällrika marker och gamla skogar.

Bäck i skog

Kolkonlaki. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Landskapet

Reservatet består av en del av berget Kolkonlakis blockrika sluttning ner mot den smala sjön Vassikajärvet. I området finns en större gammal isälvsränna som utgör hela dalgången tillsammans med sjön. Isälvsrännan sammanfaller med en förkastning, som innebär en förskjutning i berggrunden, och de har tillsammans bildat dalgången som den ser ut idag.  

I västra delen rinner en delvis underjordisk bäck i isälvsrännan och den är omgiven av mycket frodig och lövrik granskog. Längs bäcken står grova gammelgranar, högstubbar samt lågor, liggande död ved, i olika grader av nedbrytning. På de grova lågorna växer flera vedsvampar som hör gammelskogen till, exempelvis gränsticka  och rosenticka. På granarna ses även spår efter tretåig hackspett, den hackspettsart som kanske tydligast är knuten till gamla naturskogsmiljöer.  

Blockrik

De övriga delarna är marken väldigt blockig och på vissa ställen är det ren hällmark. Där finns det främst gammal tallskog och en ovanligt stor rikedom av död grov ved. Laterittickan är ett exempel på en sällsynt vedsvamp som växer på tallågorna i området. Den föredrar grova tallar som stått avbarkade och döda i flera år innan den faller. Det finns även gott om tallar som har överlevt två och i vissa fall tre bränder!

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:
· tälta
· vandra
· köra snöskoter på väl snötäckt mark
· göra upp en mindre eld på anvisad plats
· plocka bär och matsvamp
· fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2013

Storlek: 1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat