Norppujoki

Norppujoki är ett stort och varierande naturområde. Här finns både gammelskogar och myrar där många växter och djur trivs. Flera av dem behöver naturskog för att överleva. I mitten av reservatet rinner bäcken Norppujoki genom området från norr till söder.

Vattendrag med skog runt omkring

Norppujoki. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Skogen i Norppujoki är en granskog med ett stort inslag av olika lövträd som björk, sälg och asp. Många av lövträden har grova dimensioner och en ålder på över 200 år. Ute på myrarna står granar som är minst lika gamla.  

Hela Norppujoki har påtagligt med död ved och bitvis ligger de fallna träden som plockepinn på marken. Döda, stående granar är också vanliga. Spår efter skogsbrand har hittats i ett fåtal träd och det finns en del kolade rotvältor, men det är troligtvis ungefär 200 år sedan det brann i berörda delar och det verkar inte ha brunnit så hårt.

Sammantaget har Norppujoki mycket höga naturvärden med gott om arter som bara finns i äldre naturskog. Det är ett stort område som har låg påverkan av skogsbruk. Det finns många arter av vedsvampar och lavar som är undanträngda i det övrigt brukade landskapet och därmed ovanliga, som exempelvis rynkskinn och liten sotlav. Här finns gott om skogsfåglar. Den mindre vanliga tretåiga hackspetten påträffas också i området.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Pajala/Övertorneå

Bildat år: 2010

Storlek: 9,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat