Tallinsudden

Naturreservatet Tallinsudden ligger på Sandön i Luleås innerskärgård. Nästan hela ön är uppbyggd av sediment som samlats här vid inlandsisens avsmältning. Här finns vackra tallhedar och en långgrund sandstrand.

I övergången mellan skog och strand står ståtliga tallar som är flera hundra år gamla. Vågor och vind har skapat ett böljande dynlandskap i ständig förändring. Så småningom kommer troligen nya stränder resa sig ur havet medan tallskogen sluter sig i denna övre del. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Camilla Carlsson

I övergången mellan skog och strand står ståtliga tallar som är flera hundra år gamla. Vågor och vind har skapat ett böljande dynlandskap i ständig förändring. Så småningom kommer troligen nya stränder resa sig ur havet medan tallskogen sluter sig i denna övre del. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Camilla Carlsson

Skogen

Reservatet har främst bildats för att bevara en rest av den gamla tallskogen som tidigare vuxit på större delen av ön. Äldre tallskog på sandig mark är speciellt skyddsvärd för att den numera är sällsynt i hela landet. Förutom några minder delar som avverkats i senare tid har skogen inom reservatet brukats mycket milt och marken har varit trädbevuxen i många hundra år.

Reservatet har formats av återkommande bränder som skapat nya generationer av tallar, varav den äldsta är runt 300 år. Den yngsta tydliga generationen är cirka 100 år - kanske växte den också upp efter en brand? År 1908 brann det nämligen i sågverket på grannön Altappen och elden kastades över och spred sig till delar av Sandön.  Genom åren har döda träd städats bort och stubbar har brutits upp för tjärbränning, men här och där ståtar enstaka grova silverfuror som en påminnelse om det som varit.

I reservatet finns tallar som är runt 300 år gamla och även enstaka grova silverfuror. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Camilla Carlsson

I reservatet finns tallar som är runt 300 år gamla och även enstaka grova silverfuror. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Camilla Carlsson

Stranden

I västra delen av reservatet finns en bred och långgrund sandstrand som till största delen är obebyggd. Glest spridda tallar står i övre delen av stranden och bland dessa finns mäktiga gammeltallar som etablerat sig tidigt efter att landet rest sig ur havet och därför haft gott om plats att breda ut sina kronor. Den södra halvan av stranden är smalare och i denna del finns tre fritidshus.

Svampar

Karga hedar med lavar och ris kan verka artfattiga, men om de kläs av gammal tallskog som här i reservatet, är de ofta fina växtplatser för många mer kräsna marksvampar. Goliatmusseron är en sällsynt svamp som växer i reservatet.

Marksvampen goliatmusseron

Goliatmusseron. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Föreskrifter

Var rädd om naturen!
I naturreservatet Tallinsudden är det tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld men utan att anlägga en stenring
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Tänk på att det bland annat inte är tillåtet att skada växt- och djurliv och att allemansrättens regler gäller. Fullständiga föreskrifter finns i reservatsbeslutet.

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 2018

Storlek: 1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat