Sörilandhuvudet

Under en vandring i naturreservatet Sörilandhuvudets skogar får du uppleva en mosaik av olika miljöer. Här kan du strosa bland aspar, granar och tallar som ståtar och höjer sig mot skyn. Det är lätt att slås av en känsla av orördhet och stillhet när du kommer till Sörilandhuvudet. Men om du tittar och lyssnar lite närmare märker du snart att här finns fullt av liv. Kanske ser du en skalbagge som sitter på en solbelyst tall eller en hackspett som letar efter larver i en gammal asp.

Människa i gammelskog med liggande, död ved

Sörilandhuvudet. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet ligger söder om Råneåälven ungefär 18 kilometer från Råneå in mot landet. Reservatet består av den flacka, skogsbeklädda kullen, Sörilandhuvudet som har gett namn åt reservatet, samt kullens västra, norra och östra sluttning.Skogarna i reservatet är varierande och i stort sett orörda sedan branden som drog igenom området för 150 år sedan. Det som är speciellt för Sörilandhuvudet är den höga andelen gamla lövträd och den frodväxta skogen. Här finns allt från lövbrännor (lövträdsrika skogar som har uppkommit efter brand) till frodiga gran- och blandskogar och nästan rena tallskogar.

Lyssna och begrunda

I naturreservatet Sörilandhuvudet kan du hitta många ovanliga arter som trivs i lövträdsrika, frodiga skogar. Många av de skogslevande arter som har minskat kraftigt det senaste århundrandet är just arter som är kopplade till lite äldre lövskogar. Detta gör Sörilandhuvudet till ett viktigt område för många arter.

Här trivs hackspettarna

I reservatet och i kantskogarna kring Mossabäcken, som är ett viktigt våtmarksområde alldeles nordväst om reservatet, har samtliga av länets hackspettsarter setts till; spillkråka, större hackspett, mindre hackspett, tretåig hackspett och gråspett. En kikare kan därför vara kul att ta med när du besöker Sörilandhuvudet.

Ovanliga lavar

På barken på de gamla lövträden kan du hitta sällsynta lavar, som bland annat stiftgelélav och lunglav. Två arter som nästan bara hittas i gamla lövrika skogar som varit orörda länge.

Reliktbocken

Högst uppe på kullen Sörilandhuvudet finns tallar som är grövre och äldre än många av de andra i reservatet. På några av dessa tallar lever den sällsynta skalbaggen reliktbock i den exponerade grova barken.

Spår av bränder

De äldsta tallarna bär spår av minst två olika skogsbränder. Detta kan ses på att brandljuden, skador på stammen som uppstår vid brand, kolades vid den andra branden. 

Föreskrifter

Var rädd om naturen!
I naturreservatet Sörilandhuvudet är det tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Tänk på att det inte är tillåtet att skada växt- och djurliv och att allemansrättens regler gäller. Fullständiga reservatföreskrifter finns på skylten vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 2018

Storlek: 1,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat