Pauranki

Pauranki naturreservat ligger på norra sidan av Torneälven och är en av de mest värdefulla tallnaturskogarna i Kiruna kommun. En skogsbilväg leder in i området men det finns inga friluftslivsanordningar.

Trädlåga

Vackert silvergrå trädlåga i Pauranki. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Gammelskogen i Pauranki har en mångfald av växter och djur som är sällsynta och hotade i dagens modernt brukade skogslandskap. Ovanligt många sällsynta och hotade vedsvampar har hittats här. Många av tallarna är över 300 år gamla och flera är så gamla som 500 år! Det finns gått om stående och liggande död ved och alla äldre träd är draperade med rikliga mängder mörk hänglav. Flera av träden har spår i barken som visar att de har stått kvar genom flera skogsbränder. Bränder är ett viktigt inslag i naturliga skogar men med dagens effektiva släckningsarbete har brand blivit en bristvara.

Den västra delen av reservatet ligger på berget Paurankivaaras nordöstra sluttning. Här är det ganska torrt med hällar och mark klädd med ris och lavar. Den östra delen ligger på flackare moränmark och här är det fuktigare med små myrområden och en del granskog.

En skogsbilväg går in i området norrifrån. Nära bäcken som rinner i reservatets norra del finns resterna av en timmerkoja.

Föreskrifter

Föreskrifter
Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Kiruna

Bildat år: 2016

Storlek: 4,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Övrigt: Inga iordningställda stigar eller rastplatser finns i reservatet.