Vuotnaape

Vuotnaape består till största delen av våtmark. De stora, flacka och öppna myrarna gör att det finns ett rikt fågelliv i området.

Flygfoto över myr

Flygbild över Vuotnaape. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Området är en del av ett större område av våtmarker som tillsammans har mycket höga naturvärden. Myrens skyddsvärden ligger förutom i storleken även i dess variationsrikedom och orördhet. I ytterkanterna och även spritt över myren finns skogsklädda moränryggar och myrholmar. I västra och norra delen finns det en riktig gammelskog, med tallar som är upp emot 400 år gamla.

Våtmarkerna sjuder och sjunger av liv. Här häckar tranor och i de små sjöarna ses ofta sångsvanar glida omkring i all sin prakt. Ta med kikare när du besöker Vuotnaape! Det är inte omöjligt att någon rovfågel kan siktas vid horisonten. Spår efter tretåig hackspett finns på flera av träden, där den har letat efter insekter att äta. I Pulisbäcken huserar bävern som arbetar på sin damm.

Skog i Vuotnaape

En av sjöarna, omgiven av gammelskog. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2010

Storlek: 5,3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat