Stor-Killer

Cirka fem kilometer nordost om byn Kåbdalis i Jokkmokks kommun ligger Stor-Killer i ett naturskönt och småkuperat moränbacklandskap med gott om små tjärnar och myrar.

Hänglavsdraperad gran med människa i bakgrunden

Stor-Killer. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Många av träden har vuxit upp efter den senaste branden som har daterats till cirka 1830-1840.

Det är ovanligt hög produktivitet i området, med tanke på det västliga läget och höjden över havet som ligger på cirka 400-450 meter. Det gör att skogen är förhållandevis virkesrik och att träden är högresta. 

I den nordligaste delen av området finns det främst bördig barrblandskog. Till exempel i stora delar av sluttningen av Vaksavare växer det grova och högresta granar och tallar. Närmast myrarna skiftar skogen till frodig gransumpskog. Inslaget av grova lövträd, främst sälg och björk, är stort i hela sluttningen. Att det finns gott om grova lövträd gynnar till exempel doftticka och lunglav. De förekommer rikligt på både asp, sälg och björk.     

Högst uppe på berget Stor-Killer finns det gammal urskogsartad granskog med gott om rötade granlågor. Granarna är draperade med enorma mängder av hänglavar, främst garnlav. På granlågorna finns arter som rosenticka, lappticka och stjärntagging. Alla är arter som är beroende av att det finns en god kontinuitet av granlågor. Även här i granskogen förekommer gamla, grova sälgar med lunglav.

Arter i reservatet

På  grund av den höga tillgången på lågor finns det gott om arter som är knutna till naturskogar. Till exempel växer rynkskinn, doftskinn, granticka och den mycket sällsynte grantickeporing på granlågor. På tallågor har bland annat dvärgbägarlav, fläckporing, gräddporing och gulporing noterats.

På de levande gamla granarna förekommer liten sotlav tillsammans med arter som gammelgransskål, knottrig blåslav och violettgrå tagellav.

Ett litet annorlunda fynd som har gjorts på en sälglåga i reservatet är vedsvampen Antrodiella faginea. Det är första exemplaret som har hittats i Norrbotten och det var så sent som 2007 som den upptäcktes för första gången i landet. I nuläget finns det endast sju fynd registrerade för Sverige. I vårt grannland Finland förekommer svampen sparsamt och fläckvis men den är inte direkt sällsynt.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:
• vandra
• tälta
• göra upp en mindre eld med löst liggande grenar och kvistar
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv eller att skräpa ned. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2014

Storlek: 1,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat